Philemon 1

Na Paulo. Na Kristo Yesu emo benai sora itewena. Na ata gera otao nasokai Timoti, nato wama nasoto o soremai nasoto Filimon nimore ge ei awa potitinonato awa.
Copyright information for `SUE