Revelation of John 11

Tuara ge kerenai ema eto.

Are zo meni tega waira utu zo bogi ine awa namore potitinoise ego senua awa, “Ni eri, Anutura ibu ata alta nuo amira tega wero erama mokara ena isa bua inoise nowera nukare awa azimase. Ata ibura kakamo amira tega awa oko wase. Tepo doyo itae. Awa diga emare potai awa. Nukare ami nata saramai Yerusalem awa inua 42 amira mokara usi-besi inoise nuamunora. Are nama ge kerenai ema naso eto sana bek agewa meni mo awago wero ema ge potitinoise nuarato waiko be 1,260 ago tepo wamunoya.” Nuto ni oliwa eto ata damana piai amira dapai susu eto zebura Tuara nana benaura dopinowera ago ine awa. Ema zo nu numoreto iwo wamu sai nusoto nana be sora ena niao kei awero ema awa awero tepo wamunoya awa. Are ema zo meni numoreto iwo wamunoya ami ago ine betamunoya. Ema eto awa wa osisinowia awa gazai amira putou numoreto potai, are sarato wa kaka wamu tepo itai Tuara potai ge toise nuamunorato awa. Ata sarato ou meni orara waise amira putou awa dai numoreto potai. Ota sarato zebura yaya-buyaya kei awaise amira putou numoreto potai. Are kotumai nusotora tuarato te kei awinuamunoya. Are utura ge sero kerenai be nusoto tepo wai amire degara wo gorobare ami kei awero nuto iwo wero puro osero dai betamunorato. Betarato ema meni woi nusoto awa duara nata bamura nata kakame itamunorato awa. Nata amira zazo bezero Sodom asinowera, ota noko Izip asinowera. Tua nusoto nata da amira ana ni pasinaira dewa betenua awa. Are zebu sero amira ema eni tama aiso neire-neire, ge duba neire-neire, ami woi nusoto awa waiko be etorobara amire zo ageware ago awa gosinoise nuamunora. Ago wero eni meni gowamu sara, eni meni azu samunora awa. 10 Ata porofete eto yaya mou-mau emare potamunorato ami betarato amire zebura ema meni yawa sara bamu inoise ana-bona inoise wau ina-pota wamunora awa.

11 Are waiko be etorobara amire zo ageware tepo wenu amire Anutura nana ena nuai tamaira ozana meni woi nusotora toinu seka ziro eriwato. Eriwato ema nukare giro azu bamu wewa awa. 12 Ago wewa amire utura ena zawa bamu ego ine nusoto nana osenu niniwato awa, “Nito ego witiro muuto!” Ago senu iwo dubu nusoto nuto gosinoiwa amire nuto bereze meni pumunu utura witiwato awa. 13 Nuto utura witiwato be da amire ana duwi bamu sumunua awa. Sumunu nata bamura ibu mara eni (1/10) zasero osero ema bama 7,000 dewa betewa awa. Ago wenu seka noiwa awa nukare azu wero Anutu utura Mama awa bowi wewa awa.

14 Ni bouga meni be etorobara ago Yei asenua, awa etora me kei aweti daimatara daba itia. Ata eya kei awamunoya.

Angelo namba 7 meni so pisenua.

15 Are angelo namba 7 meni so pisenua. So pisenu utura ena ge bamu gunewa awa. Guninoise ego sewa awa, “Tua nasokai ata Kristo Anutu meni Ema Tuara buara gegeninua, nuto zeme Tua waira putou puro zebu serora Tua wero norato. Agoro Tua wero nuai gege nuamunorato.” 16 Ago sewa bua ema zezewenai 24 Anutura nana benaura arumai simaire nusokarera arumuro itewera ami bawa diro koiniro Anuture ego toise nu bowi wewa awa, 17 “O Tua Anutu, ni putoura mama, nuai gege nowesa. Ni putou bamubake niso ami Tua waira bua niso zaawetesa, are nakare kokopai nimore toise ni bowi inonakare. 18 Ema bamubamu ami nimore tini kapaire nowera amira tini kapai niso meni kei awetia. Ema bebetenai amira ge sasa tepo waise amira be zora awinoya awa. Mai sou dubu niso porofete ata ge ninai ema — ema witaita osai nima samo doinowera — numorekare zuma potaira be zora awinoya. Ota zebu gera inowera nukare awa ina gera wamunosa amira be zora awinoya awa.”

19 Nukare ago sewa amire utura ena Anutura ibu zaumunu tairo nuaira maguru ibu mokara itewia awa damu kei awenua awa. Ago wenu piripirire ge gunaire tararare duwire wa boruza ais ine awa kei awenua awa.

Copyright information for `SUE