Revelation of John 12

Bama zo ata ugama bamubake amira uge.

Utura ena kotumai tamaira etete zo ego ine kei awenua awa. Bama zo dopenua, nu awa waiko mo meni awago wai, te nusora bage awa inua itinua, ota giti nusora meni awa kuna 12 ami zimuro giti simaira nena nuso wago wero itiwa awa. Nu wasou wero mai pumamu sero yaya tamuro di zawa gatero toise itinua awa.

Nu ago inoise dopinoinu amire utura ena kotumai tamaira etete zo noko kei awenua, ami meni awa ugama bamu itinua. Awa tama nuso izai me izai; giti kopi nuso 7; ota koe nuso meni awa 10; ota giti kopi nusora ema tuara giti simaira nena 7 te wero potai itiwa awa. Nu towa nuso meni utura kuna eni 1/3 denu tekewa zebura apenu osewa. Ugama nu ago wero bama mai pumamu sero inoinu giro ego kotumuro bamuro zorage itinua awa: “Mai pumai nukamunona awa.” Are mai mata diri pumunua, awa nu zebu serora ema dubu giti awa bogi aen meni dia waise sai awa. Are mai kei awenu puro witiro Anutura nana arumai simaire amira zora potiwa awa. Ota bama meni awa azu sumuro ware me ware bamunua awa. Nu waiko be 1,260 ago nuai numore bayao wero nena potitinuarise Anutu meni itai masi zo tamunua awa.

Satan utura ena musuniwa osenua.

Are utura ena bogi-zuzuna bamubake kei awenua. Maikel ata angelo dubu nusore nukare ugama dero tunero awamu sero bogi-zuzuna wewa awa, eniba ugama ata angelo dubu nusore nukare da ago ine bogi-zuzuna wewa awa. Ata zewai oko wewa. Maikel dubu nusore meni ugama dubu nusore awa puro osero utu soewa. Ago inoise ugama bamu awa musuniwa ose zebura ninua awa. Nu awa zi gita ona noisonua nowia. Nu awa erama gera potai ema. Zazo nuso Satan asinowera. Nu zebu sero amira ema etetenitinoise nowia. Nu musuniro angelo dubu nuso dai musuniwa ose zebura niwa awa.

10 Are utura ena zawa zo ego ine kei awenu ninina awa, “Anutu nasokaira korawai ata putou ata tua wai bua awa zeme kei damu nitinoya ewa. Ota ema tua nuso Kristo amira tua waira bua dai zeme kei damu nitinoya ewa. Nera kota, otao mamai nasokaire iwo inoise Anutura nana benaura dopero pi waiko nukare gera potitinowia, nu awa zeme musunera osesia awa. 11 Otao mamai nasokai nukare Lamara orara meni ata utura ge azu tepo kereniro sewa ami zewai wero nu puro osewa awa. Ota nukare nuai nusokare oko soewa. Nuai doro betamu peu wewa. 12 Are utu moka sero ata ago nora ami dai yawa sara warise. Ata ewato zebure, yei, nito nogo wamunowito? Zeme ewa Satan meni nisokare nana osisinoya. Osero be nuso eya tepo wamunoya awa gosinoise tini kapai bamure dai noya awa.”

Ugama meni bama iwo wenua.

13 Are ugama nu musuniwa ose zebura niro ginu kei awenu nu bama mai mata diri pumunua awa iwo wero zinu sumunua. 14 Are bama nu ni bouga bamu amira wabu eto potiwa pumuro zi azu upinoise itai masi nuso ware itinua amira bamuro bezenua awa. Ana dumi pupinuara itai zepa etorobara amire zo ageware tepo wamunoya awa. 15 Are bama azu bamunu zi meni nuso nana atune tupise ou tugenu be nusora ena osero wama bamu osago wenua awa. Awa bama ou wama meni daise sero ago wenua awa. 16 Ata zebu meni bama soinoise be nuso zaumunu ou ugama meni tugenua awa amira baro tepo wenua awa. 17 Are ugama nu bamere tini kapai bamu tamunua. Ago wero bamera awiso dubu awa damu sero bamunua awa. Anutura potai ge dipinoise Yesu kere damu nitinowera nukare awa damu sero bamunua awa. 18 Ago inoise ose kora niro dopenua awa.

Copyright information for `SUE