Revelation of John 14

Lama dubu nusore dai Zion dirumura dopewa.

Are na iri niro Lama Zion dirumura dopero itinu gina. Ata numore dai ema 144,000 meni dopero itiwa gina. Mewa nusokarera Lamara zazore Mama nusora zazore gayai itinua awa. Are utura ena ge zo ninina, awa ou urugu-urugu sero awi bamu towia ago ine, ata tarara gatinowia ago ine. Noko gera awi awa ema saisai meni gita yere gamaira dawera ge towia te ago ine ninina awa. Nukare arumai simaire ata nena seka itai 4 ata bua ema zezewenai nana benaura dopero yere seka zo gamuwa. Yere awa ema eni meni gamuro ninai ine tepo wenua awa. Ema 144,000 zebura ema enira nana ena zuma wai nukare ami gege ninai ine te awa. Nukare ami bamere kaka tayamu noisowa. Nukare ami Lama nago nago nowi, awa te ama ganero nowera. Nukare awa Anutu meni zebura ema enira nana ena zuma wenu nukare Anutu ata Lamara dubu gita wero pumai awa. Ata be nusokarera ena opi ge zo oko kei awenua. Nukare ema moka.

Angelo etorobara meni ge zawa sewa.

Are na iri ike niro angelo zo ike-kake damu umuro susaunu gina awa. Nu oziga ewanana zo itai gege itai awa zebu sero ema, tama nusokarere ge nusokarere neire-neire, numorekare samu sero puro noinua awa. Nune ami arero ego senua awa, “Nikare Anutu azu wero zazo nuso de ike niwo. Nera kota, ina waira be nuso kei awinoya awa. Uture zebure eware ou gomire tamunua, nu awa bowi weu!”

Ago sero bamunu nuso nana atune angelo zo meni muro zawa ego ine senua awa, “Babilon* nata bamu awa zasero tepo wetia. Zasero tepo me tepo wetia. Nata amira mamana nukare zebu sero amira ema dago awa pasinara uzutitinoise noisowa. Are nukare ata ge nusokare niniwa ami Anutura ina tamamunora, awa ema imaya mu niro waya inowera ago ine wamunora.”

Ago sero bamunu nuso nana atune angelo otao nuso zo meni muro arero ge ego senua awa, “Zo nu wo goroba amire ititi nusore bowi wamunoya, ota mewa nusorata wana nusora tagi owere pumamunoya, 10 nu ami Anutura ina awa tamuro ou imaya mu ine namunoya. Imaya mu awa ou mere dai kaka siro-siro wamu, are imayara putou awa dago itia. Anutu meni tini kapai bamu inoise ina nuso awa imaya mu ine ema amira akoura zozai namunoya. Niro amire angelo dubu saramai amira nana ata Lamara nana benaura niaore zebu awero beriberi waire amira mokara bamuro yaya-buyaya tapinoise nuamunoya. 11 Are niao meni ema ago ine awa yaya potitinuai amira ibosi awa witai gege wititinoise itamunoya awa. Are ema wo goroba ata wora ititi awa bowi wamunora nukare ata ema eni wora tagi owere puro nuamunora, nukare awa yaya meni oko duamunoya. Be giti pi waiko awa yaya mokara zanatiai tepo itai gege itamunora awa.”

12 Are ge ami susu ego ine gipinoya: “Anutura dubu ge nuso dipinoise Yesu ziro baititinowera nukare ami betata tepo zewai wero nuarise.” 13 Are na utura ena ge zo ego ine osenu ninina awa, “Nima ge ei awa gaeyo: Be zeme emire zaawero Tua ziro tata-tata inoise betamunora, nukare yawa sara wamunora.” Ozana meni da ago toya, “Iyo. Awa me memeka awa. Nukare yaya tamai bua nusokare doro zanatitinoise ewanana wamunora. Nera kota, nuai nusokarera me meni bayara da ago bayamunoya awa.”

Zebura ena ema asumuro pumamunoya amira etete kei awenua.

14 Are na iri ike niro bereze kapawai tutamu kei awenu gina. Bereze tame zo itinua, nu benau nuso emara ine. Giti nusora ema tuara giti simaira nena gol meni wai puro itinua awa. Ota wana nuso meni awa kasiwa orosowai zo dire-dare awa puro itinua awa. 15 Are ibu du ena angelo zo meni kei awero bereze tame itinua numore zawa sero ego senua awa, “Ni kasiwa niso meni buara me kapero pumuro awe! Zebura bua amira me izero itia, are kapero pumaira be zora awinoya awa.” 16 Ago senu bereze tame itinua ami kasiwa nuso apenu zebura me dago kapero tepo wenua awa.

17 Ago wenu amire angelo zo meni utura ibu du ena kei awenua. Nu da ago kasiwa orosowai dire-dare zo puro noinua.

18 Are nu tupinu angelo otao nuso zo meni alta itinua ana munua awa. Nu niaora dia meni otao nuso kasiwa dire-dare puro noinua amire zawa sero ego ine senua awa, “Ni kasiwa niso dire-dare puro nosa ami zebura wain me kapero tepo we! Me nuso izero tepo wero itia.” 19 Ago senu angelo otao nuso meni kasiwa apenu zebura wain me kapenu Anutu tini kapai nusora tenk bamu amira toiro tepo wenua awa. 20 Ago wenu nata atura ena patiwa zasero tenk mokara ena orara bamu bemuro toto zora ena osisinoinua. Osisinomite suru bamu wero wo osi te-wana kukuniro so topetiro 320 km ago bamunua awa.

Copyright information for `SUE