Revelation of John 17

Pasina wai bama bamu ami yaya waya pumunua.

Are angelo 7 akou 7 puro noiwa amira nana zo meni naso nana muro namore ego senua awa, “Pasina bama bamu ou saisai amira arumuro itewia, nu ina nuso kei awamunoya, are mu, gipana gase. Zebu serora ema tua meni numore dai pasina inowera. Ota zebu serora ema nukare nuso nana ena pasina nusora ou wain niro duba dau inowera.” Ago senu Ozana meni duba naso pumunu angelo meni na uzumuro puro zebu erama tepora bamunua awa. Are ana nama bama zo gina, nu goroba wo zo izai amira nana tame arumuro itinua. Wora tamara zazo neire-neire waya ami te wero gayai itinua. Wo amira giti 7 ata koe nuso meni awa 10. Ota bama awa nu tama woi zuma bamure — izaire bewa ditore — awai awa. Ata simai neire-kaire golre omata ewa-awananare biuze wau bamure meni wai awa durerenai awa. Wana nuso meni akou zo gol meni wai puro itinua, awa pasina nusora nena waya gugumure ami bera mai. Mewa nusora zazo zo susu nuso bezai awa ego gayai itinua awa, “Babilon nata bamu, pasina bama dapikarago amira mia. Ota zebu serora pasina waya-kawaya amira mia.” Ata bama ami Tuara ema Yesura bowi sai ema noiwa dewa bebeteniwa amira orara ninoe dau me dau wero itinu gina awa.

Giro na titibi awero wana di gamuna awa.
Ago wena angelo meni na ego atata wenua awa, “Nogoro wana di gapinosi? Na bamera susu ata wo giti kopi nuso 7 o koe 10 ami bama dipinoya amira susu dago sana ninamunosa. Goroba wo bamu gesa awa gita noisonua, ata zeme oko noya, ama meni awa degara ena ewesemuro witiro muro gera wai zewai-zawai tamamunoya. Are wo gita noisonua, zeme meni awa oko noya, noma ama ewesemamunoya, awa zebura ema nu giro di tainiro yaba dasiga wamunora. Zebu zaawero kei awenua be amire zazo nusokare nuai bukura kaka gayamu ema dubu ami ago wamunora awa.

Ema kotumai bamure meni gege susu ei awa ninai ine te awa: Wora giti kopi 7 awa dirumu 7 awa. Bama meni amira tame arumuro itia awa. 10 Noko giti kopi 7 awa ema tua 7 awa. Amira nana ema tua 5 emoko kei awero noe tepo wewa awa, ata zo meni awa zeme emire noya awa, ota zo meni awa ama noma kei awamunoya. Kei awero be apunu-kaka gege nuaise sai awa. 11 Wo gita noisonua, zeme oko noya, ami ema tua 7 amira nana susumuro namba 8 wamunoya awa. Ago wero gera wai tamamunoya awa.

12 Wora koe 10 gesa awa ema tua 10 awa. Ata nukare dia bua nusokare be zeme emire kaka zaawamu. Nukare noma ema tuara putou pumuro dia bua nusokare zaawero goroba wore dai be apunu-kaka gege wamunora. 13 Nukare kotumai nusokare daimata, are nukare dia bua waira putou nusokare awa wo gorobare dirienamunora awa. 14 Ago inoise amire Lamare iwo wero bogi-zuzuna wamunora awa. Ago wara Lama meni zewai wero nukare puro osero damunoya awa. Nune ami ema babezinomara Ema Bamu, ata noko ema tuara Ema Tua. Ota dubu nuso nu zawa sero pumunu nu ziro tata-tata inowera, nukare ami numore dai noise iwo puro osero damunora.”

15 Ago sero amire ego susumuro namore senua awa, “Pasina bama nu ou saisai amira arumuro iti gesa, ou awa ema dubu giti zebu giti tama neire-neire ge neire-neire awa. 16 Ota koe 10 gesa, nukare ata wo goroba ami pasina bama awa iwo inoise gera wero mo nuso dago soero pumuro pisi nuso niro tepo wero niaora moyamunora awa. 17 Ata awa tepo oko wamunora. Nena Anutu meni kei awaise towia awa nu duba nusokarera sai, te nukare ge nuso dimago wero wamunora. Nukare duba daimata wero ema tuara putou nusokare awa wo gorobare potiro sou bua nuso inoise nuara Anutura ge awa me wamunoya awa.

18 Ata ni bama gesa, awa nata bamu awa. Nune ami zebu sero amira ema tua dia inowia.”

Copyright information for `SUE