Revelation of John 18

Babilon nata sisamunoya amira ge.

Are nena awa kei awenu gina amire angelo zo utura ena osenu gina. Nu putou bamu itinua, ota zasimai nuso meni zebu zasimuro tepo wenua. Nu zawa toise ego senua awa, “Babilon nata bamu awa sisero tepo-tapo wetia. Zeme nata awa bira itai masi inoya. Bi waya-kawaya meni wara motu nuso amira bezinora. Ni mamai waya-kawaya amira papamo inoya awa. Zebu sero amira ema meni pasina nusora ou wain gorobare ninoise noisowa, ota zebu serora ema tua nukare muro numore dai noise ema meni bama soa patago inoise noisowa awa. Zebu serora bisnis ema muro zamai nusora erenitinoise bua wero wau moni witai tamuwa.”

Are na utura ena zawa sai zo ego osenu ninina awa, “O ema dubu naso, nikare nata awa doro bozeu! Ago noma pasina nuso waya soremamewaya, ota nisokare nana ina nusora yaya-buyaya meni semamia. Nata amira pasina dauta awero utura kei awinoya, are Anutu meni pasina nuso oko dotinoya. Are bama meni nimorekare wenua da ago ine ina weu. Ago inoise ina puro witiro weu. Nune imaya mu nimorekare potinu niwa, amira ina potamu sero imaya mu zewai-zawai potiu nae. Nu tama puro wititinoise ara tamai nuso inoise noisonua, are amira te yaya-buyayare duba naire tamuwo pumae. Nu duba nuso meni ego toya awa, ‘Na bama tua bamu wero nona. Na bama kumata bogamasa tepo. Duba nai meni naso nana kei awai ine tepo.’ Ago ine towia, are waiko be daimata amira ana nuso nana nena waya — yaya betai ata duba nai ata be dora botiyo — ami kei awamunoya awa. Ota noko niao meni nu awai tepo wamunoya. Nera kota, Tua Anutu nu putoura mama meni pasina nusora ina potitinoya.”

Zebu serora ema tua numore dai pasinare ana-bonare wero bamuwa nukare ami niaora ibosi nuso witai giro dire-buare wamunora awa. 10 Ago inoise gera wai nuso giro azu inoise aike dopinoise ego samunora awa, “Yei, Yei. Nata bamu Babilon. Nata zewai. Ina niso eyane kei awago inoya awa.”

11 Ota zebu serora bisnis ema nukare “Ai meni nena nasokai zuma wamunoi?” asero da ago ine di saire zo amaire wamunora awa. 12 Wau meni awa ego ine ina-pota wewa awa: Golre, silvare, biuze zuma bamure, mo simaire bamubamu dago kapawaire bewa ditore, mo siligare, mo izaire, ni neire-neire zama ewananare, nena elefant di meni wai, nena ni zuma bamureta barasta aenta omata owere-kawere meni wai. 13 Nena ago ine ata ni posa tatare, nena nai zamare, nena ibosi zama ewananare, ou zamare amire ou wainre, gawire, plawa ewananare, wuitre, wo bulimakaore wo sipsipre, wo osi kares nusore amire soumaira tamare ititire.

14 “Nena yaba wero pumamu inowesa ami ni doro tepo wetia. Noko nena nai ewa-gaewa ata simai bamubamu puro nowesa awa tara awero tepo wetia. Kau inoma noko oko tamamunosa!”

15 Are bisnis ema nena ago ine awa numore dai ina-pota inoise wau bamu tamuwa, nukare ami sisai nuso awa giro azu inoise asikera dopinoise di saire zo amaire inoise ego samunora awa, 16 “Yei, Yei. Nata bamu. Ni tama woi ewanana — kapawaire izaire bewa ditore — awa wosuniro noisosa. Ago wero simai neire-kaire — golre omata owere biuze zuma bamura — nena ami tama niso sipinoise noisosa. 17 Zeme meni awa wau zamai niso dago tutamu tepo wetia.” Are wara mamana ata wara kapten soumaire ata bua ema ewara muro baro awinowera nukare da ago aikera dopero 18 niaora ibosi erinu giro di zawa gatero toise ego sewa awa, “Nata bamu ago ine zo oko itia.” 19 Ago sero awetu gutero di toise ego sewa awa, “Yei, Yei. Nata bamu. Wara mamana meni zamai nisora wau monire wewa awa. Are zeme ei awa sisero waya eyane wago wetesa.”

20 “Are uture Tuara emare aposolore porofetere ninekare meni awa sisai nuso emo yawa sara weu. Nera kota, nata bamura pasina nisokare nana itisonua, awa Anutu meni ina weti tepo inoya awa.”

21 Ge ago ine kei awenu amire angelo zewai-zawai zo meni omata bamu zo puro ewara apenu dagimunua awa. Dagimunu ego senua awa, “Babilon nata bamu da ago ine pena-pana musunara osai erama kau inoma noko oko tamamunora. 22 Be amire so pisaire boi daire dubu amira awi awa niso nana noko oko kei awamunoya. Noko omata bua neire-kaire awa da ago ine bisi binono dero tepo wamunoya. Noko uso araira awi noko oko kei awamunoya. 23 Damanara zasimai niso nana noko oko kei awamunoya. Ota ema bamera gewire ozinare da ago ine zo oko kei awamunoya. Nera kota, bisnis ema niso meni zebu serora baro amira ema babezinoma wero goe niso meni zebu serora ema eteteniro puro tepo wewa. 24 Porofete ata Tuara ema eni ata zebu sero ema dago dasara bebetenitinoisowa amira orara awa niso nana itewia, are nimore ago ine wamunoya awa.”

Copyright information for `SUE