Revelation of John 19

Yohane nu utura ena yawa sara bamu kei awenu nininua.

Are na utura ena ema dubu bamura ge duruka ninina. Nukare bowi inoise ego sewa awa, “Haleluya! Korawaire simai zasimaire putoure awa Anutu nasokaira nana itia. Nune ina potitinoise opi tepo me gege inowia. Pasina bama bamu nu zebu sero amira ema pasina gipinoise gera wenua amira pasina nuso ina potia awa. Ago inoise soumai dubu nusora orara awa bama meni gera wenua amira ina weti te wetia.” Ago sero amire ego sewa awa, “Haleluya! Nata bamu amira ibosi meni be giti witai gege wititinoise itamunoya.” Ago sewa bua ema zezewenai 24 ata nena seka itai 4 nukare bawa diro koiniro Anutu arumai simaire amira itewia awa bowi inoise ego sewa awa, “Me memeka awa. Haleluya!”

Are arumai simaire amira ena ge ego ine kei awenua awa, “Anutura sou ema nikare, nikare dago nu bowi wero tepo weu! Witai osai ami nu azu inoise ago wawe.”

Lama meni dubu nuso bama ine pumunu ana-bona bamu inoise

yawa sara wewa.

Are erama diti bamu ge gunewa ninina, awa ou urugu-urugu sero awi towia ago ine, ata noko tararara awi ine wenua awa. Nukare ge ego sewa awa, “Haleluya! Tua nasokai Anutu nu putoura mama ami dia wai bua nuso damu-damuke zaawinoya. Are nakai yawa sara inoise zazo nuso de ike nitinoise nu sanakai ewanana wae. Nera kota, Yesu nu Anutura Lama ami dubu nuso bama ine atamu sero inoya amira ana-bonara be zora awinoya. Are bama nuso meni nutope sia wero itia. Anutu meni tama woi kapawai ewanana sara-kisaramai awa wosuniro puro nuaise potinua awa.” Tama woi kapawai awa Tuara ema dubu amira nuai sara-kisaramai awa etete inoya. Are angelo meni ge zo namore ego senua awa, “Ni ego ine gaeyo: Lamara ana-bonara marise sai nukare ami yawa sara warise.” Ago sero senua awa, “Ge nimore tugata inona awa Anutura ge me memeka awa.” 10 Ago senu na nuso nana bawa diro nu bowi wamu wena azu sero ego senua awa, “Ago oko wase! Na soumai otao niso gege. Otao mamai niso eni azu tepo Yesu ziro tata-tata inoise nowera amira otao na dai awa. Ni Anutu gege bowi weyo.” Ozana meni porofete awa-uzawi ge towera da ami erama soremawi Yesura zazo kerenitinowera awa.

Yohane meni Yesu ata goroba ema dubu nusore ginua.

11 Are na giti ziwataniro utu zaumunu wo osi kapawai zo gina. Amira tame itinua nu zazo nuso ego ine itinu gina: “Ema bua nuso dia wero baitai,” ata, “Ema tani me daba me wai.” Nu emare bamere gera potiro me gege towia. Ata nu bogi-zuzuna wamu wero giro erama siana-katana inoise bogi inowia. 12 Giti moka nuso eto awa niao beriberi inowia ago ine, ata giti nusora ema tuara giti simaira nena witai itiwa, ata zazo nuso zo nuso nana gayai amira susu awa nu nutope imata gosinowia. 13 Tama woi nuso iboi-tatana awa orara gutai. Ata zazo nuso meni awa, “Anutura ge” awa. 14 Bamunu utura ena goroba ema dubu giti nukare wo osi kapawai amira tame arumuro nu ama ganewa. Tama woi nusokare ewa-awanana sara-kisaramai. 15 Be so nusora ena bogi waira kasiwa dire-dare zo kei awenua ami ema dubu giti damunoya. Ago wero bogi aen puro noise nukare dia wamunoya. Ago inoise Anutu putoura mama amira tini kapai bamu awa kerenitinoise ina potaira bua wamunoya. Awa ema meni wain me tenkra potiro patawera ou nuso osisinowia ago ine iwo nuso patamunoya. 16 Tama woi nusora soe ena ata atima demabera zazo nuso ego gayai itia awa, “Ema tuara Ema Tua, ota ema babezinomara Ema Bamu.”

Yesura be sora ena bogi waira kasiwa meni osero iwo dubu nuso

dero tepo wamunoya.

17 Na iri niro angelo zo waikora dopenu gina. Nu ago dopero ni mamai ike umuro muro baro awewa nu nukare dago zawa sero ego senua awa, “Anutu meni nena nai bamu tapinoya, are nikare dago muu, aunawe! 18 Ago inoise ema tua babezinomara tama aisore pisire soldiara dia amira tama aisore pisire ata ema zezewenaira tama aisore pisi nusokarere amire wo osire iwo dubu nusokarere amira tama aisore pisire amire ema dapikarago — ema tua ata soumai, witaita osai — amira tama aisore pisire dago niro tepo-tapo wawe.”

19 Are na wo goroba ata zebu serora ema tua goroba ema dubu nusokarere dago auniwa gina. Nukare wo osi kapawai amira tame itinua nu ata iwo wai dubu nuso numorekare iwo wamu sero kei awewa. 20 Iwo wamu sero kei awewa wo goroba ata porofete opi saire nuto awa saniro puro beniwa. Porofete opi sai nu gita tani putoure neire-neire wo goroba amira nana benaura inoise ema wo goroba amira zazo dimuro puro noisowa, o noko ititi nuso bawa diro bowi inoisowa, ema dubu awa etetenitinoisonua. Are wo goroba ata porofete opi sai ema nuto seka dago pumuro ape niao awinoise itewia amira niwa osewato awa. 21 Eni bamu awa dago wo osi kapawaira itinua amira be sora ena kasiwa meni osero dero tepo-tapo wenua awa. Ago wenu ni mamai meni kei awero tama aisore pisire nusokare niwa oti wenua awa.

Copyright information for `SUE