Revelation of John 2

Tuara dubu Efeso nate noisowa amira ge.

Yesu meni ago sero ge susumuro namore ego senua awa, “Dubu naso Efeso nate nowera amira angelore* ge ego gaero potiyo bayae: Kuna 7 wana me naso meni puro dopinoise damanara dapai susu 7 gol meni wai amira soe muro baro awinowena ami nimorekare ego tona: Na wai nisokare gosinowena. Bua bamubake inowewa ata berea tepo zewai inowewa amira susu awa gosinowena. Ninekare ema waya-kawaya awa gawewa waya inowia. Noko ema eni meni opi toise nutopekare “Nakare aposolo” asinowera, amira opi nusokare niniwa kei awenu nukare opi sai ema awa giwa. Ago wero putoure dai noise na emo wero iwora tame timara tepo nowewa, awa gosinona. Ata na nena ego emira nimorekare gawena waya inowia awa: Nikare gita na yaba bamu inoisowa awa doro nowewa. Are nikare amira kotumuro duba nisokare kapeteniro eba nisokare matu awa noko patiwo. Ago kaka wamu wawa giro na nisokare nana kei awero damanara dapai susu nisokare pumuro demese potamunona. Duba nisokare kaka kapetenamu wawa giro ago ine wamunona. Ota susu zo meni awa wawewa gawena te inowia: Nikola awisore pasina inowera amira iwo inowewa, na da ago ine inowena awa. Ozana meni Tuara dubure ge toya awa danare meni niniro baitarise. Zo numa Satanre bogi inoise pugeu wamunoya na numore nuai me ewanana amira ni me awa potana namunoya awa. Ni me awa zanatiaira masi zazo Paradais Anutu meni potinua amira kei awinowia awa.

Tuara dubu Semena nate noisowa amira ge.

Dubu naso Semena nate nowera amira angelore ge ego gaero potiyo bayae: Na nena zaawaira ata tepo waira mama. Na betero seka ziro erina ami nimorekare ego tona ewa: Nikare iwora mokara bogamasa nowewa, awa na gosinona. Ata wau nisokare itia. Ota ema eni meni nutopekare “Nakare Yuda ema” asinoise ge waya nimorekare towera, awa ninitinona. Nukare Yuda ema me oko aewa. Nukare Satanra ema dubu awa. 10 Be apunu-kakana yaya-buyaya nisokare nana kei awamunoya, amira azu oko wawe. Satan meni nikare gaero gamu sero nisokare nana eni benai sora potamunoya awa. Ago wai nisokare nana waiko be 10* amira mokara ena iwo kei awamunoya awa. Are nikare zewai wero ge naso puro noma betawa na nuai me nimorekare potamunona. 11 Ozana meni Tuara dubure ge toya awa danare meni niniro baitarise. Zo nu Satanre bogi inoise pugeu wamunoya, nu awa betai namba tu meni oko gera wamunoya. Tepo awa.

Tuara dubu Pegamam nate noisowa amira ge.

12 Dubu naso Pegamam nate nowera amira angelore ge ego gaero potiyo bayae: Bogi waira kasiwa di enibare enibare dire-dare puro nowena ami nimorekare ego tona ewa: 13 Nata nikare nowewa amira susu gosinona. Nata amira Satan meni ema tua wero itia. Ata nikare zazo bowire naso ziro puro nowewa. Sai dimai naso ewanana Antipa nu nata nisokare Satan meni itai-matai inowia amira ana iwo meni dewa ata saineba nikare be amira ana na ziro tata-tata wero oko beyata wewa. 14 Ata na ge nisokare nana eni itia. Nisokare nana natara ema eni nora, nukare porofete Belamra ebata patitinowera awa. Belam meni ema Yudakora ema tua Belek amire kotumai zo potinu nu Isreli ema pasina warise eteteninua. Etetenitinoise tua opi amira ana-bonare bamere meni zumunu amira mokara toiro pasina wewa awa. 15 Noko nisokare nana natara ema eni meni Nikola awisore amira ebata awa patitinoise tani da ago ine inowera awa. 16 Are nikare duba kapeteniwo. Ago kaka wamu wawa giro nama nisokare nana eyane kei awago wero ema dubu amire iwo inoise bogi waira kasiwa be so nasora ena kei awinowia ami nukare damunona awa. 17 Ozana meni Tuara dubure ge toya awa danare meni niniro baitarise. Zo nu Satanre bogi inoise pugeu wamunoya amire nena nai bezai utura itewi zazo nuso “mana” awa potana namunoya awa. Ago wero omata kapawai zo numore potamunona, amira tame zazo seka zo gayai itamunoya. Zazo seka amira susu awa ema omata pumamunoya ami nu nutope gege gamunoya awa.

Tuara dubu Tayataira nate noisowa amira ge.

18 Dubu naso Tayataira nate nowera amira angelore ge ego gaero potiyo bayae: Na Anutura Mai, giti moka naso niao beriberi wai ine, ata te naso aen kaewa wai ine, ami nimorekare ego tona ewa: 19 Na wai nisokare ata dumi pumai nisokare ata ziro tata-tata wai nisokare ata bua nisokare ata yaya dimaira putou nisokare amira susu gosinona. Nikare gita bua kokopai inoisowa, ata zeme ewa bua matu awa dainiro bua koko-kakopai inowewa, awa gosinona. 20 Ata na ge nisokare nana eni itia ewa: Nikare bama zazo Zesabel awa giro awa-diawewa nune “na porofete bama” asinoise soumai dubu naso ge gipinoise awa-gayawi eba bamere noise tua opi amira ana-bona wero ninowera awa. 21 Nu duba kapetenaise nu awa-dina itewia. Ata nune meni awa duba nuso kapeteniro pasina nuso duamu oko towia. 22 Are sana giu. Na amira sana yaya bamubake nuso nana kei awero itamunoya awa. Ota numore dai bewana inowera ami yaya tame nuarise samunona. Bama ami bua zaawenua awa kaka duamu wara giro ago ine wamunona awa. 23 Ota mai awiso nuso meni awa sana yaya waya zo meni dai bebetenamunora awa. Ago wana dubu naso nata sero nowera ami nane duba nusokare dago giro tepo inona ago gamunora awa. Na ema bamubamu dago amira nuaire wai nisokarere amira ina te tere-tare potamunona. 24 Tayataira natara ema eni nikare opi ge awa azu towewa, na nimorekare ge ego tona ewa: Nena eni Satanra uwiwi moka amira nena bezai asinowera, awa nikare kaka giro puro nuamu inowewa, are nimorekare sana niniu. Na bua mou eni nimorekare oko potitinona. 25 Daimata gege ewa potitinona. Ge naso nisokare nana itia awa zewai wero puro nuawa amire na mane. 26 Zo nu Satanre bogi inoise pugeu wero bua waise towena awa wero susawai be tepo wamunoya, nu nane putou potana ema dubu sero amira giti kopi wero 27 bogi aen meni wai awa potana puro noise nukare dia wamunoya awa. Ago inoise au puro noise dawenakai zasinowia ago ine numorekare wamunoya. 28 Na Mama naso meni putou namore potinua ago ine na numore potamunona. Ago wero moroa numore potamunona. 29 Ozana meni Tuara dubure ge toya awa danare meni niniro baitarise.

Copyright information for `SUE