Revelation of John 20

Noma Satan benara zepa 1,000 itamunoya.

Utura ena angelo zo osenu gina. Nu degara kire sen bamure puro noinua. Nu ugama awa zazo nuso “Zi matu” ata “Erama gera potai ema” ata “Satan”, nu awa ziro pumuro sen meni beniro zepa 1,000 muire itaise sero musuninu degara osenua awa. Osenu so be awa ki meni denu gamunu amire ema zo meni muro besai, besaira esa gamu sao mu dai zozenu gamunua awa. Awa Satan meni zebu serora ema dubu awa etetenai ine tepo itai zepa 1,000 tepo waise sero ago wenua awa. Tepo wai besara kei awero be apunu-kaka gege nuamunoya.

Ema gita eramunora amira ge.

Na arumai simaire eni itiwa gina. Ema amira tame itiwa nukare ge kora wai ema awa. Ata Yesura bowi toise Anutura ge azu tepo puro noiwa duba nusokare kapewa amira ititi nusokare awa gina. Nukare gita wo goroba ata wo amira ititi awa bowi kaka wamu. Noko wo amira tagi owere awa nusokare nana meweneta wanera oko puro noisowa. Are ema dubu amira tama aiso bi ditira ena eriwa gina. Nukare eriro Kristore dai ema tua bua inoise noe dowa zepa 1,000 tepo wenua. Betai eni bamu dago nukare kaka eramu zepa 1,000 tepo wai gamu dia itiwa. Eria gina awa erai namba wan awa. Erai namba wan amira eramunora nukare yawa sara inoise duba saramaire nuamunora. Ema dubu ago ine awa betai namba tu meni puro osai ine tepo. Nukare Anutu ata Kristo amira pris dubu nusoto wero nuamunora awa. Ago wero numore dai ema tua bua inoise nuara zepa 1,000 tepo wamunoya awa.

Satan benai sora ena kei awero sisamunoya.

Zepa 1,000 tepo wai amire Satan benai sora ena besara noko kei awero mamunoya. Kei awero ema dubu sero nukare zebu agewarata agewara iketa bage nora amira duba siso-siso wero Gogo dubu ata Magogo dubu amira ema tina-mapina gayai nukare iwo dubu pumuro mamunora. Nukare namba nusokare awa oze ine, azimai ine tepo. Kei awero zebu garawi bamu amira bamuro witiro saramai ema meni nata potiro itiwa awa zimuwa awa. Nata awa Anutu meni yaba inowia. Ago inoiwa amire utura ena niao osero Satanra dubu awenu bebeteniro tepo wewa awa. 10 Are Satan duba nusokare siso-siso inoise noinua awa nu niao awinoise itewia amira apewa osenua awa. Wo goroba ata porofete opi sai nuto masi da amira itiwato awa. Are nukare etorobara pi waiko yaya mena-mana zewai-zawai tamuro susawise itamunora awa.

Ama koto bamu kei awamunoya.

11 Arumai kapawai bamu zo gina. Arumai amira ema zo arumuro itinua, nuso nana benaura ena uture zebure azu bamuwato itai nusoto tepo wenua. 12 Ago wewato amire ema bebetenai witaire osaire ami nuso nana arumai simaire amira susura dopewa gina. Dopinoiwa amire buku eni kanenua awa. Kanero susaumite zo kanenua ami meni awa nuai mera buku. Are nu bebetenaira nuai amira ge bukura gayai itinua awa gosinoise ge nusokare senu tepo wenua awa. 13 Are be amira ana ewa meni bebetenai nuso nana mokara itisowa awa donu kei awewa awa. Ota bi diti meni da ago ine ema bebetenai awa donu ewesemuwa awa. Ota dega nu da ago ine erama bebetenai donu ewesemuwa awa. Ago wewa arumaira itinua ami bebetenaira nuai amira susu awa gosinoise ina nusokarera ge kora wenu tepo wenua awa. 14 Ago wero amire Betai ata Dega nuto awa pumuro ape niao awinoise itewia amira ninu osewato awa. Niao ami betai namba tu inoya awa. 15 Are ema zo dai zazo nuso nuai mera bukura ena kau wero giro apewa niaora osenua.

Copyright information for `SUE