Revelation of John 21

Utu sekare zebu sekare kei awamunorato.

Na utu sekare zebu sekare gina. Nera kota, utu mature zebu mature emoko tepo wewato. Ewa da ago ine emoko tepo wenua. Are saramai nata Yerusalem Anutura nana utura ena osisinoinu gina. Nata amira simai amai awa gina bama seronai zo emare potamu sero sipinowenakai ago ine wenua awa. Are arumai simaire amira ana ge bamu ego ine kei awenu ninina awa, “Ei giu! Anutura itai nata emara nana kei awinoya. Nune nusokare nana soe itai-matai wai nukare ema dubu nuso wero nuamunora awa. Anutu nu nutope nusokare nana noise diriu nusokare gaero tepo wamunoya. Betaita duba naita di zawa gatero saita yaya tamai ami ana zo oko kei awamunoya. Nera kota, nuai matu awa dago tepo wenua awa.”

Are arumai simaire amira itinua ami ego senua awa, “Ei giu! Na nena bamubamu awa seka-sakama tapinona.” Ago sero namore ego senua awa, “Ge awa me memeka me, are gaeyo.” Ago sero namore ego senua awa, “Wetena kei awetia. Na zaawaire tepo waire amira mama. Na nena bamubamu tamuro tepo wena. Are zo nu ou uza sai giro na nuaira ou surura ena dumuro zuma tepo potana namunoya. Zo nu bogira pugeu wero susauma pesunamunoya ami nena amira mama wamunoya awa. Ago wai nane Anutu nuso wero nuana nu da ago mai naso wero nuamunoya awa. Ata ema ego ine ami niaora baro itamunora: bogira burau wai ema, sero duai ema, ema moka waya, mai dai betai ema, bama bewana wai ema, kayo wai ema, tua opi bowi wai ema, amire opi sai ema awa. Nukare dago niao awinoise itewia amira bayarise sai awa. Niao awa betai namba tu awa.

Yeruslem nata seka utura ena osamunoya.

Angelo 7 nukare ami gita erama dainiro sisaira nena 7 akoura puro dopewa amira nana zo meni naso nana muro ego senua awa, “Ni mu, Lamara bama seronai awa gipana gase.” 10 Ago senu Ozana meni duba naso pumunu dirumu bamu zo amira na uzumuro pumunu witiro bamuroto saramai nata Yerusalem awa Anutura nana utura ena osisinoinu na gipenu ego ine gina awa: 11 Anutura simai zasimaire meni nata awa zasimuro duai. Zasimai nuso awa zo, omata zuma bamure meni pipiri-papiri awago inoinua. 12 Goma omata meni ike damu zimuro wai. Goma amira toyai be 12, ata angelo toyai be sero dia inora awa da ago 12. Ata toyai be sero Isreli ema dubu 12 amira zazo nusokare tere-tare gayai itiwa awa. 13 Waiko witaira kenara toyai be etorobara itiwa, ose bage kenara nai amira etorobara itiwa, witi ike naira da ago etorobara itiwa, waiko osaira da ago etorobara itiwa awa. 14 Nata gomara siwako awa omata 12 zasiwi potago wewa. Are omata 12 amira demabera Lamara aposolo 12 zazo nusokare 12 da ago gayai itinua awa.

Yerusalem nata seka amira ititi.

15 Angelo namore ge senua ami tega waira bogi zo gol meni wai awa puro dopenua ami natare toyai be nusore goma nusore amira tega wenua. 16 Nata awa iboi nusore gaya nusore ata ike witai nusore amira tega da ago ine awa. Are angelo meni nata awa zimuro tega waira bogi nuso ami tega wenu 2,400 kilomita ago wenua awa. Iboi nuso enibare enibare da ago ine awa. Amira noko agewa nuso awa da ago ine awa. Bagera iboi nuso itia da ago ikera da ago ine awa. 17 Goma amira dopai nuso amira tega wenu 70 mita ago awa wenua awa. Ema meni bogi puro noise sora tega inowenakai ago ine awa angelo meni bogi puro noise natara tega wenua awa. 18 Nata goma awa omata saramai meni wai awa. Ota nata meni awa gol meni wai. Nata awa glas ine, gasa ziwamunoya. 19 Natara goma amira omata zasiwira demabera omata zuma bamure neire-kaire* ami zasimuro itiwa. Zasiwi namba wan awa omata saramai glas ine ami wai awa. Zasiwi namba 2 awa omata uwiwai meni wai. Zasiwi namba 3 awa omata kapawai meni wai. Zasiwi namba 4 awa omata gesawai meni wai. 20 Zasiwi namba 5 awa omata kapawaire izaire meni wai. Zasiwi namba 6 awa omata izai meni wai. Zasiwi namba 7 awa omata nozawai meni wai. Zasiwi namba 8 awa omata uwiwai buge ine ami wai. Zasiwi namba 9 awa omata nozawai meni wai. Zasiwi namba 10 awa omata nozawai zo meni wai. Zasiwi namba 11 awa omata uwiwai zo meni wai. Zasiwi namba 12 awa omata izai zo meni wai awa. 21 Gomara toyai be 12 awa biuze zuma bamure ami wai awa. Toyai be zo awa biuze zo meni wai awa; toyai be zo da ago biuze zo meni wai; ago gege wero bayai. Natara ebata awa gol saramai meni wai, glas ine.

22 Tuara ibu bamu meni awa nata mokara zo oko itinu gina. Nera kota, Tua Anutu putoura mama nu nutope ibu bamu nusokare inoya. Lama meni dai ibu bamu nusokare awa. 23 Ata nata awa inuare waikore meni oko zasipitinowia, ata saineba zasimai oko kau inowera. Nera kota, Anutura simai zasimaire meni zasipitinowia. Ota Lama meni dai bana ine wero zasipitinowia. 24 Zebu serora ema nukare nata amira zasimaira nuamunora. Ata zebu serora ema tua nukare da ago wau simai nena nusokare puro nata amira bayamunora. 25 Nata awa pi zo oko ziamunoya. Are gomara toyai be meni awa gazai tepo waiko bamu ago dago itai gege itamunoya awa. 26 Ema dubu sero amira nena ewa-gaewa zuma bamure awa puro nata amira baro tepo wamunora awa. 27 Ata nena bemitire zo puro nata amira bayai ine tepo awa. Ota ema zo meni nena wayata opi zo puro noma nata amira bayai ine tepo awa. Zazo nusokare Lamara nana nuai mera buku amira gayai itia ami gege nata amira mokara bayamunora awa.

Copyright information for `SUE