Revelation of John 8

Lama meni pika namba 7 piakaninua.

Are Lama nu pika namba 7 piakaninu utura ena pasi-kuasi zo tepo-tapo so sowiwi dimunua. Ago wenu be 30 minit kenara tepo wenua awa. Tepo wenu angelo 7 Anutura nana benaura itewera nukare gosinoina eni meni so 7 ago awa numorekare potiwa awa. Ago wewa angelo zo meni ibosi zamare dimaira akou gol meni wai awa puro baro altara zorage dopenu eni meni ibosi zama ewananare dainiro numore potiwa. Awa arumai simaire amira benaura alta gol meni wai itinua amira tame potitinoise ge ninai ema dapikarago amira isara susumaise ago wewa awa. Are nu niaora potinu wana nusora ena ibosi zama ewananare ami ge ninai emara isare dara sirero otao wero Anutura nana witinua awa. Angelo ami ago wero amire altara ena niao pumuro poti akou nusora ninu akou be munu zebura wiekeninu osenua awa. Osenu piripiri awenu tarara awi durukare gatenu duwi sumunua awa.

Angelo 4 nukare so pisewa.

Are angelo 7 numorekare so wanera potai ami so pisamu sia wewa. Ago wero angelo namba wan meni so pisenu wa ais zewai-zawai ata niao orarare dara siro siro wai ami zebura osenua awa. Osenu zebu agewa 1/3 niao meni awero tepo wenua awa. Ota ni agewa 1/3 niao meni awero tepo wenua. Ota yekere zewakare dapikarago niao meni awero tepo wenua awa. Ago wenu angelo namba tu meni so nuso pisenua awa. So pisenu nena zo dirumu bamu niaore zo ine awa apewa ewara dagimunua awa. Dagimunu ewa agewa 1/3 orara gege wero tepo wenua awa. Ago wenu ewa wo agewa 1/3 dago betero tepo wewa awa. Ota wa agewa 1/3 bebezeniro tepo wewa awa. 10 Angelo namba 3 meni so nuso pisenu kuna bamu zo utura ena tekero osero bana ine awero beriberi wero ou ipu enira 1/3 ata ou gomira ena dagimunua awa. 11 Kuna amira zazo nuso awa Dokaka. Are ou eni awa dokaka wenu ema meni niwa dokaka wenu dainiro ami bebeteniro tepo wewa awa. 12 Angelo namba 4 meni so nuso pisenu waiko agewa 1/3 ata inua agewa 1/3 ata kuna eni 1/3 amira waru kei awenu zasimai nusokare agewa 1/3 mume wenua. Zasimai nusokare inagaenua, are pina atasai waiko meni waya-waya zasipitinoisonua awa. Are pi da ago ine inuare kunare waya-waya zasipitinoisowa awa. 13 Are na iri ike niro ni bouga bamu zo gina. Nu ike-kake damu upinoise amire zawa sero ego senua awa, “Yei, Yei, Yei. Angelo etorobarara so itia, awa pisara zebura ema nukare nogo wamunori?”

Copyright information for `SUE