Romans 10

Isreli ema meni tuma diaira ebata azu sewa.

O gera otao mamai naso, Yuda ema otao mamai naso ewanana warise duba naso meni yaba inoise nukare emo Anutu begomo towena awa. Nukare Anutu sou wamu sero putou inoise nowera awa gosinowena ami tona. Ata nukare ebata me sirinoise amire inowera. Ebata Anutu meni nakai giro saramai asinowia, ebata awa sirinowera, are nutopekare ewanana wamu sero ebata zo kau inowera awa. Are saramai waira ebata Anutu meni tamunua, awa azu sero dowa awa. Kristo meni lo ge wero pesuninu tepo wenua, are tuma diaire nowenakai awa Anutu meni gawi sarapitinowenakai awa. Mose nu ge ego gaenua awa, “Ema zo nu Anutura giti mokara saramamu sero lo gera ebata etutiro nuamunoya ami nuai tamamunoya.” Ata tuma diaire noise saramaire waira ebata amira ge ego ine itia awa, “Ni duba niso meni ego oko sase, ‘Ai meni utura witamunoi?’ (Awa witiro Kristo tamuro puro osamu awa.) Ota duba niso meni ego oko sase, ‘Ai meni degara osero baro betaira nana bayamunoi?’ (Awa Kristo uzumuro puro witamu awa.)” Ago kota, ge bukura ego ine sai awa, “Ge awa asike oko itia, awa begiti nisorata moka nisora itia awa.” Awa tuma diaira ge tugata-magata inowenakare amire sai awa. Ge si-tupewenakai amira susu ego ewa: Ni begiti niso meni “Yesu nu Tua naso” ago tuamunosa, noko duba niso meni “Anutu meni Yesu betaira ena awa-uzenu seka wenua” ago ziro tata-tata wamunosa, awa Anutu meni ni soero pumuro korawai ewanana wero nuamunosa. 10 Nera kota, nakai duba meni ziro tata-tata inoise saramaire inowenakai. Noko begiti meni zazo nuso kerenitinoise ewanana inowenakai awa. 11 Ge gayai zo ego itia awa, “Nu tuma diamunoya ami oko duba namunoya ata me oko namunoya.” 12 Yuda ema ata ema Yudako nakai awa Anutu meni oko zazaupitinowia. Nu daimata meni nakai dapikarago amira Tua nasokai nowia awa. Nakai nu arugitinowenakai amira nu ina namorekai dumi yagaba inoise nena bamubamu potitinowia. 13 Nera kota, ge gayai zo ego itia awa, “Zo nu Tua arugamunoya nu awa Tua meni soremuro kora wamunoya.”

14 Ata Tua arugai awa Tua kaka tuma diamu nowera ami nogo wero nu arugamunori? Noko Anutu tuma diai awa ge nuso dana meni kaka ninamu nowera ami nogo wero nu tuma diamunori? Noko ge nuso ninai awa oziga sai ema nuso tepo sia, awa nogo wero ge nuso ninamunori? 15 Noko oziga sai awa Anutu meni ema kaka tugata wero iyetamu wai, nogo wero oziga saira buara bayamunori? Ge gayai ego ine itia awa, “Oziga Ewanana sai emara te awi meni ge ninaira duba peu wai tapinowia awa.”

Yuda ema meni Oziga Ewanana azu sewa.

16 Ata erama dapikarago kota, eni meni gege Oziga Ewanana awa niniro dimuwa awa. Yesaya meni ego senua awa, “Tua, oziga ge sero kereninakare, awa ai meni ziro tata-tata wenu?” 17 Are ego giwo: Tuma diai awa Oziga Ewanana ninaira me awa. Noko Oziga Ewanana awa Kristora ge me susure kereniro sai awa.

18 Are ego toise atata inona: Nukare ge kaka ninamu weuta? Tepo awa. Nukare niniwa awa. Ata ge gayai zo ego itia awa,

    • Be nusokarera awi meni zebu bamu te wenua, ata ge nusokare meni zebu agewara kei awenua awa.
19 Ago wero noko atata wero tona awa: Isreli ema nukare niniro susu sirero kau weuta? Tepo awa. Gita Mose meni ge ego gaenua awa: Na ema Yudako pumuro kora wana nikare duba mou numorekare wamunowa. Ema Yudako ninai tepore uzumana nisokare nana tini kapai kei awamunoya awa. 20 Mose meni gita ago senu amire ama Yesaya meni azu tepo zewai wero ego senua awa, Na kaka kau wamu wewa ami na tamuwa awa. Na kaka kotumamu noisowa nusokare nana kei awena. 21 Ata nu Isreli emare ge ego gaenua awa, Na ge dai ema o iwoka wai ema awa uzumamu be iboi-tatana wana zuzuniro noisona.
Copyright information for `SUE