Romans 12

Nakai tama aiso nasokai awa Anuture zame ine potanekai.

Gera otao mamai naso, susu ago ine itia, are na Anutu awa-diai nusora wini ge zo sana niniu. Nikare tamare dubare nisokare zame betai ine kota, seka ine Anuture potawa saramuro gegenai nuso wai Anutu meni gai kokopai waise. Awa Anutu sou wai bua nisokare me awa. Ago wero nuai nisokare meni ema ge tepo nowera ago ine gita noisowa, ata ago dago oko nuawe. Nikare dubare kotumaire nisokare zuzumeniwo seka-sakama wae. Ago wai amire nikare Anutura bera ge niniro baitamunowa. Ago inoise tani kokopai, tani Anutu meni gawi ewanana inowia, tani gawi te inowia, awa te gamunowa.

Zo nu buara putou numore potai amira te waise.

Anutu meni na emo dumi yagaba pupinoise bua namore potinua, ami emo nisokare nana ema dapikarago amire wini ge ego tona awa: Zo nu nutope gai oko witaise. Anutu meni tuma diai niso emo buara putou zo nimore potinua awa puro dainitinoise oko wase. Ego giu. Tama nasokai daimata nu soremai nuso dainiro meni bua da oko inowera. Da ago ine nakai bua ewe-pape inowenakai, ata saineba Kristora nana dainiro meni poti dara nawenakai tama daimata inowia awa. Are nakai tama da amira susumuro te-wana nuso ine wero nowenakai awa. Ge buara putou ewe-pape awa dumi yagaba namorekai pumunua amira te puro nowenakai awa. Are amira te bua wanekai. Ami emo zo nu Anutura ge porofete meni sago wero kerenaira putou itia ami tuma diai nusora te saise. Zo nu soremai buara putou itia ami soremai bua awa te waise. Ata zo nu gipai buara putou itia ami gipai bua awa te waise. Zo nu uzutai ge saira putou itia ami uzutai ge saise. Zo nu dumi pumai bua waira putou itia ami otao nuso ewanana waise awa gege kotupitinoise bua awa waise; zo nu giti kopi waira putou itia ami bua awa zewai waise; ata zo nu bayao bua waira putou itia ami bua awa duba peure waise.

Duba meni dumi yagaba paira ge.

Dumi pai awa tama meni gege oko wawe. Tani wayare gawa bia maise, ata tani ewanana awa ziro tata-tata wewo. 10 Nikare otao-gamao me wero zo ina-wa inoise noiwo. Ina-sorema wamu yaba wewo. 11 Biawa wai doro putoure noiwo. Wama erai Tua sou wamu sero weso-waso wewo. 12 Uture kotumu-kotumu inoise yawa sarare noiwo. Yayare duba naire amira mokara zewai wero noiwo. Isa bua awa eyaya inoise noiwo. 13 Anutura ema dubu nena kau wero inuara giro soga wewo. Esewa kei awara peu wero sawa diro kora-makora wewo.

14 Nikare dero tunamunora nukare awa Anutu meni gawa waise isa sewo. Be nisokarera ena waru ge kota gawa ge osaise. 15 Ema yawa sara inora numorekare dai yawa sara wewo. Ota ema duba nitinora numorekare dai duba niwo. 16 Nikare wama-ozaire noiwo. Nikare nitopekare gawa oko witaise. Ema osaire dai noiwo. Nikare ninai nisokare gawa oko witaise. 17 “Pasina namore wetia ina wane,” ago oko sawe. Tani ema bama meni gawera ewanana inowia, awa wamu yaba wewo. 18 Ema dubu giti amire dai begare nuamu sawa ninamunora amira te noiwo. 19 Otao mamai, pasina nimorekare wetera amira ina oko wawe. Tuara be dumu meni ina potai te waise. Ge ego gayai itia awa,

    • Pasinara ina potai awa bua naso.
    • Ina potai awa na natope potamunona. Tua nu ago toya awa.
20 Nikare ge gayai zo ego itia amira te wewo, Iwo niso meri betai giro ma poti nae, ou uza wai giro ou poti nae. Ni ago wasa nu ni giro me nae. Me nai nuso awa yaya bamu niao moka giti nusora dauta awai ago ine awa. 21 Pasina meni ni oko puro osae. Tepo awa. Ni tani ewanana inoise pasina puro oseyo.
Copyright information for `SUE