Romans 13

Nakai gavmanra ge dimanekai.

Ema dapikarago gavmanra ge dimuwo. Gavmanra putou awa tepo oko kei awinoya. Anutura nana ena kei awinoya awa. Gavman nora nukare Anutura bera nora awa. Are zo nu gavmanra ge doinoya ami putou Anutu meni potinua awa doinoya. Ge damunora ami ina pamunora awa. Erama wai nusokare ewanana nukare gavmanre oko azu inowera. Ota erama pasina inowera nukare awa azu inowera. Are ni gavmanre azu tepo nuamu sero giro nena ewanana gege weyo. Tani ewanana wasa gavman nimore gara ewanana wamunoya. Gavman nukare Anutura soumai awa. Ni soremara ewanana nuasise sai awa. Ota ni pasina wamunosa, awa gavman azu weyo. Nera kota, nukare pasinara ina potai amira putou awa tepo oko puro nowera. Nukare Anutura soumai meni pasina maira nana Anutura dumu wai emo ina potitinowera awa. Are ge nusokare dimuro baitiyo. Awa inara azu inoise daba kota, moka niso meni ni gera potai azu, ge nusokare dimuyo.

Ami emo nikare takis omata potitinowewa. Nera kota, nukare bua nusokare inoise Anutura bua inowera awa. Nikare nena eramare wawise sai awa te wewo. Takis potawise towera, awa takis potiu; kastamra* moni potawise towera, awa potiu; sou wawise towera, awa sou wewo; zazo nusokare de ike nawise towera, awa zazo nusokare de ike niwo.

Dubara dumi ina-pa wewo.

Dinau zo niso nana oko itae. Dinau daimata emi gege itaise: Dubara dumi pumai awa dinau bamu ine wero itaise. Nera kota, zo nu otao nusore dubara dumi pupinowia ami lo ge te dipinowia awa. Lo ge ego sai awa,

    • Emata bama bewana oko wase.
    • Ni ema oko dasa betae.
    • Ni bewana oko wase.
    • Ni ema zora nena awa niso waise duba-duba oko wase. Lo ge awa ata eni dai dapikarago poti dara niro susu bamu ego sai awa,
    • Ni nitope ara tapinowesa da ago ine ema enire weyo.
10 Dubara dumire nowia ami otao nusore waya oko wamunoya.

Wari damura etutiro nuaira ge.

11 Ago wawise tona, nera kota, nikare be emira susu gosinowewa awa. Awaira ena seka wero eraira be zora awinoya. Ge zaawero nininakai amira ana korawaira be iboi kena itisonua awa. Ata zeme ei awa be awa zora awinoya. 12 Pi tepo wamu sero inoi pina atamu gori ziwinoya. Are mumera tani doro zasimaira gi berire wana nasokaira itai ziro nuanekai. 13 Waikore wari damura nowera ago ine saitiro nuanekai. Ana-bona waya inoise ou zewai niro dau wai, o bama enire ozina waita tani waya wai, o ge bawaita kotumai waya otaore pumai, awa oko wanekai. Tepo awa. 14 Tua Yesu Kristo meni beri nisokare waise sero nu tama woi wosunago wero puro noiwo. Ago inoise nuai matura duba-duba wai waya amira ge ninamu dowo.

Copyright information for `SUE