Romans 14

Gera nuai niso awa oko gasa witai otao nisora osae.

Zo nu tuma diaira betata inoise nowia numore dai otao-gamao wewo. Ota nu nena zota zo amire itazaita inoita, amira ge oko bawawe. Zo nu kotumu-katumu tepo nena dapikarago siro beto wero ninowia. Ota zo nu wo dapikarago sieniro ya gege ninowia awa. Are nena siro beto wero ninowia ami otao nuso nena sieniro ninowia amire gai osai oko isimaise. Ota nena sieniro ninowia ami otao nuso siro beto wero ninowia amire gai waya wai oko zuzu saise. Tepo awa. Nu da ago Anutu meni pumunua awa. Ni nemi ema zora soumai awa gera potamunosi? Nu zewai wamunoita betata wamunoi, awa ema tua nusora nena gege awa. Ata nu oko betata wamunoya. Tua nu te soga wai zewai wero dopamunoya.

Ata waiko bere da ago, zo nu waiko be azimuro awina-dawina wero zo witai zo osai asamunoya. Ata zo nu waiko be sero awa gawi da awa inowia. Ema dapikarago meni ago wamu wero giro denero baitarise. Waiko be zo de ike nitinowia ami Tua emo ago inowia. Ata nena siro beto wero ninowia ami Tua emo ago inowia. Ago inoise Anuture kokopai asinowia awa. Zo nu nena eni sieniro nowia ami Tua emo ago inowia. Ago inoise Anuture kokopai asinowia. Nasokai nana zo meni ego sai ine oko itia, “Nuai naso awa nena naso gege awa, o betai naso awa nena naso gege awa.” Ago sai ine oko itia. Nuai awa Tuara bera nowenakai awa. Betai da ago Tuara bera betinowenakai awa. Are nakai seka nuaireta betaire awa Tuara mai awiso nowenakai. Nera kota, Kristo meni betaire seka nuaire Tua nasokai wamu sero betero noko seka wero erinua awa. 10 Are nima awa, ni nogoro otao nisora nuai gawesa waya wawi zuzu towesi? Ota nima awa, ni nogoro otao niso gawesa osawi isipitinowesi? Nakai dapikarago Anutura nana giti mokara kei awanakai nakai gera potiro awina-dawina wamunoya. 11 Ge ego gayai itia awa,

    • Tua meni toya, “Na me memeka tona: ema
    • dapikarago naso nana kokoinamunora awa.
    • Dapikarago be nusokare meni na bowi wamunora awa.”
12 Are nakai dapikarago Anutura nana dopero susu nasokai kerenamunonakai awa.

Otao zora tuma diai besai azu, saitiro nuanekai.

13 Are nakai kotumai waya otao mamaire oko wanekai. Ego ine awa wanekai: Nakai otao mamai eni duba nusokare sisinoise kotumai waya numorekare tamai azu, saitiro nuanekai. 14 Na Tua Yesure dai nowena ami ego ine gosinona: Nena zota zo ninoise bemitire wai ine oko itia. Ata zo nu “nena bemitire awa niro bemitire wamunona,” ago toise saineba namunoya, nu me bemitire wamunoya awa. 15 Nena siro beto wai niso meni otao niso gera wamunosa, awa ni numore dubara dumi kaka pumamu inosa, ago wamunoya. Otao niso ewanana waise Kristo meni nu emo betenua, ni awa kotupitinoise otao niso awa nena siro beto wai nisora gera-gaira oko wase. 16 Nikare nena me puro nowewa awa ema eni meni gara waya wai azu, saitiro puro noiwo. 17 Nera kota, wo ma meni Anutura ebatara nuai amira me oko inoya. Tepo awa. Saramaire kei awaita duba ewananare nuaita yawa sarare duba ewanana waire Ozana meni tapinoya ami Anutura ebatara nuai amira me inoya awa. 18 Zo nu ebata amira aita inoise Kristo sou wamunoya, nu awa Anutu meni gai kokopai wamunoya. Noko ema meni da ago gara te wamunoya awa.

19 Ami emo nakai tani wama-ozai tapinoya, o tani gera soga ina-wa wai tapinoya, awa yaba wero wai gege wanekai. 20 Nena siro beto wai niso meni bua Anutu meni mai zora nana ena wenua awa oko gera wase. Wo ma awa bemiti tepo, ewanana gege, awa me awa. Ata ni nena zo nasa otao niso zo meni tani niso awa gai waya wamunoya, awa tani wetesa awa pasina wamunoya. 21 Ni otao nisora duba gera wai azu, nu emo wota ou wainta nena eni awa azu duasa te wamunoya awa. 22 Nena ago ine awa puro naita sieniro duai, amira ebata gesa me wetia, awa nito Anutura nena gege itaiseyo. Kotumai niso awa oko duase, noko oko erama tugata wase. Zo nu nena zo emo gai te wai puro nuamunoya amira duba nuso mou tepo ewanana wamunoya, nu ami yawa sara waise. 23 Ata zo nu nena zo namu duba eto inoise saineba asero namunoya, nu awa Anutu meni gai waya wamunoya. Awa nera kota, nu tuma diaire oko nia. Nena zota zo emo tuma diai tepo wanakai, pasinare wamunoya awa.

Copyright information for `SUE