Romans 15

Nakai Yesura kotumaira nuanekai.

Nakai tuma diai zewaire meni ema tuma diai betatare awa soremuro mou nusokare dimanisekai sai itia awa. Nakai ara tamai nasokaira gege oko nuanekai. Nakai otao mamai nasokai emo kotupitinoise Tuara gera zewai wero nuarise soremanekai. Kristo nu da ago kotumai nusora gege oko noisonua. Ge gayai zo ego ine itia awa,

  • Nimore ge waya sewa ge waya nusokare ami
  • naso nana tame witinua.
Gita ge sero gaewa awa nakai gera susu niniro baitanisekai ago wewa awa. Ge gayai ami nakai soga wai yayara mokara beyata tepo peu werokai nena namorekai sai awa kotumu-kotumu inoise nuanisekai ge awa gaewa awa. Anutu nu ziai zewai waita ziai peu waira mama meni nimorekare da ago ine wai, Kristo Yesura mai awiso me wero noise duba da wero noiwo. Ago inoise beta be wero Tua nasokai Yesu Kristora Mama Anutu bowi wewo.

Kristo meni Yuda ema daba kota, ema Yudako emo dai bua wenua.

Susu ago ine itia, are Anutura simai zasimaire kei awaise Kristo meni nikare pumuro otao wenua, da ago ine nikare otao ina-wa wewo. Na ego emira nikare tugata inona awa: Anutu nu Yuda emara ewowo-kawowo amire nena seroninua, amira ge nuso awa me waise, o Tua ge me gege towia, awa ganisekai, Kristo meni Yuda emara soremai wenua. Ota noko ema Yudako nukare Anutu awa-diai nusora bowi warise ago wenua awa. Ge gayai ego itia awa,

  • Ami emo na ema Yudakora nana ena ni bowi inoise
  • zazo niso de ike namu yere gamamunona.
10 Ota ge zo ego itia awa, Ema Yudako, nikare Anutura dubure dai yawa sara wewo. 11 Ota zo ego awa, Ema Yudako, nikare dapikarago Tuara zazo de ike niwo witae. Ata ema dubu giti nukare nu bowi warise. 12 Noko Yesaya meni ge zo ego gaenua awa, Dawidira mama Zesi amira saisibunara zo nu ni osi ine kei awero ema Yudakora Tua wamunoya. Are ema Yudako meni nu tuma diro nuamunora awa. 13 Tuma diaira mama Anutu nu tuma diai nisokarera yawa sarare wama-ozaire nimorekare potaise. Ago wai amire nikare Ozanara putoura ereniro nena ama pumamunonakai awa tuma didinoise nuawa tuma diai nisokare meni zewai waise.

Paulo bua nusora ge.

14 O otao mamai naso, nikare dumi pumai nisokare itia, ota gera susu awa te niniro baititinowewa, ota nitopekare kotumai ewanana meni soga ina-wa wamu putou oko kau inowewa, awa na natope susu nisokare ago ine gosinowena awa. 15 Ata saineba, kotumai nisokare awa ge enira awa-uzamu sero ge zewai eni azu tepo gainona. Nera kota, Anutu meni bua ge namore senua. 16 Na ema Yudako emo Yesu Kristora bua ema wero nuanise senua awa. Are Ozana meni nikare ema Yudakora duba sewai saramai na pris meni wago wero nikare Anuture potana benau nusora ena zawi ewanana ine wawise sero na Anutura Oziga Ewanana tugata-magata inowena. 17 Na Anutura bua inowena awa Yesu Kristore dai inowena, are gena wititinoya. 18 Bua awa na natope nogo nogo wero wameni, o ema zo meni nogo inowi, amira ge oko samunona. Tepo awa. Yesu Kristo meni na soga wawi ema Yudako ge niniro dimarise be menita wana meni bua inowena amira ge gege samunona awa. 19 Na tani putoure inoise Ozanara putou puro noise bua naso inowena, ami emo na bua naso Yerusalem nate ena zaawero Kristora Oziga Ewanana awa zebu agewara tugata wero gegero susaumite bua pesuniro Ilirikam zebura kei awena awa. 20 Ago inoise na zebu Kristora zazo bowire kaka baro kei awamura ena Oziga Ewanana tugata wamu wama berigi-berigi inoya awa. Ema zo zasiwi potinua amira tame so wamu oko yaba inowena. 21 Ge gayai ego itia amira te inowena awa,

  • Uge-mage nuso numorekare kaka wamu ami nu gamunora awa.
  • Ata nukare oziga nuso kaka gamu ami ninaire wamunora awa.

Paulo nu Roma nata giro amire Spen zebura bayamu senua.

22 Na susu ago amira nisokare nana mamu wero be giti beu dero dotinoisena awa. 23 Na zepa dainiro noise nisokare nana muro nikare gamu yaba i-tupewena. Are be zeme emire zebu enira nana ena bua naso tepo inoya, are 24 Spen zebura bayamu inoise nisokare nana kei awamu kotupitinona awa. Kei awero nimorekare dai yawa sara inoise pei-kaka itimakai amire na kora wero iyetawa Spen zebura bayamunona. 25 Ata be zeme emire na Yesura dubu Yerusalem nate itewera awa moni meni soremamu sero Yerusalem nate bayamu sero inona. 26 Nera kota, Yesura dubu eni Masedonia zebure Akaya zebura nowera ami Yesura dubu Yerusalem nate nowera amira eni bogamasa wero nowera awa soga wamu peu wero sesera zewai wisia. 27 Nukare dumi yagaba nusokarera ago wisera. Ata noko ema Yudako ge ninai nukare Yuda ema ge ninai amira ina potarise sai itia. Nera kota, Yuda ema gita Tuara ge waure kanowewa ema Yudako pumuwa. Are ina tamara nena potara te wamunoya awa. 28 Are sai zewai wai nusokarera me kei awisia, awa na natope puro baro potana tepo wai baro nikare giro amire Spen zebura bayamunona awa. 29 Ago wero Kristora nana ena gawa bamubake puro nisokare nana mamunona, awa gosinona awa.

30 Otao mamai naso, nikare Tua nasokai Yesu Kristo kotupitinoise o dumi yagaba Ozana meni nasokai nana potitinowia awa kotupitinoise ge naso ei awa niniwo. Nikare na emo Anutu begomo toise namore dai isa bua zewai-zawai inoise na soremuwo. 31 Na soremawa Anutu meni na Yudaya zebura ena Tuara ge dai emara nana wanera ena soero paise, o Yerusalem nate ena Yesura dubu meni sogawaira nena potana yaba ware. 32 Susu ago ine kei awero bayai amire Anutu meni ninai, na duba ewananare muro nisokare nana zanatitinoise nuana tama naso bisi dae. 33 Anutu duba ewanana waira mama nune nimorekare dai nuaise. Iyo.

Copyright information for `SUE