Romans 5

Anutu meni nakai saramaire asenua.

Saramaira susu Abraham meni tamunua awa itia, are Anutu meni nakai tuma diai nasokaira saramaire asenu giro Yesu Kristora betai amira nakai Anutura begare nowenakai awa. Tuara awa-diaira nowenakai amira ebata awa Yesu meni tamunua awa. Agoro noma Anutura simai zasimaire awa kei damu nai nakai simai zasimaire nusora mai wamukai sero tuma didinoise yawa sara inowenakai awa. Agoro awa gege kota, yaya-buyaya tapinoise yawa sara inowenakai. Nera kota, nakai ego gosinowenakai awa: Nakai yaya-buyayare noise zewai waira putou tapinowenakai. Yaya-buyayara mokara ena zewai waira putoure nuawenakai Anutu meni gawi ewanana inowenakai awa. Anutu gawi ewanana wawi simai zasimaire nusora mai wanisekai senua ge amira me tuma didinoise dia nowenakai. Ge amira me tuma didinoise dia nowenakai amira menai oko itia. Nera kota, Ozana namorekai potinua ami Anutura dubara dumi awa kerenawi gosinowenakai. Are nena namorekai potamu seroninua awa duamunoita asero duba eto oko inowenakai.

Nakai ewanana waira putou tepo noisonakai be amire Kristo nu be nuso munu pasina mai nakai emo betinoise nakai soero pumunua awa. Nakai ego gosinowenakai: Ema zo meni ema saramai zo emo wero betamu samunoita? Tepo, tanita. Ema da da meni zewai wero ema ewanana zo emo betamu samunori, tanita. Ota Anutu meni awa ego ine inoise dubara dumi nuso bamubake namorekai kereninua. Nakai pasina mai wero noisonakai be amire senu Kristo meni nakai emo betenua awa. Nu nakai emo betero orara nuso zozenu saramunakai. Awa daba kota, be bamura ena nakai Anutura tini kapaira ena soero puro doena-doeti wero baitamunoya, awa gawenakai me inowia. 10 Nakai Anuture iwo inoise noisonakai be amire Mai nuso meni nakai emo betinoise Anutu ata nakai poti dara ninu otao wenakai. Awa daba kota, nakai Anuture otao wero nonakai giro Mai nuso meni seka noise nakai Anutura tini kapaira ena soero baitamunoya, awa gawenakai me inowia. 11 A gege kota, Tua nasokai Yesu Kristo meni nakai Anuture dara potinu otao wero nowenakai, are susu amira nakai yawa sara bamubake inowenakai awa.

Adam meni betaira ebata tamunua, ata Yesu meni awa

nuaira ebata tamunua.

12 Are ego ganekai. Gita me gita ema daimata meni pasina tamunua. Pasina ami zebura ena kei awenua, are pasina meni betai puro munu kei awenua. Betai awa kei awero ema bama dapikarago amira nana tame witinua. Nera kota, nakai dapikarago pasina wenakai. 13 Mosera lo ge meni kaka kei awamure pasina meni gita kei awero zebura itisonua awa. Ata lo ge tepo awa pasina azimai ine tepo. 14 Ata saineba, betai meni Adam nana ena zaawero erama dapikarago amira nana ema tua ine wero nukare patasai beti-tupie dowa Mose lo ge potinua awa. Agoro ema eni meni Adam nu Tuara potai ge zo denua pasina ago ine kaka wamu wewa. Ata saineba, betai meni nusokare nana kei awenu bebeteniwa. Adam nu betaira ebata awa tapinoise ama nuaira ebata tamai ema kei awaise sai amira etete wago wenua awa. 15 Ota Anutura awa-diaire dumi yagabare meni Adamra ge dai amire te oko wamunoya. Ema daimatara ge dai amira dainiro meni bebeteniwa awa. Ota Anutura awa-diaire dumi yagabare meni Adamra ge dai awa dainitinowia. Anutu meni ema daimata Yesu Kristora soga wai emo wero awa-diaire dumi yagabare nuso bamubake ema dainiro nasokai nana nupe potinu kei awenua awa. 16 Eniba Anutura dumi yagaba ata eniba awa ge dai ema, are susu nusoto daimata oko aewa. Susu nusoto awa zo ewe zo ewe. Ema daimata pasina wenu Anutu meni ginu degara gegenai wenua awa. Ota ema dainiro pasina wasanakai Anutu meni dumi yagaba nusora nakai saramaire asinowia. 17 Ema daimata ge denu ge dai nusora betai meni kei awenu erama bebetenitinowenakai awa. Ota ema daimata Yesu Kristo meni bua wenua, bua amira ina ami kei awero ge daira ina dainitinowia. Are nakai Anutura awa-diai bamubakere dumi yagaba nusora saramai waira nena pumamunonakai, nakai ami bua Yesu Kristo meni wenua amira nuai me ewanana pumamunonakai awa.

18 Are susu ego ine itia ewa. Ema daimata meni ge denu ema dapikarago degara gegenai wenakai, da ago ine ema daimata meni saramaira bua wenu Anutu meni nakai dapikarago saramaire asenu nuai topetiro tepo wenakai awa. 19 Ema daimatara ge daira ema dainiro meni pasina ema wewa, da ago ine ema daimatara ge dimaira ema dainiro meni sarapitinowenakai awa. 20 Lo ge kaka kei awamure ema bama meni tani waya inoisowa, ata tani wayara susu kaka kei awai gamu. Are tani waya inoisowa amira susu gara waya waise sero Anutu meni lo ge potinua awa. Lo ge potinu pasina meni kei awero bamu wenu Anutura awa-diaire dumi yagabare meni pasina awa dainitinoise bamubake wenua. 21 Awa nera kota, pasina meni betaira ebata tamunu betai meni ema tua ine wero erama patasai bebetenitinoisowa o betinowera, da ago ine Anutura awa-diaire dumi yagabare meni saramaira ebata tamai, nuai me ewanana awa nasokai nana kei awaise Tua nasokai Yesu Kristo meni bua wenua awa.

Copyright information for `SUE