Romans 6

Nakai Kristore dai betenakai.

Anutura awa-diaire dumi yagabare awa bamubake, are nogo samunonikai? Awa-diaire dumi yagabare nuso meni kei awero nasokai nana ena bamubake waise sero pasina inoise nuanakai te wanoita? Tepo awa. Nakai betinoise pasinara ebata awa donakai awa, are amira bua noko nogoro wamunonikai? Nakai pasinara bua noko wai ine tepo awa. Nikare susu ei awa kaka gamu inowewita? Nakai ge ou gutewa Yesu Kristora nana susumuro numore dai betenakai awa. Mama nu simai zasimaire nusora putou meni Kristo awa-uzenu betaira ena seka wero erinua, da ago ine nakai eriro nuai seka nuanisekai sero, nukare nakai ge ou gutinoise Kristore dai gowago wewa betai nusora susumunakai awa. Nakai nuai seka nowenakai, nera kota, nakai betai nusora te betago wero nuso nana susumunakai, da ago ine erai nusora te da ago erago wenakai awa. Ego ninitinowenakai awa: Pasina tama nasokaira itewia awa tepo waise o nakai pasinara sou wero nuai azu, duba matu nasokai awa Yesure dai ni pasinaira betenua. Zo nu betamunoya ami pasinara mui nuso besamunoya. Awa daba kota, Kristore dai betenakai, are numore dai nuamunonakai, ago gawenakai me inowia awa. Nakai Kristore ego ninitinowenakai awa: Nu betaira ena seka wero erinua ami noko oko betamunoya. Betai meni noko oko numore ema tua wamunoya. 10 Betenua awa pasinara mui kapamu sero be daimata gege betenu tepo wenua awa. Ota zeme noya awa Anutura zazo de ike namu sero nuai gege nowia. 11 Agoro nikare nitopekare gawa ego ine waise: nikare betewa pasinara mui kapenu Yesu Kristora nana susumuro Anutura zazo de ike nitinoise nowewa. Giu ago ine wae.

Pasinara sou oko wanekai.

12 Are pasina meni tama nisokare betaira gegenai amira ema tua wamu sai ge nuso oko ninawe. Ago inoise tama nisokare meni tani wayara duba-duba wero awita sai oko ninawe. 13 Agoro nikare te-wana tama ipu nisokare awa bua waya warise pasinara oko potawe. Tepo awa. Anutu meni nikare betaira ena awa-uzenu seka wero erago wero nowewa, are Anutura buara dopewo. Ago inoise te-wana tama ipu nisokare Anuture dirienawa saramaira sou warise. 14 Nikare lo ge dimaira kota, Anutura awa-diaira nowewa, are pasina meni ema tua nisokare oko waise.

Nakai nuai saramai amira ebatara nuanisekai sai.

15 Agoro nakai nogo wamunonikai? Nakai lo gera kota, Anutura awa-diaira nowenakai, are pasina wamunonikaita? Ago tepo awa. 16 Ata nikare ego kaka gamu inowewita? Nikare ema zora soumai wamu sero giro numore tairo ge nuso dimamunowa, awa nikare emara ge dipinowewa amira soumai wamunowa. Pasina meni ema tua nisokare wai, sou nuso inoise noma ama Anutura nana asike itise yaya-buyaya tamai gege tamamunowa. Ata Anutu meni ema tua nisokare wai, ge nuso dimuro sou nuso inoma saramuro nuamunowa. 17 Nikare gita pasinara sou inoise noisowa. Ata zeme awa nikare ge me susure gipewa amira te duba meni niniro dipinowewa. Are kokopai Anuture sanekai. 18 Anutu meni nikare pasinara muira ena besenu saramaira soumai wero nowewa awa. 19 Kotumai nisokare kaka zazamu, are ge tona amira susu gawise sero tani emara nana itia amira potiro nikare tugata inona. Nikare gita te-wana tama ipu nisokare tani wayare dirieniwa soumai wenu Tuara lo ge doinoise waya noisowa, da ago ine be zeme emire te-wana tama ipu nisokare awa tani saramaire dirienawa soumai nuso wai nuai saramaire noiwo. 20 Gita pasinara sou inoise noisowa be amira ana etutiro nuaira mui nisokare nana oko itisonua. 21 Nikare tani waya inoisowa awa be zeme emire gawewa menaire inowia awa. Tani awa gita inoise ina ne tamuu? Tani amira ina awa Anutura nana asike itise yaya-buyaya tamai gege tamai awa. 22 Ata be zeme emire awa Anutu meni pasinara mui besenu soumai nuso wero nowewa, amira ina awa nuai saramai nuso pumuwa awa. Are ama awa nuai me ewanana awa tamamunowa. 23 Pasina meni soumai nusore ina potitinowia. Pasinara ina awa Anutura nana asike itise yaya-buyaya tamai gege tamai. Ata nakai Tua nasokai Yesu Kristora nana taitinowenakai amira namorekai Anutu meni nuai me ewanana awa nupe potitinowia.

Copyright information for `SUE