Romans 8

Ewanana wai meni Ozanara ebatara nuamunoya.

Are Yesu Kristore dai nowenakai ami pasinara ina tamanisekai sai oko itia. Nera kota, Kristo Yesu meni betenu Ozana nuai namorekai tapinowia ami putou nuso meni nakai pasinara putoura ena, o betaira putoura ena besenu mui amu nowenakai. Mosera lo ge awa duba matu nasokai meni putou nuso puro osenu nasokai nana pasinara putou puro osamu kaputinua. Are Anutu nu nutope ego inoise duba matura pasina amira putou awa denu osenua. Mai nuso meni pasina mai tama aiso nasokai puro pasina disamu betaise iyetinua awa. Awa duba matura ebatara kota, Ozanara ebatara nowenakai nasokai nana lo ge ewanana dimai awa kei awero pesunaise ago wenua awa. Nuai matura ebatara nowera nukare dubare kotumaire nusokare nuai matura nenara itewia, ata Ozanara ebatara nowera nunekare meni awa duba nusokare Ozanara nenara itewia. Zo nu duba nuso poti nuai matura nenara namunoya ami betai tamamunoya. Ata zo nu duba nuso poti Ozanara nenara namunoya ami nuai ewananare duba ewananare awa tamamunoya. Zo nu duba nuso poti nuai matura nenara nitinoya ami Anutu iwo inowia awa. Ago inoise lo ge nuso kaka dimamu inowia. Ago inowia ami Anutura ge dimai ine tepo awa. Nuai mature nowera ami tani zo wara Anutu gai te wai ine tepo.

Anutura Ozana meni duba nisokarera iti sia, are nuai matura ebatara kota, Ozanara ebatara nowewa awa. Zo nu Kristora Ozana amu nuamunoya ami seronai nuso zo oko nuamunoya. 10 Ota Kristo meni duba nisokarera iti sia, awa tama aiso nisokare meni pasina amira betaira gegenai wero nowia, ata dubare ititire nisokare meni awa Anutu meni nikare saramai asenua are nuai topetitinowia awa. 11 Anutu nu Yesu betaira ena awa-uzenu seka wenua amira Ozana nuso meni duba nisokarera itamunoya, awa nu Kristo Yesu betaira ena awa-uzenu seka wenua ami aiso nisokare betaira gegenai awa da ago ine ziai nuaire wamunoya. Awa Ozana nuso duba nisokarera itewia ami emo inoise ago wamunoya awa.

Ozanara zumai ge ninitinowera ami Anutura mai awiso wero nowera.

12 Otao mamai naso, susu ami emo nakai Anuture ina potanisekai sai itia. Ota ina potai awa nuai matura sou wai oko aewa. Ina potai awa Ozanara ebatara nuai. 13 Nikare nuai matura ge dipinoise nuamunowa, awa betamunowa. Ata Ozanara putoura nuai matura ge damunowa, awa nuai ewanana gege nuamunowa. 14 Anutura Ozana amira zumai ge ninitinowera ami Anutura mai awiso wero nowera awa. 15 Anutu nu Ozana nimorekare potinua awa nikare noko tera ewesemuro sou bua inoise azu wai gege inoise nuawise kota, mai awiso nuso wero nuawise nimorekare potinua awa. Ozanara putoura nakai “Mama ewanana nasokare” asinoise zawa towenakai awa. 16 Nakai Anutura mai awiso nowenakai ge awa duba nasokai meni sawi Ozana meni dubara ge soremuro da ago towia. 17 Mai awiso nuso wero nonakai ami noma Anutura wau topetamunonakai. Awa Kristore dai eroma topetamunonakai awa. Zebura ena numore dai yayare nuamunonakai, awa numore dai simai zasimaire ewanana amira nuamunonakai.

Nakai erama ama ewanana wanakai amire nena bamubamu

dapikarago ewanana wamunora.

18 Utura simai yawa sara waire Anutu meni ama kereniro namorekai potamunoya ami zebura yayare duba naire itia awa dainiro baititinoya. Are dara potiro gamu wana te oko wamunoya. 19 Anutura mai awiso amira susu nasokai kei damu nai gamu sero zebura nena tamunua ami peto wero anegi inoise itewera. 20 Nena tamunua nukare awa waru dimuro waya wewa, awa kotumai nusokarera kota, Anutu meni ago warise senua. Awa nukare ago dago itarise kota, tani ei awa dia itarise ago senua: 21 Nena tamunua nukare dabe betero gumu-kauna waira mui besero peu wero Anutura mai awiso nuai zasimaire nasokaira susumamunora awa. 22 Nakai ego gosinonakai awa: be awa maise nena tamunua dapikarago ami bama zo mai pupinoise yaya tamuro oinowia da ago ine yaya-buyaya tapinoise oi-tupewera. 23 Agoro nena tamunua nukare ami gege ago oko inowera. Nakai natopekai Ozanare nowenakai ami da ago ine inowenakai awa. Ozana awa nena ewa-gaewa ama kei awamunoya amira osino wero nowia. Are mai awiso nuso nowenakai amira susu Anutu meni tama aiso nasokai soero pumuro kerenaise dia noise duba meni oinowenakai awa. 24 Nakai nena ewa-gaewa ama pumamu tuma dianisekai nakai soero pumunua. Nena me puro nuai awa tuma diaire nuai oko aewa. Nakai nena zo puro noise nena awa pumamu tuma diamunonikaita? Tepo awa. Emoko pumenakai nasokai wisia. 25 Ota nena zo kaka pumamure pumamu tuma diamunonakai, awa nakai awa-didinoise dia inoise itamunonakai.

26 Ozana nu da ago betata wai nasokaira nakai soga inowia awa. Nakai begomo nogo sanakai te wamunoi? awa kaka gamu inowenakai. Are nakai begomo samu ge kauwero usika apawenakai Ozana meni nakai soremuro begomo towia. 27 Ozana nu Tuara dubu soremuro Anutura ara tamai amira te begomo towia awa. Are Anutu nu dubara gai meni Ozanara ge ninitinowia awa. 28 Nakai ego gosinonakai awa. Nakai Anutu ara tapinowenakai, nakai awa nena bamubamu dapikarago meni kei awinoise korawai nasokai soga wero baititinowia awa. Nakai awa Anutu meni uzumamu sero ginu itisonakai, are nakai awa uzumunua awa. 29 Nera kota, ema nakai gita ginu itisonakai nakai ami Mai nuso ine wanisekai ginu itisonakai. Awa namisini zizimi dainiro wanakai nu awa nami zewai nasokai wero nuaise ago wenua awa. 30 Anutu nu gita ema Mai nuso ine wanisekai ginu itisonakai te uzumunua. Uzumunua te pasina nasokai disero nakai pumunua. Pasina disero nakai pumunua te nakai simunua awa.

Nena zo meni nakai Anutura wanera ena oko soero pamunoya.

31 Ge amira susu nogo iti? Anutu meni nakai otao inowia, are zo meni nakai waya wai ine itita? Tepo awa. 32 Nu Mai nuso kaka soyamu nakai emo betaira gegeninua ami nena zamaire dapikarago dago namorekai dirienamunoya.

33 Erama Anutu gita sianiro pumunua nakai awa ai meni gera potamunoi? Anutu meni wamunoita? Tepo awa. Nu nutope pasina nasokai disinoise nakai saramaire asenua awa.

34 Ai meni nakai degara musunaira ge samunoi? Kristo Yesu meni wamunoita? Tepo awa. Nu nutope betenua. Betenua a gege kota, nu betaira ena eriro Anutura wana mera itise begomo meni nakai soga inoise nowia awa.

35 Kristora dumi yagabara ena nena zo nemi nakai soero pamunoi? Duba nai menita, yayare nuaita, so-mara auka inoise nuaita, yaya-buyaya tame nuaita, dora botiyota, bogamasa wero nuaita, dero bunai menita, dero betai meni ni? Nena ami nakai Kristora dumi yagabara ena soero pamunoita? 36 Ge gayai ego itia amira te namorekai nena ago awa inowera awa:

    • Ni emo inoise waiko be giti awa nakare dero gera-gaira inowera. Lama dero azinowera ago ine namorekare inowera.
37 Ata nena ago ami nakai Kristora dumi yagabara ena oko soero pumamunoya. Tepo awa. Nakai dumi yagaba pupinowia ami nakai soremawi nena awa puro osero baititinowenakai awa. 38 Are na ego ine gosinona awa: Betai menita, nuai menita, angelo menita, ema tua menita, nena zeme kei awero itia amita, nena ama kei awamunoya amita, nena putoure menita, 39 nena ike itewia amita, bage itewia menita, nena tamai ami nakai Anutura dumi yagabara ena zo da di bataniro pumai ine tepo. Dumi yagaba awa Tua nasokai Kristo Yesu emo inoise nakai doena-doeti inowia awa.
Copyright information for `SUE