Romans 9

Paulo nu Yuda ema otao mamai nuso emo yayare duba naire tamunua.

Na Kristora ema meni opi tepo ge me sana niniu. Ozana meni duba nasora ena ge naso soga inoi ge me gege tona ewa. Na Yuda ema otao mamai naso emo duba nitinoise duba naso meni yaya eto oko tapinowia. Yuda ema otao mamai naso awa nukare Yesu tuma diro ewanana warise na natope Anutura waru naso nana itai Kristora gomara ena atune nuai awa te peu wamena. Nukare awa Isreli ema, are Anutu meni nukare dubu nuso warise pumunua; nu putoure zasimaire nuso numorekare gipenua; nu tairo nuaira ge numorekare potinua; nu lo ge numorekare potinua; nu bowi inoise nuaira susu numorekare gipenua; nu nena ewanana numorekare potamu seroninua; ewowo-kawowo nusokare eni meni Tuara gera giti kopi wero noisowa; Soyai Ema nasokai nu nena bamubamu amira Tua nowia ami emara tama aiso pumuro kei awenua, awa nusokare nana dubura ena kei awenua awa. Are Anutu nu bowi wai gege bowi inuanekai. Iyo.

Gere nowera nukare Anutura ema dubu.

Isreli eni meni Anutura ge azu sewa, ata Anutura ge betata wenua, ago oko sanekai. Isrelira nana ena kei awewa nukare dapikarago ami Anutura ema me oko noisowa. Noko Abrahamra saisibuna nukare dapikarago saisibuna nuso me oko noisowa. Anutu meni Abrahamre ego senua awa, “Isakara saisibuna nunekare gege dubu niso wamunora awa.” Ge amira susu ego itia awa: Tama meni Abrahamra dubura ena kei awai nukare awa Anutura ema dubu me oko aewa. Abraham gita Anutura seronai ge tuma dinua da ago ine Anutura seronai ge tuma didinowera nukare ami gege Abrahamra saisibuna me asai awa. Seronai ge ego sai awa: “Zepa zo tepo wai amire na nisokare nana ewesemuro mana amire bama niso Sara meni mai mata diri pumamunoya awa.”

10 Awa daba kota, seronai ge zo Rebekara nana ena dai kei awenua awa. Nu ewowo nasokai Isakato noiwato mai mata diri eto tinira kei awero itiwato awa. 11 Mai eto awa kaka kei awamure nuto tinira itise nena wayata koko nuto kaka wamu be amire Anutu meni Rebekare ego senua awa, “Zewai meni zimira sou waise.” Awa Anutu sai zewai wai nuso zewai waise kotupitinoise mai eto awa nuai nusotora kota, ara tamai nusora zaupitinoise ge ago senua awa. 13 Amira ge gayai zo ego itia awa, “Na Yakobore yaba wero pumuna, ata Esaure iwo wero dona.”

Anutu nu nuai nasokaira kota, awa-diai nusora nakai kora inowia.

14 Are nogo samunonikai? Anutu opi wenua ago samunonikaita? Tepo awa. 15 Nu Mosere ge ego tugata wenua awa,

  • Na ema zo awa-diamu wero giro awa-diamunona awa.
  • O ema zo kora wamu wero giro kora wamunona awa.
16 Are nakai Anutura kora wai awa emara kotumairata emara weso-waso waira oko pupinowenakai. Korawai awa Anutura awa-diaira gege pupinowenakai awa. 17 Anutu meni Fero ge tugata wenua awa ge bukura ego gayai itia awa, Na niso nana putou naso kerenana zazo bowire naso zebu sero bayaise sero ni ema tua potina awa. 18 Are Anuture ego giwo: Nu ema zo awa-diamu wero giro awa-diamunoya awa. Ata zo dubara dana dunamu wero giro dunamunoya awa. 19 Ni ge awa niniro eniba ego tanita na tugata wamunosa, “Anutu nu emara duba amira dana dunero amire nogoro ema gawi waya inowi? Nu nena zo wamu sai erama meni azu sai ine awa oko itia.” Ago tanita namore samunosa. 20 Ema ni nogo wai meni Anuture ge ina samunosi? Au meni au wai miere ego tugata wamunoita, “Ni nogoro na ego ine wetesi?” 21 Ata au wai mia meni zebu da ami au eni emara eni pura sunera asero wai waya wamunoita? Tepo awa. 22 Tani au wai bama meni inowia tani da awa Anutu meni eramare inowia. Anutu nu pasinara dumu inowia amira susu o putou nuso amira susu awa kerenamu sero erama degara gegenai gera wamu inoise itewera nukare awa eya kaka damu, daira be dia i-tupewia awa. 23 Awa daba kota, nu simai zasimaire nuso bamu awa dai kerenamu sero ema awa-diai nusora gegenai simai zasimaire nuso denero dopanisekai sia wero ginu itewia nakai emo ago inowia awa. 24 Ema awa-diai nusora gegenai awa nakai awa. Nu nakai Yudara dubura ena daba kota, ema Yudakora nana ena dai zawa sero pumunua. 25 Amira ge awa Anutu meni senu porofete Hosea meni gaenua ego itia awa,

  • Ema dubu na mama kaka wamu wena nukare awa ema dubu nuso asamunona awa.
  • Ata dubu kaka kotamumu wena dubu awa zazo nusokare “wama dini naso” asamunona.
26 Ago wero gita zebu zora ena ego sena, “Nikare ema dubu naso tepo,” zebu da amira ana awa zazo nusokare “Tua opi kota Tua putoure amira mai awiso” asamunora. 27 Are Yesaya meni zawa gatero Isreli emare ego sero gaenua awa, Isrelira saisibuna nukare ewa bera oze itia ago ine te kei awamunora, ata saineba, Anutu meni nusokare nana etokaka gege soero pumamunoya. 28 Tua nu zebura ena ge nusora me eyane tamago wai me wero bayamunoya awa. 29 Yesaya meni ge zo ego senua awa, Uture zebura Tua nu ema we nasokai kaka awa-diamu dami sia, awa nakai Sodomra te tamuro o omora nukare ine wero tepo-tapo wamenakai.

Yuda ema nukare ewanana wamu sero kaputiwa.

30 Are nogo samunonikai? Nakai ego sanekai: Ema Yudako nukare ewanana wamu awita oko sewa ami ewanana wewa. Tuma diaira ewanana wewa awa. 31 Ata Isreli ema lo ge dipinoise ewanana wamu awita sewa ami lo gera te kaka wamu wewa. 32 Nogoro? Ego emira: Nukare tuma diaira kota, nuai nusokarera ewanana wamu sewa awa. Ago inoise omata zo* ebete itinua amira te nusokare gaero duuwa awa. 33 Amira ge gayai ego itia awa,

  • Ei giu! Na Zion nate ena omata zo potitinona
  • amira te nusokare gayamunora.
  • Omata amira te gaero duwamunora.
  • Ata zo nu nu awa tuma diamunoya ami oko menamunoya awa.
Copyright information for `SUE