1 Corinthians 10

Isaraela barabara eai: tautauna i ribahesanapueda.

Egu tataoyao e, nige ea henua ginauri ta au supusupuei, ita tamadayao gamagaridi eada wa ubuna eai se laulau, eo gabogabo boeana eai se awasi, eo Mose arinai gamagaridi se hebapatisoidi, eada boeana eai eo gabogabo boeana eai, eo gamagaridi earua esegana aiaina se ai eo earua esegana nomnomna se nom. Paana earua We’una arinai se nom, eo i hemuriwataidi. We’una wa iaede Keriso. Taiede gamagaridi aridi eai Eaubada nuana nige i lolo; arinai barabara eai se baaea eo se mate.

Teina ginauri ta ita eda aba italau ede, bena ita tabu nuada eai ginauri baabaaeadi ta lelehiedi, doha isi se lelehiedi. Bena tabu au tabaohu oitau matadi eai doha isi headi; doha se uriyao si ene, “Tatao wa se bawabigabiga se aiai se nomnom, se toro se saga.” (Ex. 32.6.) Hinage ita tabu laulau biibiidi eai ta lau, doha isi headi edi laulau, asubena esega tataodi tausani‐tau‐esega‐i‐mate eo haiona se guri. Eo tabu Guiau ta nohoi doha isi headi ia se nohoi, eo mota wa se ailetaidi se mate. (Nu. 21.5.) 11 Teina ginauri gamagaridi se hearodi, bena ita eda tautau, eda aba sibasiba arinai se uridi, ita tanoubu ena huia sigasigana tataoda. 12 Arinai ia ena nuatu i ene i totoro, bena i komakomani ata i guri. 13 Taba nige noho esau i hearom na doha gonogonoana tatao gamagari se hearoyao. Na Eaubada i lolo, taba nige noho esau u hearo nige abina u ata u otaotaei, na noho wa arinai abo em aba‐dago dobilana i heitam, abo gonoam u adidiri.

Ta abihesuarauioida, Guiau ena heoisega debana eai.

14 Arinai egu tataoyao ea gadosisiemiu e, oitau tabaohuna au dagogabaei. 15 Doha omi tatao sibasiba arimiu eai ea ribalaowa ta: egu riba hage au nonoidi. 16 Aihelahui bia‐nomnomna arinai ita ta aiaihelahui wa, iaede Keriso osinana henuaoisegaina, e nige’e? Areto ta purisi, iaede nuada edi heoiesega Keriso tanau arinai, e nige’e? 17 Na ita ta gamagari, taiede areto esega ita, eo tauda esega, paana ita gamagarida areto esegana eai wa ada tupona ta abiyao. 18 Isaraela edi laulau hage au ita: isi aitalasam tauaina, edi tupo se abi heaitalasam hatahatana eai, e nige’e? 19 Besi ea ene edoha? Oitau ede aisana, e ginauri oitau arinai se heaitalasam ede aisana? 20 Nige’e, na eau ea ’ne ginauri wa etene se heaitalasamdi, demoni aridi eai se heaitalasamdi ede, Eaubada arinai nige’e, na nige ea henua au heoiesegauioimiu demoni aridi eai. 21 Taba nige Guiau ena bia‐nomnom eo demoni enadi au nomesegaidi. Taba nige au patulau Guiau ena hatahata eo demoni edi hatahata hinage. 22 Abo Guiau ta hesom, ta heaiaromagigiri? Doha ita ta adidiri ariri, ia ta saetawatawai?

Gadosisi laugagaeona, aiai eo nomnom i tanuagaei

Rom. 14.1-23

23 Ginauri gamagaridi laugagaeo boeana eai taba ea abidi, ia mo ginauri gamagaridi nige i lolo ea abidi. Ginauri gamagaridi laugagaeo boeana eai taba ea abidi, ia mo nige se headidirigu. 24 Tau esa eo esa, tabu iabom enana i eooi, na hari tatao edi lolo i eoo‐bagunai. 25 Aiai buluma udoi udoi abauneune eai se uneuneidi au aidi, tabu nuaboeamiu eai au hetahetala. 26 Paana “tanoubu ta Guiau enana, masurina maudoudoina ia enana hinage.” (Psa. 24.1; 50.12.) 27 Ena tatao headi, isi nige tauawaabi, edi mataasi eai se eogaimiu na au ene i lolo au lau, aiai saha se tore matamiu eai au ai, tabu nuamiu eai au oioimuri au ene aiai ta aisana, nuatu‐abaheduduraina nuaboeamiu eai debana eai. 28 Na taba esau i heribamiu i ene, “Teina aiai ta se heaitalasamyao oitau arinai,” au otaotaei, tabu au ai, wau tauheribamiu wa debana eai, eo nuatu‐abaheduduraina wa nige ea ’ne enam na wau esau wa enana ede bena au heasisiei. 30 Ena eau ainauia debana eai gonoagu ea abilau (aiai wa arinai) paana saha ginauri wa ea lautoiyao, debana eai abo se riba baaeaigu?

31 Besi, ena au ai e au nom, e saha au ginauri, maudoina au abi Eaubada aba hedebasaena eai. 32 Tabu esau au henuaberuberu, Iudea e Heleni, e Eaubada ena ekalesia. 33 Doha eau egu laulau gamagaridi aridi eai ea aipate tatao gamagari nuadi ea helolodi, nige eaubom egu lolo ea eooi, na tatao gamagari edi lolo, isi bena se mauri.

Copyright information for `SWP