1 Corinthians 11

Guiau ena Mataasi Tabuna, heasisina eo abiabina, lauheatana.

Omi egu laulau taulaulauedi, doha eau Keriso ea heawatotoei. Ea hedebasaemiu paana ginauri gamagaridi aridi eai au nuanuatuigu eo egu ribahasahasa au sogohidi. Ea henua au nuatulobai, Keriso ia tatao gamagaridi uruurudi ede, na sine uruuruna ede tau, eo Keriso uruuruna ede Eaubada. Tau i uura e i ribaperoveta, taba uruna i bubuli, ana ao doha uruna i hetaumaeamaea. Na sine esa, esa, i uura e i ribaperoveta, ena uruna nige i bubuli, iaede uruna i hetaumaeamaea, gonogonoana doha uruna se om. Ena uruna nige i suma, besi i om; ena ta ’ne nige i lolo uruna se om, besi uruna i bubuli. Tau taba nige uruna se bubuli, ia Eaubada oitauna eo ana bela; na sine ia tau ana bela. (Paana tau nige sine arinai i laoma, na sine ia tau arinai i laoma. Hinage tau nige se hetubu sine enana, na sine mo tau enana.) 10 Arinai sine ena gigibori heiheinoina uruna eai ie ota i lolo, aneru debadi eai. 11 (Taiede Guiau boeana eai nige tau sine i toromurimuriei, eo nige sine tau i toromurimuriei; 12 doha sine tau arinai i laoma, gonogonoana tau hinage sine arinai i laoma, na ginauri gamagaridi Eaubada mo tauhetubudi ede.) 13 Omibom hage au eoouioimiu ana tau nhiage sine arinai i laoma, na ginauri gamagaridi Eaubada arinai? 14 Ita kamanida eai ta italobai, tau uruna ie loha, taumaeamaeana meta, 15 na sine uruna ie loha, ana bela meta, uruna lohalohana se mosei ena bubuli. 16 Taba esau riba ta bena i buiama, ai nige laulau esau ai nuatui, Eaubada ena ekalesia boeadi eai hinage nige’e.

17 Na riba esau abotai ea ribaei arimiu eai ta, arinai taba nige ea hedebasaemiu, arinai emi oioigogo nige se helolomiu, na se hebaaeamiu mo. 18 Bagubagunana ea ataiei, si ene au oigogo na boeamiu eai biribiri se ota, hinage tupona ea awamamohoiei. 19 Mamohoi pele udoi udoi abo se tubu bena aidobudi tautoroesegaidi abo se masaraha boeamiu eai. Huia ne abaoigogo esega eai au tupagogoma, nige bena Guiau ena mataasi au ai. 21 Esau esau iabom ana aiai i ai bagunai, esau i wesari, esau i nomdaoi. 22 Edohana! Nige emi numa, bena aridi eai au aiai eo au nomnom? E Eaubada ena oigogo au isugaraei eo taudeha au hetaumaeamaeaidi? Abo ea ene edoha arimiu eai? Abo ea hedebasaemiu? Nige’e, ina ginauri ta arinai taba nige ea hedebasaemiu.

23 Paana riba ta eau Guiau arinai ea aabi, iaede ea leawa arimiu eai: ede Guiau Iesu nei maionana eai ne se morui wa, areto ie abi, 24 i lautoi baguna abo ie ihi, i ene, “Teina eau taugu ede, omi debamiu eai se hetamogoru. Au abi ina doha, emi aba henuaisinigu.” 25 Hinage doha, se ai lautom abo bia‐nomnom ie abi, i ene, “Bia‐nomnom ta ribahesunumana harihariuna ede, eau osinagu eai. Au abi ina doha, huia gamagamagari ena au nom abo au nuanuatuigu.” 26 Arinai huia gamagamagari areto ta au ai, eo bia ta au nom, Guiau ena mate au hemahemasaraha, i lau e i lageuioma.

27 Arinai ena esau areto ta i ai gaibui, e bianomnom ta i nom gaibui, Guiau tauna eo osinana giruna abo i abi. 28 Taba tau i nonoiuioi baguna, abotai abo areto wa i ai, eo bia wa i nom. 29 Tau ai gaibu eo tau nom gaibu iabom aba‐hegiruna i ai eo i nom ede, Guiau tauna nige i italobai. 30 Matapaana ede headi boeamiu eai se beruberu eo se asiasiebo, eo headi se mateo. 31 Taba mamohoi itabom ta nonoiuioida taba nige ina lauhegiru ta ta hearo. 32 Na se hekirainoda bena Guiau i heduduraida, bena tabu ita maeda tanoubu ta, se hebaaea‐esegaida.

33 Arinai, egu tataoyao e, ena aiai hesabana au oigogo, esau i bagilau esau arinai— 34 ena esau i guriam, taba ena numa eai i aiai — ata giru au hearo emi oigogo debana eai. Na ginauri headi sora ea laowa abo ea heduduraidi.

Copyright information for `SWP