1 Corinthians 13

Ainauia saesaena ede Gadosisi.

Tatao eo aneru memenadi eai eau taba ea riba, na ena gadosisi nige ea abi, eau boiatu dagudaguguna mo, e pate se oioi gaibu. Eo taba ea riba peroveta, eo sonoga eamuyamui eo riba piripiridi arigu eai se masaraha, eo egu sunuma i lai taba oea tupidi ea hemoimoiudi, na egu gadosisi nige’e, eau ea deha ariri. Egu gogo gamagamagari taba ea soiei bena taugogogesagesa ea heaidi, taugu taba ea moselaei bena se gabu, ia mo nige aniona, ena nige ea gadosisi.

Gadosisi i taubiga ariri, i abilolo. Gadosisi nige i aiaromagigiri, nige i ribapasipasiuioi; nige i nuasaesae eo nige ena abi se baaea. Gadosisi nige iabom ena nuatu mo i lauwatai; taba nige se hesom i nuabaaea, nige i lauhegiru. Baaea arinai taba nige i kode, riba mamohoina mo arinai ie kode. Gadosisi ginauri gamagaridi i baheidi, ginauri gamagaridi i awamamohoiedi, ginauri gamagaridi i sunumaedi, ginauri gamagaridi aridi eai i torotahitahi.

Gadosisi taba nige i tauyamui. Peroveta ribadi abo se tausuara, arina udoi udoi abo se lautom, sonoga abo se hemuri. Paana ita tupona mo ta italobai, arinai tupona mo ta riba‐perovetai; 10 na lolo‐dumadumana i laoma abo lolotupona wa i helaudamai. 11 Eau magagirigu eai wa ea ribariba doha merumeru, egu nuanuatu doha merumeru, egu heuheuio doha merumeru, i lau e ea taulailai, abo merumeru laulaudi ea torehesuaradi. 12 Ita huia ta doha ta itaitalau ilu eai, i gaugau, na nei huiana ne abo matada eai ta haiitaita. Aboina tupona mo ea italobai, nei huiana ne abo maudoina abina ea ata, doha eau hinage abigu i atao. 13 Arinai ede awamamohoi, sunuma, eo gadosisi se ota, teina haiona ta; na saesaearirina ede gadosisi.

Copyright information for `SWP