1 Corinthians 16

Ribahasahasa headi, eo lautoi.

Ainauia ta peigogoi hetabu tataodi enadi wa, doha ekalesia Galatia eai ea heatadi, hinage ea heatamiu, bena au ginauriwatai. Asubena bagubagunana Sabati sorasorana eai, esau to esau doha ana paisoa se lau lolo, abo aniona tupona i torehesuara, ea laowa abo taba nige ta hetubu ainauia ta tore. Sora ea lagewa, eai to eai emi leta eai au tauribaedi, isi abo ea hetamaridiwa emi nuagigibori heiheinoina wa abo se bahei se laei Ierusalema eai. Ena i lolo bena eau hinage ea lau, abo isi maeguyao.

Abo ea laowa arimiu eai, sora Makedonia ea baeawai baguna, paana Makedonia egu dobila eai, nuana arimiu eai abo ea mia, ata bena huia gogoma abo ta miagogo, bena egu adau eai abo au hetamarigu ea lau, haedi egu abatorohai eai. Nige ea henua ea itamiu mo, egu gadosisi bena ea miahai begana arimiu eai, ena Guiau ie eari. Na Epeso eai abo ea bagibagi i lau e Penetekoso huiana, paana egu sorasora lolona inai, matagu eai se soeauri, taba agu paisoa ma aniona, waiunu hinage se gamagari.

10 Ena Timoteo i laowa au oiyami, bena boeamiu eai i manasa, paana ia Guiau ana paisoa i paipaisoeai, gonoana doha eau. 11 Tabu esau i itadobei. Au helabiniei au hetamari ena lauwasi eai, bena i uioma arigu eai; paana ia ea bagibagiei, maeda tataoyao.

12 Eda tau Apolo ribana eau ea dudu ariri bena i laowa arimiu eai, eda tataoyao headi wa maedi, na nige begana Eaubada ena nuatu bena aboina i laowa. Sora ena huia i lobai abo i laowa.

13 Au silasilawahetete, sunuma eai ta au torotahitahinei, iilamiu doha tatao, au adidiri. 14 Ginauri gamagaridi gadosisi eai mo bena au ginauridi.

15 Egu tataoyao e, Setepanas ena numa tataodi abidi au atao, isi taunuabui bagubagunadi Akaia eai, eo se moseuioidi hetabu tataodi se bobodiedi; 16 egu aiboda gadogadora arimiu eai bena tatao doha ina au awaabiedi, eo aidobudi hinage ada paisoa ta se sagui eo maeda se paipaisoa. 17 Ea kode ariri Setepanas eo Fotunata eo Akaika edi laoma eai, saha arimiu eai ea hedeha, isi se heduduraiyao; 18 paana earuagu se heaiyawasi, doha omi earuamiu hinage. Tatao doha ina au heasisiedi.

19 Ekalesia Asia eai se lautoiemiu. Akuila eo Peresila se lautoi‐aririemiu Guiau debana eai, maediyao ekalesia pelena wa edi numaalo eai se oioigogo. 20 Eda tataoyao maudoidi se lautoiemiu. Alagoi tabuna eai au aiaitoiuioimiu.

21 Eau Paulo egu lautoi ea uri ina, eaubogu nimagu eai ta. 22 Ena tau esau eda Guiau nige i gadosisiei, ia baaeana.
16.22Heleni ribana:Maranata
Eda Guiau i laoma!
23 Guiau Iesu ena ainauia maemiu. 24 Egu gadosisi omi gamagarimiu arimiu eai i ota, Keriso Iesu boeana eai. Amen.
16.24Uriuri bagubagunana Korinito enadi, Pilipi eai se uri, Setepanas, Fotunata. Akaika eo Timoteo nimadi eai.


Copyright information for `SWP