1 Corinthians 2

Riba Tabuna se hemasarahama nige tatao edi sonoga eai i laoma.

Egu tataoyao e, nabada ea laowa wa, nige ea laowa ma mana‐amnagu, eo egu riba nige se sonoga, Eaubada ena riba ea heriheribamiu. Paana nuagu i adidiri taba nige ginauri esau ea nuatui omi boeamiu eai, ginauri esega mo Iesu Keriso, eo ia se hesatauro. Ea miamia arimiu eai wa ma‐beruberugu, ma‐matausigu, eo ma‐tabutabubuaririgu. Arinagu, eo egu guguia nige ma‐ribaamnadi, doha tatao edi sonoga, na Earua aba hemasarahana mo, eo gigiborina eai, bena emi sunuma taba nige i ota tatao edi sonoga eai, na Eaubada ena gigibori mo arinai.

Taiede taunuasibasiba aridi eai ema riba sonoga taba ai ribaei, tanoubu ta sonogana nige’e, eo tanoubu ta wasawasadi edi sonoga nige’e, isi abo se tauyamui. Na ai Eaubada ena sonoga ai ribaei, ribayamuyamui eai, sonoga wa se toreyamui, iaede Eaubada i nuatuiyao, huia ne tanoubu sorana, ita eda abahedebasae. Tanoubu wasawasadi nige esau ina abina se ata. Ena abina se ata namanamarina Guiauna taba nige se hesatauro.

Earua ribadi taba nige tau ena sonoga eai ta italobaidi, na Eaubada i hemasarahadio tatao headi aridi eai, isi nuadi se nonohao.

na doha se uriyao,

“Mata nige se ita, bea nige se ataiei,
tau nuana eai nige se nuanuatui,
ginauri wa Eaubada i abinonohaidio ia taugadosisiena enadi.” (Is. 64.4; 65.17.)
10 Na Eaubada ginauri wa ia Earuana arinai i hemasarahadima arida eai. Paana Earua ginauri i itasipoidi, mamohoi Eaubada ena ginauri gabogabotumdi hinage. 11 Eai tau ena nuatu abidi i ata, na tau iabom mo earuana nuaboeana eai wa? Hinage doha nei Eaubada ena nuatu nige tau esau abidi i ata, na Eaubada Earuana iabom mo. 12 Tanoubu earuana ita nige ta aabi, na Earuana Eaubada arinai i laoma mo ta aabi; ginauri gamagamagari arinai Eaubada i aiainauianapaida, ita bena abidi ta ata. 13 Ginauri wa riba arinai ai ribaedi, nige tatao edi sonoga eai aie abi, na Earua ede i heatamai, ena nuatu mamohoi i hemasaraha isi Earua tauabina aridi eai.

14 Na tau buluma dobilana eai sorana Eaubada ena earua ginauridi taba nige i abidi, ia i ene ginauri eauyaure: ta ene nige abidi i ata paana earuada eai mo se masamasaraha. 15 Na ia earua ribana nuana eai, ginauri gamagaridi i nuatuheduduraidi, ia mo taba nige tau esau i hedudurai. 16 “Guiau nuana, eai i nuatulobai, ia bena i lauheata?” (Is. 40.13; Rom. 11.34.) Na ita Keriso nuana ta abi.

Copyright information for `SWP