1 Corinthians 5

Laulau bii ribasuuina: baaea nige se hedudurai, arinai biribiri se tubu ekalesia boeadi eai.

Riba lailai ai ataiei, si ene omi arimiu eai tatao headi se laulau bii, hinage laulau wa doha Etene aridi eai taba nige se abi, si ene tau esau tamana monena ie abi. Na omi au ribaribapasipasi wa! Ie saha nige au doudou? Tau wa boeamiu eai laulau ta ie abi, au torehesuara.

Mamohoi, eau taugu i miasuaraemiu, earuagu mo omi boeamiu eai tau wa laulau wa ie abi, ea hekirainoyao, doha eau maemiu, eda Guiau Iesu Keriso esana eai. Ena au oigogo, earuagu maemiu eda Guiau Iesu gigiborina eai, tau wa au mosegabaei Satani arinai, bulumana hebaaeana eai, bena earuana abo i mauri Guiau Iesu ena asubena eai.

Emi ribapasipasi nige i lolo. Nige au nuatui
5.6Yeast.
obue begana mo falawa wa abo i sese‐heohi?
Obue beabeana au heaagabaei, omi bena falawa harihariuna, doha nige obuena. Paana Keriso, eda pasova mamoena, ia se heaitalasamyao enada. Arinai mataasi wa ta abididini, obue beabeana eai nige’e, eo obue ououyalayalana eai, eo laulau baaeana eai nige’e, na falawa aana eai, nige se heobuei, ao‐mamohoi eo riba mamohoi falawana.

Nabada ea uriyawa enamiu wa, ea ene tatao laulau biibii aridi eai tabu au heoiesegaimiu; 10 nige tanoubu ta taulaulaubii ea ribaedi, eo tatao aiaigirihai, eo tauaiyahari eo eaubada borabora tauaihelahuidi, ata doha nei abo tanoubu bena au laugabaei. 11 Na ea uriuri wa ea ene ena emi pele tauna esau au awa‐emi‐tau, ia tau laulau bii, e tau aiaigirihai, e eaubada borabora tauaihelahuina, e taudiladilagaibu, e tau nomnom‐eauyaure, e tauaiaiyahari: esau doha meta arinai tabu au bawa‐esega, e au ai esega. 12 Isi ganamuri tataodi saha ea hekirainodi? Omi ganaalo eai mo au hekirainouioimiu, e nige’e? 13 Isi ganamurimuri eai Eaubada i hekirainodi. Arinai tau baaeana wa boeamiu eai au torehesuara murimuri eai.

Copyright information for `SWP