1 Corinthians 7

Tauda tabuna: (4) Paana Eaubada tawasora i hetubu.

Riba wa emi leta eai au uriyama wa; ea ene i lolo ena tau nige i abilau sine arinai. Na taiede ata tau noho i hearo laulau bii i laulauei, arinai taba tau esa monena i abi, eo sine esa monena i abi. Tau monena bena i heasisiei, eo i ainauiai: sine hinage doha, monena arinai. Sine iabom tauna nige i tanuagaei, tau wa monena tanuagana ede; eo hinage tau iabom tauna nige i tanuagaei, na sine wa monena tanuagana ede. Tabu au hainuanuahiuioimiu; taba nuamiu esega au miasuara bena au aiudi eo au uura, i lolo abotai au miaesegauio, ata Satani i nohoimiu. Na ina eau egu eari eai mo ea riba, nige se lauhesomgu. Egu gadosisi ea ene taba tatao gamagaridi doha eau. Na, tau esau, tau esau, iabom ena ainauia i abi, Eaubada arinai i laoma, esau doha ina, esau doha nei.

Isi nige se tawasora, eo wabuwabu, aridi eai ea ene se lolo ena se mia‐esegaidi, doha hinage eau. Na ena nige gonoadi, taba se tawasora. Se tawasora i lolo, lelelelehidi eai se alasi mo i baaea.

10 Tautawasora ea lauhesomdi, hinage eau mo nige’e, Guiau i lauhesomdi: sine tabu monena i laugabaei. 11 (na ena i laugabaei tabu i tawasorauio, i lolo mo taba ma monena se laubiri) eo tau tabu monena i inawasei.

12 Na isi headi aridi eai eaubom enadi ea riba, Guiau nige’e: ena eda tau esau monena nige i nuabui, ia mo ie eari bena se mia esega, tabu i torehesuara. 13 Eo sine hinage, ena monena ia nige tausunuma, ia mo ie eari bena se mia esega, tabu i laugabaei. 14 Paana sine wa monena nige tausunuma, monena abo i hetabuei; eo tau wa monena nige tausunuma, monena abo i hetabuei, ena nige’e abo nanatumiuyao mabiidi, na ia mo isi tau‐tabuna. 15 Na wau tau e sine nige se ataiwatai wa, ena i henua i lausuara, taiede i lau; se abi doha ina eda tau, e louda, isi nige maauaudi. Na Eaubada loni arinai i eogaida. 16 Sine e, u nuatui, monem ata u hemauri e nige’e? Tau e, u nuatui, monem ata u hemauri hinage, wa?

17 Doha Eaubada tatao gamagaridi esau to esau i mosedi eo doha Eaubada esau to esau i eogahaidi, iaede meta ena miamia, bena i lauwatai. Ekalesia gamagamagari ea lauhesomdi doha meta. 18 Tau esau edi huia eogahaina eai wa, ia tauperitome, tabu bena i peritome lautom. Esau edi huia eogahaina eai nige i peritome, tabu ia se heperitome. 19 Peritome, e nige se heperitome, nige aniodi, na Eaubada ena laugagaeo sogohina mo. 20 Tau esa tau esa, se eogai wa, ana paisoa saha, paipaisoa wa arinai i miatahitahi. 21 Oa tauauaum se eogaim wa? Tabu nuam se baaea. Taiede ena em dobila i masaraha bena se iairihaim, i lolo. 22 Paana tauauau Guiau arinai se eogai, ia Guiau ena tauiairihai. Hinage doha tau esau se iairio na se eogai, ia Keriso ena tauauau esau. 23 Omi maisana eai se uneuneimiuo; tabu au hemala tatao edi heaheari‐tauauau. 24 Arinai, egu tataoyao e, tau esau, tau esau, ena aba toro huia eogaina eai wa, arinai taba i toro esega, Eaubada maena.

25 Isi nige se tawasora wa, Guiau ena laugagaeo nige i leama isi enadi, eau egu nuatu mo ea heribamiu, doha eau Guiau ena nuatoatoa eai ea toroesegaigu ta, arinai ede ea ririba. 26 Huia ta baaea ta hearo, arinai nuana i lolo tau esau, esau, ena dobila esegana i lauwatai. 27 Monem arinai se auauim? Tabu bena se iairim. Monem arinai se iairimo? Tabu tawasora u eoouioi. 28 Ena au tawasora, nige au baaea. Ena siu i tawasora, hinage nige i baaea. Taiede isi tautawasora tanoubu eai ta abo amamna se hearodi, arinai bena ea woeoimiu. 29 Egu tataoyao e, egu riba ede teina, huia wa i kuu ariri, isi monediyao tauabidi nige baeaona abo doha monediyao nige’e. 30 Isi taudoudou hinage doha isi nige se doudou; isi taukodekode doha isi nige se kode; isi tau uneune doha isi nige edi gogo. 31 Isi tanoubu eai ta se laulau, tabu arinai se mode, paana tanoubu kamanidi abo se tauyamui.

32 Na ea henua bena omi tabu emi mode. Ia nige i tawasora Guiau ena ginauri i nuatuidi, ena nuatu bena Guiau nuana i helolo. 33 Na ia tautawasora tanoubu ta ginauridi i nanabuedi, bena monena nuana abo i helolo, 34 arinai abo nuana i labulabui. Na sine nige i tawasora, eo siu‐nuanuasupuna, Guiau ena ginauri mo i nanabuedi bena tauna eo earuana eai i hetabuuioi; na ena i tawasora, abotai ena mode bagubaguna monena arinai, bena nuana i helolo. 35 Riba ta ea ribaei bena ea saguimiu, nige bena ea healabesibesimiu, na bena nuamiu se lau Guiau arinai, au heesegaimiu, taba nige hari tupo eai au mode.

36 Na ena tau esau ena nuatu i ene siu enana se ribahesunumaei, nige i lolo i miahai, eo taba ena borimai ie lau eo i ene i lolo bena i tawasora, besi ena nuatu i lauwatai mo, nige i abi baaea ena taba i tawasora. 37 Na ia nuana i adidiri i toroesegai, nige i lelehi eo ena nuatu abina i ata i tanuagaei, eo nuana eai i nuatuiyao ena mia‐gologolowa i laelaei, ia mo i lolo ede. 38 Arinai ta ene ia i tawasora i abi lolo, na ia nige i tawasora i abi lolo ariri.

39 Sine i tawasora, monena mamiana ia se auaui, monena i lautom abo se iairihai. Ena i henua taba i tawasorauio, Guiau boeana eai mo. 40 Na eau egu nuatu ea ’ne ena i miahai abo i kode ariri ede. Nuana Eaubada Earuana eau hinage arigu eai.

Copyright information for `SWP