1 Corinthians 8

Aiai eo aiaidabu: ekalesia ena iairihai ma‐heasisina.

Ginauri se heaitalasamdi oitau aridi eai ribana ta nuatui, gamagarida ta sibasibao. (Sibasiba i henuasaesaeda, gadosisi mo i heatada ede.) Ena esau i ene i sibasibao, i lolo taba abina i ata ia sonoga mamohoina sora nige i abi. Na ena tau Eaubada i gadosisiei, Eaubada ia wa abina i ata.

Wau aiai se heaitalasamyao oitau aridi eai wa ribana: ta nuatuiyao oitau nige ginauri maumaurina, tanoubu eai ta, eo eaubada headi nige’e, esegana mo. Se ribaedi mo eaubada, galewa eai e tanoubu eai (doha eaubada se gamagari, eo guiau se gamagari), na ita arida eai Eaubada esegana mo, iaede Tamana, ia arinai ginauri gamagaridi se laoma, eo ita ia debana eai ta maumauri, eo eda Guiau Iesu Keriso esegana, debana eai ginauri gamagaridi se tubuma, eo ita hinage ia boeana eai.

Au nuatui tatao maudoidi sonoga ta nige se abi. Headi oitau miamiana se manasaei, aiai wa se ai doha aiai se moseyao oitau, se aiaini ede; edi nuatu abaheduduraina nuaboeadi eai i beruberu, arinai se hebii. Na buluma aiaina taba nige i hetoroda Eaubada arinai. Ena ta ai taba nige ta lolo, ena nige ta ai taba nige ta baaea. Omi mo au ita komakomanimiu, ata ina emi iairihai ta i hemala aba‐alabesibesi tauberuberu aridi eai. 10 Paana taba tau esau i itam, oa tau sibasibana, oitau ena dubu eai u bawa u aiai, abo wau tau beruberuna wa ena nuatu‐abaheduduraina nuaboeana eai abo u hesom e nige’e, bena ginauri se heleleyao oitau arinai ia abo i aidi? 11 Doha ina oa em nua‐sibasiba debana eai em tau beruberuna abo i baaea, ia wa debana eai Keriso ie mate. 12 Arinai em tataoyao abo u hebaaeadi, eo nuatu‐abaheduduraina nuaboeadi eai ma‐beruberuna, ena u hebaaea, iaede Keriso hinage u hebaaea. 13 Arinai ede ena buluma aiaina eai egu tau ea hebeu, besi taba nige buluma ea ai, tanoubu ta mamiana eai, ata egu tau ea hebeu.

Copyright information for `SWP