1 Corinthians 9

Paulo ena awa‐aposotolo i riba‐hemamohoiei.

Gal. 1.11-2.14

Eau aposotolo e nige’e? E eau nige iairihai tauna? Iesu eda Guiau eau ea itayao, e nige’e? Omi agu paisoa ede, Guiau boeana eai, e nige’e? Hari tatao aridi eai ata bena eau nige aposotolo, omi arimiu eai mo eau ede, paana omi egu aposotolo leleana ede Guiau boeana eai.

Egu heuio isi tau lauitagu aridi eai ede ina: abo ai mo taba nige i dudurai ena ai aiai eo ai nomnom? Ai mo taba nige monemaiyao, loudayao headi, ai woeauseidi, doha aposotolo headi, doha Guiau ena tataoyao mamohoi, doha Kipasi? E maegu Banaba aibom mo taba nige ama aiai dobilana paisoana ai torehesuara? Aisega tau ie lau i iala, ena lau wa iabom i hemaisa? Aisega tau vine oeana i umai, uauana taba nige i ai? E aisega tau ena goti eawoina i suidi, susu taba nige i nom?

Ina ginauri ta ea ribaedi doha tau mo ena riba wa? Laugagaeo eai se ribaei doha, e nige’e? Paana Mose ena laugagaeo eai se uriyao, “Bulumakau sitona i utuutui awana tabu au suma.” Eaubada bulumakau i nanabuedi? 10 E ie riba ita gamagarida debada eai? Ata debada eai se uri ina, bena tano taugiari ma sunusunumana i giagiari, eo sitona tau‐utuutuina ena sunusunuma ede ana tupona abo i abi. 11 Ena earua ena gogo enamiu ai hesuruyao, au ene ginauri lailai ariri taba ena emi tanoubu gogona tupona ai abi? 12 Ena headi si ene gonoadi arimiu eai se abi doha ina, nuana ai mo gonoamai ariri ede.

Taiede ema tupo ta nige aie abi, na ai abihekuu mo, paana ai ene ata Keriso ena evanelia dobilana ai hepiripiri.
13 Au nuatui e nige’e, isi dubu eai taupaisoa adi aiai abo dubu eai wa se abi? Eo aba‐aitalasam edi heaheari tataodi adi aiai aba‐aitalasam eai abo se abi? 14 Arinai ede Guiau i ribao, aidimodi evanelia se guguiai, isi adi aiai dobilana evanelia arinai abo se lobai.

15 Ia mo dobila ta eau nige ea abiwatai, eo riba ta nige ea uri bena arigu eai au abi doha ina. Taba besi ea mate mo, ena esau egu aba ribapasipasi ta i abihai. 16 Egu ribapasipasi nige paana evanelia ta ea guguiai. Porohe lailai meta, eau nuagu eai i duduigu, agutoi ahani eau, ena taba evanelia ta nige ea guguiai! 17 Ena nuagu i eari paisoa ta ea ginauri, maisagu meta; ena nige ea eari, eau doha heaheari tauna paisoa se tore mo nimana eai. 18 Egu maisa wa saha? Iaede ina: ena ea guguia, Keriso ena evanelia abo ea hemasarahaauri, nige maisana, arinai ede wau egu dobila saha wa, taba nige ea nuatui, evanelia debana eai.

19 Nige tau esau i tanuagaegu, ia mo ea moseuioigu tatao gamagaridi edi heaheari eai ea lau, bena headi ea toaidi. 20 Iudea aridi eai ea hemala doha Iudea, bena Iudea ea abidi; isi laugagaeo boeana eai se laulau, aridi eai ea hemala doha isi, bena laugagaeo tataodi ea abidi. 21 Isi laugagaeo tau‐miamurimuriena aridi eai ea hemala ganamuri, bena laugagaeo tau‐miamurimuriena ea abidi (ia mo eau Keriso ena laugagaeo boeana eai ea laulau, nige Eaubada ena laugagaeo murimurina eai). 22 Tatao beruberu aridi eai ea hemala tauberuberu, bena tauberuberu ea abidi. Ea hemala agu ao udoi udoi, tatao udoi udoi aridi eai, bena dobila udoi udoi aridi eai headi ea hemauridi. 23 Ina doha ea abi evanelia debana eai, bena eau maidamiu egu tupo hinage abo ea lobai, evanelia boeana eai.

24 Au nuatui, e nige’e, hailako eai gamagaridi se aitautau, na tau esega mo ainauiana abo i abi. 25 Tau esau ena i aiaipate bena i baguna, laulau gamagaridi i nanabuedi, tauna i heasisiei. Isi se abi doha ina bena korona posaposana se abi, ita mo korona taba nige i posa. 26 Arinai ede ea tau esegai, nige ea aitautau gaibu; ea iala, nige doha nimagu eai ea oioigaibu; 27 taugu ea hepaipai eo ea tanuagaei, ata hari tatao aridi eai ea guguiao, na eau mo abo se torehesuaragu.

Copyright information for `SWP