1 John 2

Eda heoiesega bena i laulau, Keriso ena hesahesagu debana eai.

Nanatuguyao garirimiu e, ginauri ta ea uridiwa bena tabu baaea au abi. Na ena tau esau baaea i abi, tauribasaguida enada i totoro Tamana nuanuana eai, iaede Iesu Keriso taulaulaududuraina. Ia hinage eda baaea abahemaisana ede, nige itabom mo enada na tanoubu maudoina enadi hinage. Teina arinai abo nuada se masaraha, ia abina ta ata, e nige’e, ena taba ena lauhesom ribadi ta sogohidi. Ena esau i ene, “Ia abina ea ata,” na ena lauhesom ribadi mo nige i awaabiedi, ia tauborabora, mamohoina ia boeana eai nige’e. Na ena esau ena riba i laulauwatai, mamohoi ia boeana eai Eaubada ena gadosisi i tubu‐ohi. Teina arinai ta nuatui mamohoi, ita ia boeana eai: esau i ene ia boeana eai i miamiatahitahi, i lolo taba Keriso ena laulau i laulauedi. (Io. 14.21-23. eo 13.15.)

Egu nuanuaiyao e, nige lauhesom harihariuna ea uriyawa, na lauhesom beabeana, iaede bagubaguna eai aue abi; lauhesom beabeana ta ede riba wa au ataieyao. Taiede lauhesom harihariuna ea uriyawa hinage, mamohoina ia arinai eo omi arimiu eai, paana masigiri i tautauyamui ina eo mara mamohoina ede i sina’o. Esau ena i ene ia marana eai, na ena doga i hewaiunuei, ia masigiri eai sorana, i laoma e wau ta. 10 Ia ena tau i gadosisiei ia marana eai i miahai, arinai nige abahealabesibesina esau. 11 Na ia ena tau i hewaiunuei, ia masigiri eai i miahai, eo masigiri eai i laulau, eo haedi i laulau nige begana i italobai paana masigiri wa matana i hegibugibu. (Io. 13.34; eo 8.12; eo 11.9-10.)

12 Enamiu ea uri ina, omi merumeru gagirimiu e, paana emi baaea se ribagigiridio ia esana debana eai. 13 Enamiu ea uri, omi mai‐tama e, paana ia bagubaguna eai ie tubu wa, abina au atao. Enamiu eai uri, hewahewari e, paana au adidiri eo Eaubada ena riba boeamiu eai i miatahitahi, eo paana baaea tauna au saepoi.

15 Tabu tanoubu ta au gadosisiei, eo tanoubu eai ta ginaurina. Ena taba tau esau tanoubu i gadosisiei, Tamana gadosisina ia boeana eai nige’e. 16 Paana ginauri gamagaridi tanoubu enana, buluma lelehina, mata lelehina, tanoubu maurina ena aba‐nuasaesae, meta nige Tamada enana, meta tanoubu enana. 17 Tanoubu ta abo i tauyamui, ma‐lelehina hinage; na eai Eaubada ena nuatu i ginauri ia abo i miahai ede, i lau e nige nosina.

18 Merumeru gagirimiu e, teina awa murimuritana ede; doha au ataieyao Keriso‐tauialaina i laolaoma, wau ta hinage
2.18anti‐christ.
Keriso‐tauialaina se gamagari; arinai ta italobai, mahana murimuritana ina.
19 Isi wa se pesagabaeda, na isi nige enadayao mamohoi; ena isi enadayao mamohoi, abo se miahai boeada eai; na se pesagabaeda arinai i masaraha isi nige enadayao. 20 Na omi Tau Tabuna i heyausimiuo, ginauri gamagaridi au italobaidi. 21 Enamiu ea uri ina, nige paana mamohoina au hekau, na paana au italobai, eo emi italobai eai au nuatui, taba nige riba borabora esau mamohoina arinai i laoma. 22 Eai tauborabora, hede ia tauhalele bena Iesu ia Kerisona ede? Teina Keriso‐tauialaina ede, ia wa Tamana eo Natuna tauhaleledi. 23 Eai to eai Natuna i halelei, ia Tamana nige i abi. Ia wa Natuna i ribahemasaraha ia Tamana i abiyao hinage. 24 Na omi riba bagubaguna eai au ataiei wa, besi taba boeamiu eai i miatahitahi, abo omi hinage Natuna boeana eai au miatahitahi, eo Tamana boeana eai hinage. 25 Ribahesunuma arinai i ribahesunumaeda ede ina: mauri nige nosina.

26 Riba ta ea uriyawa headi debadi eai, ata se woeaponorimiu; 27 na omi heyausina ia arinai aue abi, iaede i otahai arimiu eai, omi taba nige au italau esau arinai bena i heatamiu, ia ena heyaheyausi ginauri gamagaridi i heaheatamiu ede, lauheata mamohoina, nige boraborana, i heatamiu wa iaede au miatahitahini, ia boeana eai. (Io. 14.26.)

28 Abotai, merumeru gagirimiu e, ia boeana eai bena au miatahitahi, arinai ena i taumasarahama, abo nuada se adidiri, taba nige ta maee ia matana eai, ena laoma eai. 29 Ena au nuatui ia laulau‐dudurai tauna, au nuatui hinage aidobudi laulau‐dudurai se ginauri, ia arinai ede se labasidima.

Copyright information for `SWP