1 John 3

Hage au ita, gadosisi sahasahaina arinai Tamada i ainauiaida, bena ita abo esada se atai Eaubada nanatunayao; iaede hinage, ita ede. Matapaana ede ina tanoubu ta nige i nuatuida, paana ia hinage nige i nuatui. Egu nuanuai e, ita Eaubada nanatunayao ina; maraitom‐asubena ada ao saha sora nige i masaraha. Ta nuatuiyao sora huia ne ia i taumasaraha, ita abo doha ia, paana ana ao mamohoina eai ia abo ta ita. Tau esa eo esa ina sunuma ta ie abi, abo iabom i heaauioi, doha ia wa ie aa.

Esa eo esa baaea i hetubu, ia laugagaeo i utuututusi hinage; baaea ede laugagaeo utuutusina. Au nuatui, ia i taumasaraha baaea bena i laehesuaradi, eo ia wa arinai nige baaeana. Eai to eai ia i miatahitahini, taba nige baaea i ginauri; baaea tau‐abiabina ia wa nige ie ita, eo nige abina ie ata. Merumeru gagirimiu e, tabu tau esau i woeaponorimiu. Laulau‐dudurai tau‐abina ia tau dudurai ede, doha ia wa ( Keriso ) i dudurai. Baaea tau‐abina ia diabolo enana; paana diabolo baaea i abiabini, bagubaguna eai i laoma e wau ta. Teina hesabana ede Eaubada Natuna i taumasaraha, bena diabolo ena paipaisoa i hetatagorigoridi. Eai to eai Eaubada arinai se labasi, ia baaea nige i hetuhetubu, paana Eaubada arinai se labasi, ia taba nige i abibaaea. 10 Eaubada nanatunayao eo diabolo nanatunayao aba‐italobaidi ina: eai to eai ena laulau nige se dudurai, ia nige Eaubada enana, eo eai ena tau nige i gadosisiei, ia hinage nige’e.

11 Paana ribana bagubagunana eai au ataiei wa, ede ina, ita bena ta hai‐gadosisiuioida, 12 nige doha Kaina, ia taubaaea wa enana, to ena tau i eatu’unui. Na paana saha i eatu’unui? Paana ia ena laulau se baaea, na ena tau ena laulau se dudurai. 13 Egu tataoyao e, tabu aruamiu se loi, ena tanoubu i hewaiunuemiu. 14 Ta nuatuiyao ita mate eai ta lusoramao, ta lageo mauri boeana eai, paana eda tataoyao ta gadosisiedi. Esau ena nige i gadosisi, ia sorana mate boeana eai. 15 Eai to eai ena tau i hewaiunuei, ia tau‐aiunu, na au nuatui taba nige mauri nige nosina i ota tau‐aiunu boeana eai. 16 Gadosisi eda aba‐italobaina ina, hede ia ena mauri i torehebiga wa ita debada eai: ita hinage bena eda mauri ta torehebiga eda tataoyao debadi eai. 17 Ena tau esau tanoubu ta gogona ie abi, ena doga ie ita ie deha, na ena nuatoatoa i nuahi, edohana abo ta ene Eaubada ena gadosisi ia boeana eai ie ota? 18 Merumeru gagirimiu e, tabu ribariba eai mo ta gadosisi, tabu memenada eai mo, na eda laulau eai ta gadosisi mamohoi.

19 Teina arinai abo ta nuatulobaiuioida, ita mamohoina enanayao, eo nuada ta headidiridi ia matana eai, 20 ena nuada se hegiruda; paana Eaubada i sae ariri nuada i saetawatawaidi, eo ia ginauri gamagaridi abidi ie ata. 21 Egu nuanuai e, ena nuada nige se hegiruda abo Eaubada arinai ta nuaadidiri; 22 bena saha eo saha ta aibodai, ia arinai abo ta abi, paana ena laugagaeo ta sogohidi eo eda laulau eai ia nuana ta helolo. 23 Ena laugagaeo wa ede ina, bena ia Natuna Iesu Keriso esana ta awamamohoiei, eo ita esau, esau, ta hai‐gadosisiuioida, doha laugagaeona i leama. 24 Isi gamagaridi ena laugagaeo tausogohina ia boeana eai se miatahitahi, ia hinage isi boeadi eai i mia. Teina arinai ta nuatui, ia boeada eai i miatahitahi, Earua debana eai wa, iaede i leama arida eai.

Copyright information for `SWP