1 John 4

Lauheata borabora eda aba‐italobaina, eo ribahesanapuena.

Nuanuai tataomiu e, tabu earua gamagaridi au ataatailau aridi eai, na hage earua au lauitadi, Eaubada arinai se laoma e nige’e; paana peroveta borabora se gamagari tanoubu eai se dadadadausi. Eaubada Earuana emi aba‐italobaina ede ina: aitea earua i ribahemasaraha i ene Iesu Keriso bulumana eai i laomao, ia ede Eaubada enana, eo aitea earua Iesu nige i ribahemasaraha, ia nige Eaubada enana. Teina Keriso‐tauialaina earuana, wasana au ataiei abo i laoma, na omi‐hede i laomao tanoubu eai ta. Merumeru gagirimiu e, omi Eaubada enanayao ede, isi au saepoidio; paana ia boeamiu eai wa i sae‐ariri ede, tanoubu boeana eai tauna i saetawatawa‐aririei. Isi wa tanoubu ta enanayao, arinai ede enana se ribaribaei, eo edi riba tanoubu abo se ataiei. Ita Eaubada enanayao. Eai to eai Eaubada abina i ata, ia abo eda riba i ataiei. Teina arinai mamohoina earuana eo ponorina earuana, ta italobaidi.

Nuanuai tataomiu e, bena ta hai‐gadosisiuioida; paana gadosisi Eaubada arinai i laoma. Esa to esa i gadosisi, ia taulabaina ede Eaubada, eo ia Eaubada abina i ata. Ena esau nige i gadosisi, ia nige Eaubada abina i ata; paana Eaubada gadosisi ede. Teina arinai Eaubada ena gadosisi se hemasaraha boeada eai, hede Eaubada Natu‐esegana i hetamariama tanoubu eai, ia debana eai ita bena ta mauri. 10 Gadosisi ede ina, nige ita Eaubada ta gadosisiei, na ia i gadosisieda, to Natuna i hetamari eda baaea maisadi tau‐abina. 11 Nuanuai tataomiu e, ena Eaubada doha ina i gadosisieda, i lolo ita hinage, esau to esau, ta hai‐gadosisiuioida. 12 Nige huia esa, tau esa Eaubada ie ita; ena ta hai‐gadosisiuioida Eaubada boeada eai i miamia, eo ena gadosisi ita boeada eai abo i tubu mamohoi.

13 Teina arinai ta nuatui ita boeana eai ta miatahitahi, ia boeada eai hinage, paana iabom Earuana tupona i leamao. 14 Ita ta itayao, ita tau‐ribaribaena, Tamana Natuna i hetamariama ede, bena ia tanoubu Tauhemaurina. 15 Eai to eai i ribahemasaraha i ene Iesu ia Eaubada Natuna, Eaubada i miatahitahini ede, ia hinage Eaubada arinai i miatahitahi. 16 Eaubada ena gadosisi arida eai ita abina ta atao, eo ta awamamohoieiyao. Eaubada gadosisi ede, ena esau gadosisi boeana eai i miamia, ia Eaubada boeana eai hinage i miamia, eo Eaubada ia boeana eai i miamia. 17 Teina arinai gadosisi ena helolo‐dumaduma abo i abi arida eai, bena hedudurai asubenana eai ita abo ta nuakipikipi; paana ia tanoubu eai ana ao wa, hinage ita ada ao meta. 18 Gadosisi eai nige matausina, na gadosisi mamohoi matausi abo i aiduiei. Paana maisa debana eai ta matausi, eai i matausi ia nige gadosisi eai se helolo‐dumadumai. 19 Ita ta gadosisi, paana ia i gadosisi‐bagunaeda. 20 Ena tau esau i ene, “Eaubada ea gadosisiei,” na ena tau i hewaiunuei, ia tauborabora; ena tau i itayao wa ena nige i gadosisiei, Eaubada nige ie ita edohana abo i gadosisiei? 21 Na laugagaeo ede ina, ia arinai ta aabi: esau Eaubada i gadosisiei, ena tau abo i gadosisiei hinage.

Copyright information for `SWP