1 Thessalonians 2

Tauheayai tautauna, eo ena maisa.

Ema tataoyao e, omi au nuatui, ai lusaewa arimiu eai wa nige ai laowa gaibu mo; amamna ai hearo bagubaguna wa, eo au nuatui Pilipi eai hinage se hebaaeaaririemai, taiede eda Eaubada boeana eai ai nuakipikipi, Eaubada ena evanelia ai heribamiu wa haiawayagaradaoi boeana eai. Emi riba hepaipai nige ie tubu riba borabora arinai, eo nige laulau biibii arinai, eo hinage nige nuatu borabora arinai. Na doha Eaubada i iairimai evanelia ta ie tore arimai eai, hinage doha ede meta ai ribaei; tatao nige ai ene bena ai henualolodi, Eaubada mo ai nuatui, ia nuada tau lauitadi ede. Nige ma esega ai nuaoiemiu omi au nuatuiyao, emi ginauri hinage nige ai eooidi; Eaubada tau itamai ede. Tatao edi riba hetausae nige ai eooi, omi arimiu eai nige’e, eo hari tatao aridi eai hinage nige’e; taba emi ginauri headi ai abidi i lolo, ai Keriso ena aposotolo. Na ai mo boeamiu eai manamai se biga, doha hinage sine merumeru tauitawataidi nanatunayao i suidi. Paana ai gadosisiaririemiu ai ema nuatu ai ene nige Eaubada ena evanelia mo bena ai leawa arimiu eai, na earuamai bena ai lediwa hinage, paana ede ai henua‐ariaririemiu, nuamai ede omi. Ema tataoyao e, ama paisoa eo eawasimai se motu, au nuatuiyao: ai paisoa maiona, ai paisoa asubena paana ede nige ai henua bena ai laoma ai heporohemiu, Eaubada ena evanelia ai lauguguiaei omi arimiu eai. 10 Omi au itayao, eo Eaubada hinage i itamai, omi tauataiena boeamiu eai aie mia wa ema laulau tabudi eo duduraidi ai laulauwataidi, eo nige saha arinai se hegirumai. 11 Doha hinage au nuatui gamagarimiu nuamiu ai ribahepaipaidi, eo nuamiu ai ribahetarudi, eo gamagarimiu ai lauhesommiu, doha hinage tamana ena abi nanatunayao aridi eai. 12 Omi bena aue sae eo aue dobi Eaubada au nanabuei, ia taueogaimiu wa ena basileia arinai, eo ia namanamarina arinai.

13 Paana ede teina Eaubada ai lautoiei, nige ai lautom, Eaubada ena riba au ataiei arimai eai wa aue abi, nige au ene tatao edi riba, au ene Eaubada mo ena riba, doha ia ede, Eaubada ena riba mamohoi, riba wa i paipaisoa adidiri hinage omi tauatai ena nuaboeamiu eai. 14 Ema tataoyao e, Eaubada ena ekalesia Iudea eai, Keriso Iesu boeana eai, omi au laulauwataidi hinage: paana omi hinage emi eanua tataodi nimadi eai amamna au hearodi, doha isi, Iudea tataodi nimadi eai, amamna se hearodi. 15 Isi Guiau Iesu se unuhemate, eo edi peroveta tataodi hinage, eo se heamamnamai hinage; eo Eaubada nuana nige se helolo, eo tatao gamagamagari se lauguduguduidi hinage. 16 Se ribanuahimai taba nige ai ribalau Etene aridi eai isi bena ata se mauri, edi baaea se hemotula mo; ouyalayala abo i lagema aridi eai, isi abo se sabom.

17 Na ehamaiyao e, huia kuukuu mo taumai mo se laehesuara na nuamai nige’e, arinai ai aipatedaoi ema gadosisi lailai bena matamiu abo ai itauioidi bena ai laowa arimiu eai, 18 eau Paulo ma esega, ma labui, na Satani mo i guduguduimai. 19 Ema sunuma, eo ema kode, ema abakode koronana saha? Omi, e nige’e wa, eda Guiau Iesu Keriso matana eai, ia ena huia lagema eai? 20 Paana ema namanamari, eo ema kode, ede omi.

Copyright information for `SWP