1 Thessalonians 4

Tauataiena ena lau, eo ena sunusunuma saesaena.

Ema tataoyao e, hinage ai awanorilaowa, eo Guiau Iesu debana eai ai henuapaipaimiu, doha arimai eai au ataieyao emi laulau saha saha aridi eai Eaubada abo au henualolo, doha ede meta au hetadada helailai. Riba wa ai lauhesommiu wa, Guiau Iesu arinai se laoma, au nuatuidio. Na Eaubada ena nuatu ede teina, bena se hetabuemiu, omi laulau biibiidi au otaotaedi. Omi gamagarimiu, esau eo esau, taumiu au abikomakomanidi, au hetabuedi, eo au heasisiedi; tabu au abidi ma nuabiimiu lelehidi eai doha ede Etene, isi Eaubada nige abina se ata. Tabu esau ena tau laulau borabora esau arinai i boraborai: paana ede Guiau tatao gamagaridi nei doha ia tauhemaisadi ede, doha hinage ai heribanonohaimiuo, hinage ai ribahemasarahayao. Paana ede Eaubada nige laulau bii arinai i eogaida, na laulau hetahetabu arinai i eogaida. Arinai riba wa tauawayagara nige tau mo i otaotaei na Eaubada Earua Tabuna tauleamana, i otaotaei ede. Maeda tataoyao ta haigadosisiuioida, riba esana abo ea uriuriyawa arimiu eai; paana haigadosisi Eaubada i heatamiuo. 10 Mamohoi hinage emi laulau ede meta eda tataoyao gamagaridi aridi eai, Makedonia taumiaina hari tupo hari tupo eai; na ai awanorilaowa arimiu eai meta laulau me arinai au hetadada helailai; 11 eo au aipate au miatautaubiga, omibom ami paisoa au paisoaei, eo omibom nimamiu eai au paipaisoa, doha hinage ai lauhesommiu wa. 12 Isi murimuri tataodi aridi eai bena emi laulau se dudurai, eo nige ginauri esau au hedeha. 13 Egu tataoyao e, na isi ma enodi edi dobila ea ene tabu au supusupuei, eo tabu au nuadubuedi, doha tatao headi wa, isi nige edi sunuma. 14 Paana ede ena nuada ta ene Iesu ie mate eo i torouio, isi hinage Iesu boeana eai ma enodi Eaubada maena abo i woeaidima. 15 Teina ai heribamiu ta Guiau ena riba ede: ita taumaumauri ta, eo taumiamia ta i lau e Guiau ena huia lagema eai, isi ma enodi taba nige ta guduguduidi. 16 Na Guiau ia galewa eai abo i dobima, se eogalailai, aneru edi wasawasa arinana, eo Eaubada ena bogigi abo ta ataiei. Isi Keriso boeana eai se mate abo se toro bagubaguna, 17 abo ita taumaumauri ta, eo taumiamia ta, maedayao abo se napugogoisinida eada boeana eai, duaduari eai Guiau abo ta hailobai: nei doha hinage abo Guiau arinai ta miahai huia gamagamagari nige nosina. 18 Teina riba ta aridi eai au haihenuabigauioimiu.

Copyright information for `SWP