1 Thessalonians 5

Guiau ena asubena, eo tauataiena ena nonoha.

Na egu tataoyao e, huiadi eo borimaidi saha abo ea uriuri enamiu? Paana omi au nuatuiyao Guiau ena laoma asubenana eai doha tauaiyahari maiona eai. Ena isi si ene se aitaubiga eo se miataubiga, ma esega abo sabom i hearodi doha sine bogabogana ena huia ie lage; eo nige edi abadago. Ema tataoyao e, omi nige au mia masigiri boeana eai, nei asubena ne abo i hearomiu doha tauaiyahari wa. Omi gamagarimiu mara nanatunayao eo asubenana nanatunayao: ita maiona enana nige’e, eo masigiri enana nige’e. Arinai ita tabu ta eno doha tatao gamagaridi; ita ta silasilawahetete, matada ta henegadi. Paana ede isi taueno maiona eai se eno, isi taunomnom daoi maiona eai se nomnom eauyaure. Na ita mo asubena tataoda matada ta henegadi, sunuma eo gadosisi ligoanina ta sora; eo ada ouou, mauri ta sunusunumaei. Paana ede Eaubada nige i hetoroda ouyalayala arinai, na abihemauri bena ta abi eda Guiau Iesu Keriso arinai. 10 Ita debada eai ie mate, ita ena ta silasilawa e ta eeno, ia maeda ta mauriesega. 11 Arinai au haihenuapaipaimiu, eo au hai‐heatamiu hinage, doha emi laulau wa.

12 Ema tataoyao e, ai awanorilaowa arimiu eai, isi se paisoa boeamiu eai, eo au awatanuagaedi Guiau boeana eai, eo se heduduraimiu hinage, au nuatuidi. 13 Isi adi paisoa debana eai au heasisidumadumaedi gadosisi boeana eai. Omi au hailoni‐gogoesega. 14 Na ema tataoyao e, ai awanorilaowa arimiu eai, isi sanapu baabaaea tataodi au ribahesanapudi, eo taunuaberuberu au henualeledi, eo tauberuberu au saguidi, eo tatao gamagamagari au henuapaipaidi. 15 Au ita ena tau esau i hebaaeamiu ena baaea tabu au hemaisa; ginauri lolona mo huia gamagamagari au abiwatai, omibom arimiu eai, eo tatao gamagamagari hinage aridi eai. 16 Au kodekode mo huia gamagamagari. 17 Emi uura au he‐esegai, huia gamagari. 18 Ginauri gamagamagari aridi eai au laulautoi; Eaubada ena nuatu arimiu eai ede teina Keriso Iesu boeana eai. 19 Earua wa tabu au heboso. 20 Peroveta ribadi tabu au otaotaedi. 21 Ginauri gamagamagari hage au aiitadi, ginauri lolona wa au sogohididini. 22 Ena ginauri aisadi itaitadi se baaea au tauotaotaedi.

23 Loni ena Eaubada mamohoi abo i hetabuheohimiu; eo ea aiboda Eaubada arinai earuamiu se ohi, eo nuamiu se ohi, eo taumiu se ohi se abi se itawataikomakomanidi, arinai nige edi abahegirumiu, i lau e eda Guiau Iesu Keriso ena laoma eai. 24 Taueogaimiu i lolo mo; ena riba gamagaridi wa abo i abiwataidi.

25 Ema tataoyao e, enamai au lau‐uura.

26 Eda tataoyao gamagamagari ai lautoiedi, eo au alagoihetabuedi. 27 Guiau arinai ea lauhesommiu teina uriuri ta eda tataoyao tabudi gamagamagari matadi eai au hasiri.

28 Eda Guiau, Iesu Keriso, ena ainauia arimiu eai i ota maemiu. Amen.
5.28Leta bagubagunana Tesalonia enadi, Atenai eai se uri.


Copyright information for `SWP