1 Timothy 1

Eau Paulo, Iesu Keriso ena aposotolo Eaubada Tauhemaurida ena laugagaeo debana eai, eo Guiau Iesu Keriso, ia eda sunuma paana.

Timoteo arinai, eau natugu mamohoina sunuma boeana eai: ainauia, eo nuatoatoa, eo loni, Eaubada Tamada arinai se laowa, eo Iesu Keriso eda Guiau arinai se laowa.

Doha ea aiboda arim eai oa bena u bawa Epeso eai eau ea lau Makedonia, tatao headi bena u hetaladuidi hari lauheata tabu se heaheataei. Piripiridae ribadi eo isi baguna ribadi tabu se nuatuidi, isi ede haiawayagara ena aba tubu, Eaubada ena riba hesibasiba sunuma boeana eai bena u abiwataidi mo. Na, laugagaeo aniona ede gadosisi nua‐aaaana eai i laoma, eo eda nuatu‐abaheduduraina nuaboeada eai i laoma, eo sunuma mamohoi nige ta kailiu. Tatao headi se lausuarao se laudedea ribahegohegoila mo se abiwataidi. Edi gadosisi bena laugagaeo taulauheataena eai se lau; edi riba, eo edi guguia hinage aniodi nige abidi se ata.

Ita ta itayao laugagaeo i lolo, ena tau i abi komakomani; teina ta ta nuatui, laugagaeo nige se hetubu taulaulaududuraina enana, na isi mo enadi laugagaeo tauutusina eo tauawayagara, eo hinage isi tatao Eaubada nige se nuatui eo taulaulaubaaea, eo tamadiyao tauunuidi eo sinadiyao tauunuidi, eo tauaiunu, 10 eo tauitaitadio, eo ma heledi tatao tauhebiiuioidi, eo tatao tauaiyaharidi, eo tauborabora, eo tauaiaigorawahi, eo ginuari headi hinage lauheata mamohoi se lauudoiei; 11 nuawoiwoina Eaubadana ena evanelia loloaririna kamanina ena abiabi doha ede, ia ede se sunumaegu se tore nimagu eai.

12 Eda Guiau Keriso Iesu ea lautoiei, ia i headidirigu, paana i ene ea lolo, ina paisoa ta ea paisoaei; 13 bagubaguna eau Eaubada tau‐ariarinabaaeaina, eo eau ea hemahemanabara, eo eau tauhebahebaaea. Na eau se nuatoatoaigu paana egu laulau bubutum eai, ia hinage nige ea nuatulobai. 14 Eda Guiau ena ainauia i helai ariariri, ma sunumana, eo ma gadosisina hinage, ia ede Keriso Iesu boeana eai. 15 Ina riba ta riba mamohoina ede, i lolo tatao gamagamagari taba se abiwatai, ede Keriso Iesu i laoma tanoubu eai ta tatao baaea i hemauridi; eau mo ea baaea ariri isi gamagaridi ea hemuridi. 16 Paana ede arinai se nuatoatoaigu, bagubaguna Iesu Keriso ena nuatoatoa i laulau e i ohihai, abo i hemasaraha boeagu eai, abiabina wa abo se itahai, isi maraitom asubena abo ia se nuatuwatawatai mauri nige nosina arinai. 17 Na, Wasawasa i miamia e i miahai nige nosina, ia nige i mate, eo nige ana ao ta itaitai, Eaubada sonoga esega dumadumana mo, ta heasisiei, eo ta hedebasaei, ana huia ana tasi. Amen.

18 Timoteo natugu e, teina riba ta ea lauhesom ta, doha bagubaguna eai wa enam se riba peroveta wa, isi debadi eai iala lolona abo u ialaei; 19 sunuma, eo nuatu‐abaheduduraina u abididinidi; isi tatao headi wau sunuma wa se torehesuara, arinai se tatadunaduna, eo se tamogorugoru. 20 Esau ede Hamenaio eo Alesana hinage, isi ea moselaedi Satani arinai, abo matadi se heiladi Eaubada abo nige se arinabaaeaei.

Copyright information for `SWP