1 Timothy 2

Ea riba hepaipaim, bagubaguna u aiaiboda, eo u laulau‐uura, eo u laulau‐uura hari tatao enadi, eo u laulautoi, teina ta u abiabiwataidi tatao gamagamagari enadi; wasawasa enadi, eo isi se hetorodi ami tanuaga enadi; bena ita ta mia tautaubiga, eo ta mia komakomani, Eaubada ena nuatu gamagamagari eo laulau dudurai boeadi eai. Ina doha emi abiabi abo i lolo Eaubada Tauhemaurida matana eai; ia hinage i henuaaririei. Ia ena nuatu tatao gamagamagari bena se mauri eo abo se lage riba mamohoina marana eai. Paana ede Eaubada esega mo eo taulaulaubiri Eaubada eo tatao duaduaridi eai esegana ede: tau wa Keriso Iesu; iabom i moseuioi tatao gamagamagari edi maisa, ena huia eai abo se hemasaraha. Arinai se hetorogu eau taulauguguia, eo ea hemala aposotolo (riba mamohoina Keriso boeana eai ea ribaei, nige ea boraboraimiu); Murimuri‐tataodi edi taulauheata sunuma eo riba mamohoi boeadi eai.

Egu nuatu ea ene bena tatao dimo gamagamagari eai abo se lau‐uura, nimadi tabudi se helelesaedi, nige se ouyalayala eo nige nuadi se ponopono. Sisine hinage doha, adi pasa mamohoi ede adi lulu se lui komakomanidi, adi ao se nuatudobidobiuioidi, edi miamia se dudurai; nige uru hepahepasa, e gold, e giniuba matamatapoudi, e lulu maisa lailaidi. 10 Na (sisine Eaubada ena laulau se abiabiwatai temeta mo abo adi ao aba helolodi), paisoa lolodi se paisoaedi. 11 Sisine bena se hesibasibadi, taba se monomonou ma awaabidi. 12 Eau ea ’ne sine tabu i laulauheata, hinage tabu tau arinai i awatanuaga, na i monoutaubiga mo. 13 Paana ede Adamu se oiuma bagunai, abotai Eva.

14 Adamu hinage nige se borai, na sine wa se borai, arinai ia laugagaeo tauutusina ede. 15 Taiede, ena laulaba eai abo i mauri, ena taba sunuma, eo gadosisi, eo laulau tabuna, eo nuatusibasiba i nuatuwataidi.

Copyright information for `SWP