1 Timothy 3

Teina riba ta riba mamohoina ede, Ena tau esau i henua bena ia se hetoro tauitaitawata, paisoa lolona i henua. Tauitaitawata ia taba nige edi abahegiruna ia monena sine esega mo, ia tau nuatusibasiba, eo taunuatukomakomani, eo tauabiabilolo hinage, tatao i haihaitalaidi, eo laulauheata abina i atao; ia nige i nom‐waina, eo nige i laulaulubi, eo moni nige i gadosisiei, na nuana ie biga, nige i arina gegagega, eo hari ginauri nige nuana se lauedi. Tau wa ena numa tataodi i itawataikomakomanidi, ia nanatunayao hinage ia se awaabiei, eo se heasisiei; (Paana tau wa ena numa itawataina nige abina i ata, Eaubada ena ekalesia abo edoha ena itaitawataina?) nige tau harihariuna, ata nuana i lauisiniuioi eo ia abo i beu Diabolo ena baaea abo i hearo. Hinage isi ganamuri tataodi ia se awatauloloei; ata i beu abo se talatalawasiei, eo ata i abilau diabolo ena sa’i eai.

Diakona hinage doha ede meta abo se nuatusibasiba, nige memenadi se saa, nige se nomnom‐waina‐daoi, nige moni se gadosisiei; sunuma ribayamuyamuina se abididini, eo ma edi nuatu aba‐heduduraina aa‐aana. 10 Teina tatao ta hinage abo se lauita bagubagunaedi; se itadi nige se baaea abotai abo diakona paisoana se abi. 11 Monediyao, sisine, hinage se nuatusibasiba, eo nige se monumonunu, eo se nuatukomakomani, eo ginauri gamagamagari aridi eai se dudurai. 12 Diakona monedi esega se tawasoraei, isi nanatudiyao eo edi numa tataodi hinage se itawataikomakomanidi. 13 Paana ede isi diakona paisoana se abiloloei isi wasadi lolona se lobai, eo se adidiri ariri edi sunuma Keriso Iesu boeana eai.

14 Teina ribadi ta ea uridi enam, eo egu gadosisi nige baeaona abo ea laowa arim eai. 15 Ena ea bebeda abo u nuatui em laulau saha saha Eaubada ena numa alona eai abo u abi, iaede Eaubada maumaurina ena ekalesia, riba mamohoina ana du toro, eo ana lauhebara ede. 16 Mamohoi, Eaubada ena laulau ena riba eamuyamui i sae ariri: Eaubada buluma eai i hemasarahama, eo Earua boeana eai ia se hedudurai, eo aneru ia se itaitai, eo Etene aridi eai se lauguguiai, eo tanoubu eai ta ia se abiwatawatai, eo namanamari eai se abiisinisae.

Copyright information for `SWP