2 Corinthians 10

Paulo ena awa‐aposotolo bena i hemamohoiei.

Gal. 1.11-2.14

Eau Paulo ina, ea aibodaimiu ta, Keriso nuatudobidobiuioina eo taubigana debadi eai — eau, boeamiu eai ea maemaee wa, ea tausuaraemiu abo ea nuakipikipi ariri!— ea awanorimiu, bena tabu eau boeamiu eai abo riba adidiri ea hetoro, doha ea abi headi aridi eai, isi wa se hegihegirumai si ene tanoubu kamanina eai ai laulau. Tanoubu eai ma‐miamai, ia mo ema iaiala nige doha tanoubu eai ta abiabina, paana ina iala ta alahiana nige tanoubu enana, na se gigibori Eaubada matana eai, iala bonadi adiadidiridi se oioiheguridi. Tatao edi nuanuatu se gabagabadobeidi, eo ginauri saesaedi hinage Eaubada italobaina se tautaugudui, eo nuatu gamagaridi se auaudi, se hetahetaladuidi Keriso awaabina arinai. Au nonoha awayagara gamagari au hedudurai, ena omi awaabi maudoina au abiyao.

Au italau ginauri matamiu eai. Ena esau i sunumauioi bena ia Keriso enana, hage nuana i sae, ena ia Keriso enana, ai hinage. Ena taba ea ribapasipasi ariri paana se hetorogu tanuaga, iaede Guiau i leama omi debamiu eai, bena ea abihetoromiu, nige bena ea laudobeimiu, taba nige esau i hetaumaeamaeagu. Taba nige egu leta eai bena ea hematausimiu. 10 Doha si ene, “Ena leta se gigibori, eo se adidiri, na iabom ena taumasaraha eai i beruberu, eo ena riba taba nige ta nuatui.” 11 Riba ta tauribaena taba se nuatui, ema riba saha leta eai, huia ne ai hari tupo eai, temeta ama ao ede, huia ne ai boeamiu eai. 12 Ai taba nige ai toreuioimai, e ai lauitauioimai, tauribahetausaeuioidi peledi aridi eai. Isi isibom mo aridi eai se nonononoiuioidi, isibom mo aridi eai se laulauitauioidi, edi nuasibasiba nige’e.

13 Ema ribapasipasi eai taba nige aibom ema nonoi ai dioi, Eaubada ama sigasiga i nonoiyao, iaede i lage arimiu eai wa. 14 Nige bena ai helaiuioimai, doha nige ai lagewao arimiu eai; ai taulage baguna arimiu eai, Keriso ena evanelia ai ede ai leawa. 15 Nige ai ribapasipasi gaibu, bena hari tatao adi paisoa ai ene ai ai ginauri; na ema nuatu adidiri taba mo emi sunuma i tubu, abo ema tupo arimiu eai i helai. 16 Bena evanelia ai guguiai, teha headi hari tupomiu eai, nige ama paisoa hari tatao edi tupo eai mo ai ribapasipasiei. 17 Na eai bena i ribapasipasi, taba Guiau mo i ribapasipasiei. 18 Paana tauribahetauseuioi, ia nige i lolo, na tau wa Eaubada i ribahetausaei, ia mo i lolo ede.

Copyright information for `SWP