2 Corinthians 12

Ea ribapasipasi abo saha ea lobai? Taiede, Guiau ena enosuai eo ena hemahemasaraha abo ea ribaedi. Tau esau Keriso boeana eai ea nuatui, borimai saudoudoi‐hasi se lauo, ia se abiisini galewa isihehaionana eai — ibai ia tauna eai, e tauna i tausuaraei, nige ea nuatui, Eaubada iabom abina ie ata. Tau ta eau abina ea ata, wau se abiisini Paradaiso eai wa, ia tauna mamohoi eai e tauna i tausuaraei, nige ea nuatui, Eaubada iabom — ia riba didigadi taba nige ta ribaedi, i ataiedi, doha tau nige gonoana i ribaribaedi. Tau ta debana eai abo ea ribapasipasi, eaubogu enagu taba nige’e, egu beruberu mo ea ribapasipasiedi. Ena ea henua ea ribapasipasiuioigu, taba nige ea eauyaure doha nei, paana egu riba abo riba mamohoi. Na besi awagu ea tawai, ata tau esau i heasisiaririegu, nige doha agu ao eai i itagu mo gonoana, e awagu eai i ataiegu. Paana ginauri se hemasarahadi arigu eai se lai ariri, ata ea nuasaesae‐daoi, arinai nuri esau bulumagu eai se leama, Satani ena heaheari ena aba‐hesabaigu, ata ea nuasaesae‐daoi. Ma‐haiona ea awanori Guiau arinai, wau ginauri wa bena i abihesuaraei; na ia i ribalaoma arigu eai i ene, “Egu ainauia oa gonoam ede, paana egu gigibori abo se hemamohoiei beruberu arinai.” Besi abo ea kode ariri, egu beruberu mo abo ea ribapasipasiedi, bena Keriso ena adidiri arigu eai i taru. 10 Keriso debana eai nuagu i lolo ena beruberu, riba isuisugara, miamia oioiuradi, heamamna, baaea lailaidi, ea hearodi; paana huia ne ea beruberu abo ea adidiri ede.

11 Ea hemala eauyaure! Omi ede au duduigu ta. I lolo taba omi tauribasaguigu. Eau nige saha, ia mo aposotolo saesaeariridi isi nige se hemurigu. 12 Aposotolo mamohoi abaitalobaina ai hemasarahadio omi boeamiu eai, ma taubigamai, heiheinoidi, eo noo, eo paisoa gigiboridi eai. 13 Ginauri saha arinai omi hari ekalesia bodadi au hemuridi, ginauri esega eai mo, iaede porohegu nige au bahei doha isi? Egu ponori eai ta au ribagigirigu!

14 Ina egu huia he‐haionana ta ea nonoha bena ea laowa. Taba nige ea heporohemiu, nige emi gogo ea gadosisiei, na omi mo; paana merumeru nige adi paisoa tamadiyao sinadayao enadi se peigogo, na tamadiyao sinadiyao isi merumeru enadi taupeigogo. 15 ma kodearirigu abo egu gogo ea gabaei, eo eaubogu hinage ea gabauioigu, earuamiu debadi eai. Ena egu gadosisi arimiu eai i lai ariri, abo omi emi gadosisi arigu eai i gagiri? 16 Ata bena nige ea heporohemiu wa paana eau tausanapu, abo au ene egu sanapu eaumuyamui eai ea toaimiu. 17 Isi ea hetamaridiwa arimiu eai wa, debadi eai ea helolouioigu wa? 18 Eau Tito ea dudui i laowa, eo eda tau esau maena ea hetamariyawa. Tito i laowa arimiu eai i helolouioi wa? Earuana esega ai tataomai labui i woeawoeaimai, e nige’e? Eo dobilana esega ai laulauei, e nige’e?

19 Ata bena au ene ai heduheduduraiuioimai ina omi matamiu eai, na riba ta Keriso boeana eai ai ribaei, Eaubada matana eai. Na egu nuanuai e, agutoi, ginauri gamagaridi ta aba‐heatamiu ede. 20 Ea matausi ata ea lobaimiu omi au hemala udoi, ata hinage au lobaigu eau udoi, nige doha ta henua ta lobaiuioida; ata haiabi, hewaiunu, ouyalayala, biribiri, hari dodoga ta ribariba‐hebaaeadi, toretoreyamui, nuasaesae nuatudi, oipiri tanuaga aridi eai. 21 Ea matausi ata egu huia uiowa eai egu Eaubada abo i hetaumaeamaeagu omi matamiu eai, ata ea nuadubu paana headi baaea eai se beu na nige se nuabuiuio, edi lelehi bii aridi eai, edi laulau baaea eo edi matamataeo debadi eai.

Copyright information for `SWP