2 Corinthians 13

Egu huia hehaionana ina ea laolaowa arimiu eai. Tauita labui e haiona awadi eai riba gamagaridi abo se masaraha. Doha ea ribaeyao egu huia helabuina eai, huia ne eau maemiu wa, hinage ea ribauio, ma tau‐suaragu ta, isi baaea se hetubu taba nige ea nuatoatoaidi: wau abaitalobaina au eooi wa, mamohoi Keriso iaede boeagu eai i ribariba? Ia ena abiabi arimiu eai nige se beruberu, na ia boeamiu eai i gigibori. Ia ma‐tauberuberuna eai se hesatauro wa, ia mo ma‐maurina Eaubada ena gigibori debana eai. Ai hinage ma‐beruberumai ia boeana eai, na ema abiabimiu eai ai ma‐maurimai, ia maemai, Eaubada ena gigibori debana eai.

Hage au eoouioimiu, sunuma ta boeana eai au laulau e nige’e? Au lauitauioimiu. Amnana au ataiei e nige’e, Iesu Keriso ia boeamiu eai — ena lauita eai nige au ene au uioo! Ea sunusunuma, taba nige nuamiu se labulabui ai debamai eai, au ene ai uio e nige’e. Ai uura Eaubada arinai bena tabu baaea au hetubu, nige bena ai wasamai se lolo mo, na omi, bena emi abiabi gamagari se dudurai, ena ai baaea e nige’e. Paana taba nige mamohoina ta ialai, mamohoina ta paisoa‐sagui mo. Nei huiadi ai ai beruberu, omi au adidiri, ai kode ariri. Eo teina hinage ai uuraei, bena emi lolo au abiheohi. 10 Riba ta ea uri enamiu, sora ma‐miasuaragu, bena ea lage boeamiu eai abo egu heduhedudurai taba nige i porohe; Eaubada i tauribaegu tanuaga, bena ea laulauhetoro, nige bena ea hetahetatagorigori.

11 Egu tataoyao e, egu riba anasiga, aioni. Emi laulau bena lolo au abiheohi, egu riba au ataiei, au hainuaesega, loni boeana eai au miamia, gadosisi eo loni Eaubadana ia abo maemiu. 12 Alagoi tabuna eai omi esau to esau, au aiaitoiuioimiu. 13 Hetabu tataodi gamagaridi se lautoiemiu.

14 Guiau Iesu Keriso ena ainauia, Eaubada ena gadosisi, Earua Tabuna heoiesegana, omi gamagarimiu maemiu ede. Amen.
13.14Uriuri helabuina ta Pilipi eai se uri, Makedonia eanuana esau, Tito eo Lukasi nimadi eai.


Copyright information for `SWP