2 Corinthians 5

Mate matausina nige’e, Guiau ena heaeai tauna arinai.

Ta nuatuiyao teina eda abamia, numa tano ta, ena i tatagorigori, numa esau Eaubada arinai abo ta abi, numana nige tatao nimadi eai se ginauri, i miahai i lau e nige nosina, galewa eai. Mamohoi teina arinai ai lepalepa, ema gadosisi taba mo ema abamia galewa eai wa arinai ai lulau, ai lui abo taba nige ai ma‐taukohakohamai. Ina eda abamia eai ta ma‐miamai, ai lepalepa paana nuamai se porohe, nige ai henua ma‐tauahaahamai, na ai henua se heluimai, bena ina buluma enana ta i tauyamui mauri arinai. Tauhetubuda ina dobila eai ta, ede Eaubada, heiheinoina ede Earua, i leama arida eai.

Arinai huia gamagari nuamai se adidiri; ai nuatui taumai eai ta ai miamiataubiga, Eaubada ede ai tausuaraei, paana sunuma eai ai laulau, nige itaita eai. Ai nuakipikipi, ai henua mo taba taumai ai tausuaraedi na Guiau arinai ai miatahitahi. Taiede, ema aipate, ena ia arinai ai lageo, e ena sora ma‐tausuaramai, ia nuana mo bena ai helolo. 10 Paana gamagarida abo ta taumasaraha Keriso ena aba‐hekiraino paana eai, bena esa, esa, maisana i abi, i lolo e i baaea, ia tauna eai ma‐miana wa ena laulau debadi eai.

11 Eaubada matausina abina ai ata, arinai tatao ai lauhesomdi; ama ao saha i masarahao Eaubada arinai, ata bena i masaraha hinage emi nuatu abaheduduraina arinai nuaboeamiu eai. 12 Nige bena ai hetorouioimai omi matamiu eai ina, na ai bena emi aba nualolo, abo abina au ata tatao edi riba au heuio, isi pota ana ao mo se nuatui, nuaboeana ana ao nige’e. 13 Ena ai eauyaure, Eaubada enana mo; ena nuamai se dudurai, omi debamiu eai ede.

Heaeai paisoana: matapaana eo aipatena.

14 Na Eaubada gadosisina i hetahetaladuimai paana ai italobai tau esega tatao gamagamagari debadi eai ie mate, arinai tatao gamagamagari ta ene se mateo. 15 Gamagaridi debadi eai ie mate wa, bena isi taumauri taba nige isibom enadi se miamia, na ia enana mo, ia wa isi debadi eai ie mate, eo se hetorouioi.

16 Arinai huia ta taba nige tau esau ai nuatui, buluma nuanuatuina eai; Keriso mamohoi nabada eai ai nuatui doha ina, na huia ta nige’e. 17 Ena tau esau ia Keriso boeana eai, ia doga harihariuna; ginauri beabeadi se tausuarao, ginauri gamagaridi se hemala harihariu. 18 Ginauri gamagari Eaubada ena paipaisoa ede; laubiri i ginauri, ia eo ita, Keriso debana eai, eo i hetoroda laubiri paisoana ta abi; 19 iaede ina, Eaubada ia Keriso boeana eai, ena laubiri debana eai tanoubu i abiuioi ia arinai, arinai tatao edi baaea giruna nige i tore potadi eai, na ena laubiri ribana ta i leama ita bena taubaheina. 20 Arinai ai ede Keriso enana tautoro, Eaubada ai awamai eai i aiaiboda. Hinage ai aibodaimiu, Keriso debana eai, emi laubiri au ginauri Eaubada arinai. 21 Ita debada eai ia i hemala baaea, ia wa baaea nige abina i ata, bena ia boeana eai abo Eaubada ena laulau dudurai ta abi.

Copyright information for `SWP