2 Corinthians 6

Heaeai paisoana: abiabina riba tohona.

Ia maemai ai paipaisoa esega, ai aibodaimiu, tabu Eaubada ena ainauia au abi gaibui. Ena riba i ene, “Huia lolo eai arinamiu ea ataiei, mauri asubenana eai eau ea saguimiu.” (Is. 49.8.)

Hage au ita, wau‐ta huia lolona ede, wau‐ta mauri asubenana.
Taba nige aba‐alabesibesi ai tore esau ena dobila eai, ata ema heaeai paisoa se hegiru. Na doha Eaubada ena heaheari mamohoi, ai hemasarahauioimai, ema taubiga lailai eai, ema amamna eai, ema deha eai, ama iwala baaea eai, pidipidiri eai, tutugudu eai, tatao edi hetalagegagega eai, paisoa eai, silasilawa eai, aiaidabu eai; nua‐aamai eai, ema nuatulobai eai, ema torotahitahi eai, abilolomai eai, Earua Tabuna arinai, gadosisi ana ao mamohoina eai, riba mamohoina eai, eo Eaubada ena gigibori eai; laulau dudurai alahiana nima tutumai eai eo nima seuseurimai eai; se hedebasaemai e se isugaraemai, wasamai i lolo e wasamai i baaea. Se abimai doha ai tatao borabora, ia mo ai mamohoimai; doha se hekaumai, ia mo wasamai ie lai; doha ai mateo, ia mo ma‐maurimai ta; doha se heamamnamai, ia mo nige se unuimai; 10 doha ma‐nuadubumai, ia mo huia gamagamagari ai kode; doha ai taudeha, ia mo ai debamai eai tatao gamagari edi gogo abo se lai; doha manimaahaahamai, ia mo ginauri gamagamagari enamai ede.

11 Omi Korinito e, awamai ai dabari ina, eo nuamai ai soeauri arimiu eai. 12 Ai nige ai guduguduimiu, omibom emi gadosisi eai au nuanuahiuioimiu. 13 Emi heuio arimai eai — ea ribalaowa doha omi nanatuguyao — hage omi nuamiu au soehelaidima hinage.

Ekalesia hetabuuioina, eo heaana.

14 Tabu au hepatuuioimiu tatao nige se awamamohoi aridi eai. Laulau dudurai eo laulau baaea edohana abo se hainuaesega? Mara eo masigiri edohana abo se heoiesegaidi? 15 Keriso eo Beliela edohana abo edi dobila esega? E tauataiena maena tauawayagara edohana abo edi tupo esega? 16 Eaubada ena dubu eo oitau, edohana abo ta abilabulabuiedi? Paana ita Eaubada maumaurina ena dubu; doha Eaubada i ribaei wa i ene,

“Eau boeadi eai abo ea mia, boeadi eai ea lau,
eau abo edi Eaubada,
isi abo egu tataoyao ede.
17 Arinai omi au pesagabaedima,
aridi eai au torehesuarauioimiu, Guiau ie riba,
ginauri biibiina tabu au abilau,
arinai abo ea abigogoimiu,
eo eau abo tamamiu ede,
omi abo nanatuguyao tatao eo sisine,
Guiau gigibori i ribaei.
18 (Ex. 29.45; Is. 52.11; Hos. 1.10.)

Copyright information for `SWP