2 Corinthians 8

Ekalesia edi aiainauia, Makedonia iiladi.

Hinage, egu tataoyao e, Eaubada ena ainauia Makedonia dubudi aridi eai, wasana bena ea heribamiu, isi porohe lailai eai se lauitadi, taiede edi abakode lailai ede tatao se sagusaguidi, se ainauia ariri, edi gogo ede. Ea ribahemasarahadi ina, edi adidiri gonogonoana se ginauri, to edi adidiri gonogonoana se dioi hinage, isibom edi nua‐eari eai. Se aiboda adidiri arimai eai bena isi hinage edi tupo se abi, ainauia ta arinai, hetabu tataodi eda aba saguidi wa. Ai ema nuanuatu se dioi, isibom se moseuioidi baguna Guiau arinai, eo ai arimai eai hinage, Eaubada ena nuatu debana eai. Arinai Tito ai aibodai, ia ainauia ta tauhetubuna, bena paisoa saesaena ta i heohi omi boeamiu eai. Doha ginauri gamagaridi aridi eai au nuahai ariri — sunuma eai, ribariba eai, sonoga eai, nuagigibori eai, eo emi gadosisi eai, ai arimai eai — au itakomakomanimiu bena ainauia ta arinai hinage au nuahai.

Ina riba ta nige ea lauhesommiu, na hari tatao edi nuagigibori eai emi gadosisi ana ao mamohoi bena ea lauita. Paana eda Guiau Iesu Keriso ena ainauia omi abina au atao, ena gogo i lai ariri, ia mo i hemala gogogesagesa, bena omi gogo lailaina au lobai, ia ena deha lailai debana eai. 10 Na egu nuatu ina: ea ene i lolo paisoa ta borimai esau eai au hetubu wa, au heohi, nuamiu heiheinoina au hemasaraha. 11 emi nua‐eari au hemamohoiei, saha nimamiu eai au abiyao arinai paisoa wa au heohi. 12 Ena tau ie ea mo, saha wa ie abi arinai abo ta italobai, nige saha ie deha wa arinai. 13 Egu riba ta nige bena headi porohe ta abo se buigabaei, na omi mo abo au bahei, 14 na bena emi nonoi gonogonoana, emi abihelai eai headi edi deha eai abo au heaidi, isi edi abihelai eai abo omi se saguimiu, arinai abo nonoimiu gonogonoana. 15 Doha se uri wa, “Ia ana lailaina i tanogogoi ana aitore nige’e, ia begana mo i tanogogoi, i abi‐gonogonoaiei.”

16 Na Eaubada ta lautoiei, ia Tito nuana i hegigibori ariri omi arimiu eai, enamiu i taubiga. 17 Mamohoi awamai ie abi, na iabom ena nuagigibori eai i torohai i laowa arimiu eai. 18 Maena eda tau esau ai hetamaridiwa, ia wasana i tadada ariri ekalesia gamagari tupo gamagari boeadi eai, ana paisoa evanelia enana, debana eai. 19 Hinage ekalesia ia se tauribaei bena maemai ai adau, ainauia ta paisoana debana eai, iaede ai ginaginauri Eaubada hedebasaena, eo ema nua‐eari heiheinoina. 20 Ai aipate bena tabu tatao edi abahegirumai, ainauia saesaena ta hepahepaisoaina eai, 21 bena ema abiabina i lolo mo, nige Eaubada matana eai mo na tatao matadi eai hinage. 22 Eda tau ta maediyao ai hetamariyawa, huia gamagari ena nuagigibori ai itayao, na teina mo arinai i nuagigibori ariri: ena sunuma lailai ie tore omi arimiu eai. 23 Ena headi Tito se hetala, au ene ia agu sagu ede, helegu taupaisoa omi debamiu eai; eo eda tataoyao headi wa, isi edi dubu se tauribaedi, Keriso namanamarina isi. 24 Arinai emi gadosisi bena au hemamohoiei isi aridi eai, ekalesia gamagaridi matadi eai; ema ribapasipasi abo au hemamohoiei hinage.

Copyright information for `SWP