2 Corinthians 9

Hetabu tataodi eda aba‐saguidi wa, taba nige saha ea uri; omi abina au atao, emi eari tupo eai ta abina ea atao hinage, iaede ea ribapasipasiei Makedonia tataodi aridi eai, ea ene Akaia se nonohao, borimai esega i lauo; emi nuagigibori isi gamagaridi i heteiedi. Na eda tataoyao ta ea hetamaridiwa bena tabu ema ribapasipasi omi debamiu eai nige aniona, na bena au nonoha, doha ea heribadio ea ene abo au nonoha. Ata Makedonia headi maemai ai laowa ai lobaimiu nige au nonoha, abo ai (eo ata bena omi hinage) ai maee paana doha ai sunuma gaibu. Arinai ea ene i lolo eda tataoyao ea aibodaidi se bagunawa, emi ainauia au ribahesunumaei wa abo au abinonohai, ainauiana omibom nuamiu, taba nige se duduimiu.

Ita ta aiainauia, Eaubada hinage i ainauiaida.

Teina ea ribaei: ia tuma begana mo i hesuru, begana mo abo i lauoeai, na ia i hesuru‐auri, ana maudoudoina abo i lauoeai. Esau to esau nuana eai i nuatuiyao bena i ginauri, iaede abo i ginauri, tabu, ma‐nuaoipirina, e paana se lauhesom, paana Eaubada ainauia tautorena ma nuakodena ia ede i gadosisiei. Eaubada abina i ata ainauia maudoina arimiu eai i hetadada, omi ginauri gamagaridi abo gonoamiu au abiheohidi, paisoa lolodi gamagamagari arimiu eai abo se tadada. Doha se uriyao,

“Ia tauhesuru‐auri, gogogesagesa tataodi i ainauiaidi;
ena laulau dudurai i otahai i lau e nige nosina.”
(Is. 55.10; Hos. 10.12.)

10 Ia tuma tauhesuhesuruna i ainauiai, eo falawa ana i heai, omi hinage emi umauma abo i helaiyawa, eo emi laulau dudurai masurina abo i hegamagari. 11 Emi aiainauia‐daoi debana eai emi gogo abo se helai, ai debamai eai, abo Eaubada aba‐aitoiena. 12 Ainauia ta paipaisoaina nige hetabu tataodi edi deha mo i sagui, na Eaubada hedebasaena i helai hinage. 13 Paana ami ao arinai i masaraha, tatao Eaubada se hedebasaei, evanelia awaabina doha omi awamiu eai se ataiei, eo emi aiainauia se ita, isi aridi eai eo tatao gamagaridi aridi eai; 14 isi enamiu abo se aiboda, eo nuadi se laowa arimiu eai, Eaubada ena ainauia lailai omi boeamiu eai, abo i abiitadi. 15 Eaubada mo ta lautoiei, ena ainauia saesae‐aririna taba nige ta ribaei!

Copyright information for `SWP