2 John 1

Keriso miamiana eai mamohoina eo gadosisi, se laulabulabui.

Eau ami taubaguna wa, Sinebada, Eaubada ena hinehineri sinena, ma‐nanatunayao, enadi ina, isi ede ea gadosisi‐mamohoiedi, eaubom mo nige’e, na mamohoina tau‐italobaina gamagaridi hinage,
Copyright information for `SWP