2 Peter 3

Guiau ena uioma, eo Guiau asubenana.

Is 2.10-22; Hem. 19.11-21

Egu nuanuai e, teina egu leta helabuina ede, ea uriyawa arimiu eai, egu leta labui eai wa ea aipate bena nuamiu mamohoi ea hanoidi; bena riba peroveta tabudi se ribaedi, eo Guiau Tauhemaurida ena lauhesom aposotolo awadi eai, aridi eai abo nuamiu se sae. Paana au nuatuiyao asubena murimuritadi eai tau‐isuisugara abo se laoma, se alaliuliuwa, isibom edi gadosisi se laulauwataidi si ene, “Wau ena laoma se ribahesunumaei wa, haedi ede? Tamadayao edi huia eno eai i laoma e wau ta, ginauri gamagaridi adi ao esega, doha hetubu huiana eai, bagubagunana eai.” Ina edi nuatu eai ta nuadi se hui beabeana eai galewa ie ota, gabogabo eai tano i tubu‐saema eo gabogabo i soiei, Eaubada ena riba eai. Abotai tanoubu nei huia eai ne se helautom, goila dibori utuutuna wa debana eai. Ribana esega eai galewa eo tanoubu ta oeagi alaalasi eai abo se helautomuioi, hedudurai asubenana eai, arinai tatao Eaubada nige se nuatui abo se hebaaeadi.

Egu nuanuai e, ginauri esega ta tabu nuamiu se hui, ede Guiau arinai asubena esega gonogonoana doha borimai tausani esega, eo borimai tausani esega gonoadi doha asubena esega mo. Eaubada nige i bebeda ena ribahesunuma hemamohoiena eai, doha headi si ene i bebeda; na i taubiga ariri omi debamiu eai, nige i henua esau i tauyamui na bena tatao gamagaridi se nuabui. 10 Guiau ena asubena abo i lagema, doha tauaiaiyahari, nei huiana ne galewa abo se tausuara, daguguna lailaina eai, tanoubu abo ie welo, gigibori alaalasina eai, tanoubu, maena paipaisoa gamagamagari, abo se gabuesegaidi.

11 Ta itayao ginauri gamagaridi abo doha ina adi siga, hage omi abo dodoga sahasahaidi, miamia tabuna maudoina eai, eo Eaubada nanabuena eai, 12 Eaubada ena asubena ta au bagibagiei, eo au helelehiyama, debana eai wa galewa abo se helautom oeagi alaalasina eai, eo abo se welo wa gigiborina lailaina eai. 13 Na ia ena ribahesunuma debana eai ita mo galewa harihariuna eo tanoubu harihariuna ta sunumaei, aridi eai abo laulau‐dudurai i mia.

14 Arinai egu nuanuai e, omi ginauri ta tau‐eooidi ede, besi au aipate ma‐nuamiu, loni boeana eai bena se lobaimiu, nige baaeamiu, nige ami giru, ia matana eai. 15 Au nuatui, eda Guiau ena taubiga‐daoi emi mauri sorasorana ede. Doha eda tau ta gadosisiei wa, Paulo, enamiu i uriyao, sonoga ia se mosei iaede i leawa, 16 ena leta gamagaridi eai ginauri ta i ribaribaedi. Arinai ena riba headi italobaidi se pilipili ariri, tau‐supusupu eo isi nige se torotahitahi ribadi se haihaiabiedi, doha uriuri tabudi headi hinage edi abiabidi, arinai isibom se hebaaeauioidi. 17 Na omi, egu nuanuai e, ginauri ta au atai‐nonohai, au komani ata tatao baaea edi ponori eai se hearulaemiu emi aba‐totoro adidiri ata au beugabaei. 18 Na omi bena au tubu mo, eda Guiau Iesu Keriso ainauiana eo sonogana eai. Namanamarina ia enana ta mosei, wau ta i lau e huia nige nosina. Amen.

Copyright information for `SWP