2 Thessalonians 1

Ai Paulo, eo Silevano, eo Timoteo, ai uriuri Tesalonia edi ekalesia aridi eai, Eaubada ita Tamada boeana eai, eo Guiau Iesu Keriso boeana eai:

Ainauia omi arimiu eai, eo loni, Eaubada ita Tamada, eo Guiau Iesu Keriso aridi eai se laowa.

Ema tataoyao e, huia gamagamagari nuamai se adidiri Eaubada ai lautoiei omi debamiu eai, meta hinage i lolo, paana ede emi sunuma i tadada lailai, omi gamagarimiu esau eo esau, emi haigadosisi hinage i tadada. Ai mo ema nuatu omi debamiu eai Eaubada ena ekalesia ai ribapasipasiedi, paana baaea eo nuadubu gamagamagari au hearodi wa, emi nuapaipai eo emi sunuma se ita.

Eaubada ena hekiraino dudurai heiheinoina ede meta arinai ie masaraha, omi abo si ene au lolo Eaubada ena basileia abo au abi, ia wa debana eai hinage amamna ta au hearodi. Eaubada ena nuatu i ene laulau dudurai ede tauhebaaeamiu isi abo baaea se hearo, maisana. Omi hinage baaea wa au hearo wa maemai abo se heaiyawasimiu, huiana ne Guiau Iesu Keriso se hemasarahayama, galewa eai i laoma, maena aneru gigigiboridi hinage. Eo oeagi balebalelemna eai, isi Eaubada nige abina se ata abo i hemaisadi, eo isi hinage eda Guiau Iesu Keriso ena evanelia nige se awaabiei. Edi maisa ede isi abo se sabom ariariri nige nosina, Guiau matana eo ena gigibori namanamarina eai se lausuara. 10 Nei asubenana eai ne ia abo i laoma ena hetabu tataodi boeadi eai ia abo se henamanamari, tauataataiena gamagamagari ia abo se nooei (paana ema riba arimiu eai se ataieyao). 11 Arinai hinage huia gamagamagari ai lau‐uura enamiu, eda Eaubada i eogahaimiu wa ai ene bena abo i ene au lolo, eo ena nualolo gamagamagari, ena laulau lolo aridi eai, abo i hemamohoiei, sunuma abiabina ma gigiborina abo i hemamohoiei hinage. 12 Eda Guiau Iesu Keriso esana abo se hedebasaei omi boeamiu eai, eo omi hinage ia boeana eai abo se hedebasaemiu, eda Eaubada eo Guiau Iesu Keriso ena ainauia debana eai.

Copyright information for `SWP