2 Thessalonians 3

Ema tataoyao e, ai ribalautom ede ina: au lau‐uura enamai, Guiau ena riba bena abo i hetadada heula, ma aniona, doha hinage boeamiu eai. Ai, tatao eauyauredi eo tatao laulau baaeadi nimadi eai bena abo se abihemaurimai; paana ede tatao gamagaridi edi sunuma nige’e. Na, Guiau mo i lolo, ia abo i henuapaipaimiu eo Tau Baaea arinai abo i abihemaurimiu. Debamiu eai Guiau ai nuatuadidiriei, ginauri wa ai lauhesommiu wa au abiabiwataidi, abotai abo au abiwataidi hinage. Guiau nuamiu abo i woealaedi Eaubada ena gadosisi boeana eai, eo Keriso au bagiwatai ma nuapaipaimiu hinage.

Na ema tataoyao e, eda Guiau Iesu Keriso esana eai ai lauhesommiu, eda tataoyao ena esau i laulau gaibu mo, eo riba wa arimai eai i ataiei wa nige i abiwatai, ia au lausuaraei, i otawa. Paana ede omi au itayao taba au lauwataimai: ai ema laulau boeamiu eai ai miamia nige ai laulau gaibu mo, eo nige tau esau ana aiai ai aiai gaibu, na paisoa ai paipaisoa dumaduma ma amamnamai, maiona ai paisoa eo asubena ai paisoa, ata ami ai abi arinai abo ai hedehamiu. Tabu nuamiu au ene ema dobila nige’e, na iilamai mo bena abo au lauwatai. 10 Paana ai maemiu ta miamia, teina ai lauhesommiu ta, ai ene ena tau esau nige i paisoa, hinage tabu i aiai. 11 Na ai ataieyao headi boeamiu eai se laulau gaibu mo, nige se paipaisoa, isi manamanatatahai tataodi. 12 Na isi nei doha ai lauhesomdi eo ai henuapaipaidi eda Guiau Iesu debana eai, isi abo se paisoa tautaubiga, eo isibom adi aiai abo se aiai. 13 Na omi, ema tataoyao e, laulau lolodi eai tabu amnamiu se tomatoma.

14 Ema riba ta, teina uriuri eai ta ena tau esau nige i awaabiei meta tau me au itasipoi, eo ia tabu au awaehaei, bena abo i taumaeamaea. 15 Taiede ia tabu au hewaiunuei, na au hedudurai mo doha ia eda tau esau.

16 Na, loni ena Guiau iabom loni i leawa huia gamagamagari, eo dobila gamagamagari eai, Guiau abo gamagarimiu maemiu.

17 Eau Paulo, egu lautoi ede ina eaubom nimagu eai, uriuri gamagamagari ia ede heiheinoina: eau egu uriuri ede meta. 18 Eda Guiau Iesu Keriso ena ainauia omi gamagarimiu maemiu. Amen.
3.18Leta helabuina ta Atenai eai hinage se uri.


Copyright information for `SWP