2 Timothy 1

Eau Paulo, Iesu Keriso ena aposotolo, Eaubada ena nuatu eai, mauri ribahesunumana eai, ia ede Keriso Iesu boeana eai.

Timoteo, natugu ea gadosisiaririei enana; Ainauia, eo nuatoatoa, eo loni, Eaubada, Tamada, eo eda Guiau Keriso Iesu, arinai se laoma.

Eaubada ea lautoiei, urutubuguyao aridi eai i laoma e huia ta hinage ea heaheayaiei ma nualelelelegu nige lautomgu, egu uura eai ea henuaisinim maiona eo asubena. Ea henua ariri bena abo ea itam, matasulum ea nuatuidi, eau bena kode lailai i hemonaugu. Em sunuma mamohoi boeam eai wa ea nuatui, oa tubum sine Loi ia hinage i abi bagunaeyao, eo sinam Euniki i abiwatai; ea nuatui hinage oa boeam eai. Arinai wau ea ribaei wa abo u henuaisinidi Eaubada ena ainauia nimagu ea tore potam eai arinai ue abi, abo u healabalebalelem. Paana ede Eaubada matausi earuana nige i leama arida eai; na gigibori earuana mo, eo gadosisi hinage, eo nuaadidirina.

Arinai ede Guiau wasaduaina tabu taumaeamaeana u taumaeamaea, eo eau hinage ena tauauauina tabu u taumaeamaeaegu; na oa mo evanelia ena amamna tupona hinage u abi Eaubada ena gigibori eai. Ia i hemaurida, i eogahaida paisoa tabuna ta arinai, ita nige ada paisoa debadi eai, ia mo ena nuatu eo ena ainauia debadi eai, sora tanoubu nige se hetubu se leama arida eai Keriso Iesu boeana eai. 10 Huia ta i masaraha gorigorio Tauhemaurida Iesu Keriso ena lagema eai, ia mate i helautomyao, eo mauri, eo mauri nige nosina i hemasarahadio evanelia debana eai. 11 Arinai ede se hetorogu ea hemala taulauguguia ta, eo aposotolo, eo Murimuri‐tataodi tauheaheatadi hinage. 12 Isi debadi eai ede teina amamna ta ea hearodi; taiede nige ea taumaeamaea, paana ede ia ea sunumaei wa ea nuatuiyao, hinage ea nuanuatukomakomani ginauri wa ea moseyao ia arinai ia sogohina abina ie ata i lau e nei asubenana eai ne. 13 Riba mamohoina ribadi arigu eai u ataiedio wa u sogohidi ma sunumam, eo ma gadosisim Keriso Iesu boeana eai. 14 Ginauri lolona se leawa wa Earua Tabuna i miamia boeam eai debana eai u sogohiei.

15 Teina ta u nuatuiyao, isi gamagaridi se miamia Asia eai se laugabaegu; Pukero eo Hemogeni maediyao. 16 Onesipero, eo ena numa tataodi, Guiau abo i nuatoatoaidi; paana huia gamagamagari i heaiyawasigu, agu auau poasi nige i taumaeamaeaei: 17 na ia Roma eai ie mia wa, i eoodadaigu e abo i lobaigu. 18 Guiau ia abo i sagui, abo Guiau ena nuatoatoa i lobai nei asubenana eai ne, ena laulau gamagamagari Epeso eai arinai i bobodiegu wa u nuatuidio.

Copyright information for `SWP